Startujemy z XX edycją poprzeczki / We start with the XX edition of the actifit's crossbar

in #actifit5 months ago

Startujemy z XX edycją poprzeczki. Pierwsza edycja miała miejsce w czerwcu 2021 roku i pamiętam, że wtedy organizator wyjeżdżał na rodzinny odpoczynek nad morze. Minęło już wiele miesięcy a zabawa trwa nadal i co wiecej jej zasady są nadal takie same.

Potrzebna jest jedynie aplikacja actifit, zgłoszenie udziału i publikacja raportów z tej aplikacji. Resztę robimy my.

W tej edycji wystartowało 13 uczestników (allonyx.ngs @asia-pl @browery @cezary-io drlobes edycu007 fredkese manuvert @marianomariano @merthin @racibo @sk1920). Czy to dużo?

Bywało więcej, ale bywało też mniej co pokazuje powyższy wykres. W bieżącej edycji nie wystartuje rekordzista sprzed dokładnie roku. Wówczas osiągnęliśmy wynik 50 dni co dotychczas nie zostało pobite. W ostatniej edycji do zwycięstwa wystarczyło 27 dni, a do miejsca medalowego 21. Niech to będzie zachętą do styczniowych uczestników. W tym miesiącu może być łatwiej z dostaniem się do pierwszej dziesiątki oraz na medalowe podium.


Średni wynik uczestnika w kolejnej edycji poprzeczki (kolor niebieski) w porównaniu do liczby uczestników (kolor czerwony)

Zbieramy też środki do skarbonki, które wynagrodzą wszystkich uczestników. Już widzę, że niektórzy zdobędą więcej niż w zeszłym miesiącu (bo pobili już wynik z grudnia). Przypominam, że łupy ze skarbonki dzielimy potęgowo. Za pierwsze osiągnięcie np. 1 HBD, za kolejne: 2, 4, 16... Dlatego warto się rozwijać i poprawiać swoje własne wyniki.

Za dzień, dwa (jeśli nie macie nic przeciw, nie chce zbyt często spamować) opublikuję sondę przez dpoll.io (🎯), w której będziemy zgadywać kto dostanie się do pierwszej dziesiątki.

W komentarzach będą publikowane bieżące klasyfikacje oraz komentarze i wrażenia. Zachęcam do żywego udziału i zabawy.

Powodzenia!


We start with the XX edition of the crossbar. The first edition took place in June 2021 and I remember that at that time the organizer was going on a family holiday at the seaside. Many months have passed and the fun continues and what's more, its rules are still the same.

All you need is the actifit application, registration and the publication of reports from actifit. The rest is done by us.

13 participants (@allonyx.ngs asia-pl browery cezary-io @drlobes @edycu007 @fredkese @manuvert marianomariano merthin racibo sk1920) took part in this edition. Is it a lot?

There were more, but there were also less, as the chart above shows. In the current edition, the record holder from exactly one year ago will not start. Then we reached the result of 50 days, which has not been beaten so far. In the last edition, 27 days were enough to win, and 21 days to win the medal place. Let this be an encouragement to the January participants. This month it may be easier to get into the top ten and on the medal podium.


The average result of the participant in the next edition of the bar (blue) compared to the number of participants (red)

We also collect funds for the piggy bank, which will reward all participants. I can already see that some will score more than last month (because they have already beaten the result from December). I remind you that the spoils from the piggy bank are divided by power. For the first achievement, e.g. 1 HBD, for the next: 2, 4, 16... That is why it is worth developing and improving your own results.

In a day or two (if you don't mind, I don't want to spam too often) I'll publish a poll by dpoll.io (ud83cudfaf) in which we will guess who will get into the top ten.

The comments will post current ratings as well as comments and impressions. I encourage you to active participate and have fun.

Good luck!

Sort:  

Może nie warto podawać miejsc o które jeszcze trwa rywalizacja?
Także tym razem klasyfikacja wygląda tak:

Maybe it's not worth giving places that are still in competition?
Also this time the classification looks like this:

@merthin 14 (13)
@cezary-io 13 (jest szansa na 💪)
@manuver 13 (chance for 💪 if 14)
@sk1920 13 (6)
@racibo 13 (11)
!!@edycu 12 (8)
!!@browery 11 (9)

8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

Loading...
Loading...

We already know the podium (🎁) - unfortunately there is no convenient icon from the podium, so there will be such a gift.

It is already clear in black and white that the winner of July or August and December will win. Who are you betting on, who are you rooting for? We (I mean me) both. Let the results grow! It is also a fight to increase the funds for prizes. For now, they are modest, but there is a good chance that the remuneration for the entry about the February edition will fall into the piggy bank.


Podium już znamy (🎁) - niestety nie ma wygodnej ikonki z podium, także będzie taki oto prezent.

Już czarno na białym widać, że wygra zwycięzca z lipca lub z sierpnia i grudnia. Kogo obstawiacie, komu kibicujecie? My (znaczy ja) obu. Niech wyniki rosną! To również walka o zwiększenie środków na nagrody. Na razie są one skromne, ale jest duża szansa, że do skarbonki wpadnie wynagrodzenie za wpis o lutowej edycji.


@cezary-io 30 🔼🎁🆙
@manuvert 28 🔼🎁

3..@merthin 28 🥉🔼🆙 🎁 game over
4..racibo 26 💤🔼game over
5..browery 24 💤🔼 game over
6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

As expected I wasn't able to do better than 28k. Even if I had run again in the yard like a maniac, I wouldn't have been anywhere close to the 31k needed yesterday. And to be really sure, Actifit crashed a couple of times, costing me a few thousand steps (I wouldn't have made it anyways...)
Congrats to the winner @cezary-io !
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (1/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Thanks a lot 🙏, I am so happy 😊!!!
Congratulations to you @manuvert for the second place 👏 🙌!!!

I am pretty certain that @manuvert will jump over the crossbar at least one more time. I am not so sure about myself.

Pisałem ostatnio, że jest ciekawie. Potwierdzam. W raportach uczestnicy wspominają o poprzeczce, także chyba traktują tę zabawę serio. Także o medal trzeba walczyć.

  • I recently wrote that it is interesting. I confirm. In the reports, the participants mention the crossbar, so they probably treat this game seriously. You have to fight for a medal.*

@merthin 25 🔼
@cezary-io 24 🔼
@browery 24 🔼
@racibo 23 🔼
@manuvert 21

Zwróćcie uwagę, że z prowadzącej piątki - aż czwórka poprawiła już swoje wyniki z grudnia. A zabawa nada trwa.
Note that from the leading five - as many as four have already improved their results from December. And the fun continues.

6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

Nie wiem jak wyliczyć, która rozgrywka jest najciekawsza i czy jest jakiś sposób i zwór na to. Jednak walka o miejsca medalowe w XX edycji poprzeczki wydaje się bardzo ciekawa:

I don't know how to calculate which gameplay is the most interesting and whether there is any way and a jumper for it. However, the fight for medal places in the 20th edition of the crossbar seems very interesting:

@cezary-io 27 🔼
@manuvert 26
@racibo 26 🔼
@merthin 25 🔼
@browery 24 🔼

6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

Organizator w tym miesiącu się leni. Nie będzie postów typujących wyniki. Na szczęście klasyfikacje można aktualizować co parę dni:

The organizer is lazy this month. There will be no betting posts. Fortunately, the ratings can be updated every few days:

Rating at the moment:

1..@cezary-io 13 (szansa na 💪)
2..@racibo 13 (11)
3..@manuver 12 (chance for 💪)
4..@sk1920 12 (6)
5..@edycu 12 (8)
6..@browery 11 (9)
7..@merthin 11 (10)

8..@fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..@asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..@drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..@marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..@allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..@sandraa1 2 - 💤game over

Proponuję, skoro i tak będziesz robić aktualizacje co kilka dni, żebyś publikował je jako zwykle posty (nie komentarze) a my uczestnicy zrobimy zrzutkę na tokeny SOL

@cezary-io 13 (szansa na 💪)
@racibo 13 (11)
@manuver 12 (chance for 💪)
@sk1920 12 (6)
@edycu 12 (8)
@browery 11 (9)
@merthin 11 (10)

@fredkese 7 - 💤 game over 🆙
@asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
@drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
@marianomariano

Jest to myśl. Zobaczymy jak będzie bo przerw nie planuję,ale robią się same.
Oddzielny post mógłby być o czymś innym, jakiejś statystyce.

Ten SOL to jest ta ikonka co ją mam przy profilu, czy to inne słońce?

We might be getting near the final results for January. @racibo has dropped out of the race, leaving 3 players:

If all players miss their targets from now on, the order will be as above. However, if @merthin clears 30 or 31 OR @cezary-io clears 30, they will jump ahead of the leader.

@manuvert has a bit of advantage here, as he posts his report cards with 24hrs delay and he has the ball (and he can miss the first serve).

I am glad I am back on the podium after two poor performances in Nov and Dec. And excited to start a new round in Feb!

image.png

!ALIVE

Good luck, I think I am probably done for this month, although you never know. I often don't use that advantage, as I also check the updates with delays.
Happy stepping, !ALIVE

@merthin! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (4/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Urząd poboru kroków kłania się Państwu. / "The Steps Collection Office bows to you"

Obywatele z ostrzeżeniem: / Citizens with a warning:

@sandraa1
@allonyx.ngs
@marianomariano

Nic im nie grozi no może miejsce na dole listy - wówczas proponujemy obrócenie ekranu do góry nogami.
Nothing threatens them, maybe a place at the bottom of the list - then we suggest turning the screen upside down.

Klasyfikacja: /Classification:

8 dzień już zaliczył: @sk1920
Day 7 has already passed/ 7 dzień zaliczyli: @asia-pl, browery, @cezary-io, @edycu007, @fredkese, racibo
Day 6 has already passed: @manuvert, @merthin
Day 5: allonyx.ngs , marianomariano
dzień 2: sandraa1

Is the picture for February or January?

Thanks, mistake but table with XXOOXO is OK

I didn't post on 2nd January?

Posted via D.Buzz

An empty box means I haven't gotten to that report yet.

Now I see that everything is OK and you are in the game without errors

Alright, thank you

Posted via D.Buzz

Breaking news:

@cezary-io is the Winner of January '23 edition of @poprzeczka!!!

image.png

It was a long time ago when I won #poprzeczka last time. Congratulations to @manuvert and @merthin for 2nd and 3rd place

Jestem tak zaskoczony, że aż zaprosiłem wszystkich do oglądania fascynującego finału tej rozrywki, która jeśli chodzi o rywalizację się skończyła :) Gratulacje!

I'm so surprised that I invited everyone to watch the fascinating finale of this entertainment, which is over when it comes to competition :) Congratulations!

thanks to @cezary-io I can rest for 6 six months not worrying about someone catching up with me in the hall of fame ;-)

!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (2/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

@racibo 26 🔼
@merthin 25 🔼
@cezary-io 24 🔼
@manuvert 24
@browery 24 🔼

6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

Zbliżamy się do pobicia średniej z poprzedniego miesiąca (13,8 / 14,1)
We are approaching to beat the average from the previous month (13.8 / 14.1)

Przybyło jedno 💤 czyli koniec rozgrywki dla kogoś. Średni wynik przebił już wynik z poprzedniego miesiąca (14,5/14,1)

One 💤 thing has arrived, which is the end of the game for someone. The average result has already exceeded the result from the previous month (14.5/14.1)

Nie wiem jak wyliczyć, która rozgrywka jest najciekawsza i czy jest jakiś sposób i wzór na to. Jednak walka o miejsca medalowe w XX edycji poprzeczki wydaje się bardzo ciekawa:

I don't know how to calculate which gameplay is the most interesting and whether there is any way and a jumper for it. However, the fight for medal places in the 20th edition of the crossbar seems very interesting:

@merthin 28 🔼
@cezary-io 27 🔼
@manuvert 26
@racibo 26 🔼

5..browery 24 💤🔼 game over
6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

W sytuacji dość granicznej są: @sandraa1 i allonyx.ngs - czekamy na raporty lub życzymy miłego odpoczynku :)

In una situazione piuttosto borderline sono: sandraa1 e @allonyx.ngs - stiamo aspettando segnalazioni o vi auguriamo un buon riposo :)

To ja już chodziłem w lutym 2023 roku? 😂

Loading...

Mamy już zakończenie. To co jeszcze mam do zrobienia i opracowania to klasyfikacje i wypłata tego to co wpadło do skarbonki (5,343 HBD)

We already have an ending. What I still have to do and work out are the classifications and the payment of what fell into the piggy bank (HBD 5,343)

1..@cezary-io 34 🥇🔼🎁🆙
2..@manuvert 28 🥈🔼🎁
3..@merthin 28 🥉🔼🆙 🎁 🐇

4..racibo 26 💤🔼
5..browery 24 💤🔼
6..sk1920 13 (6) 💤🆙
7..edycu 12 (8) 💤
8..fredkese 7 - 💤 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤
13..sandraa1 2 - 💤

Już widzę w ikonkach, że do poprawki @browery bo zanotował nie tylko lepszy wynik niż w grudniu, ale także serię coraz lepszych wyników. ⏫

Jest ciekawie. Zobaczymy co będzie w kolejnych dniach. Może nawet dzisiaj będą już jakieś rozstrzygnięcia.
It's interesting. We'll see what happens in the next few days. Maybe even today there will be some decisions.

@merthin 23 🔼
@cezary-io 23 🔼
@racibo 23 🔼
@manuvert 21
@browery 21

6..sk1920 13 (6) 💤🆙 game over
7..edycu 12 (8) 💤 game over
8..fredkese 7 - 💤 game over 🆙
9..asia-pl 7 (6) - 💤game over 🔼🆙
10..drlobes 7 (6,2) - 💤game over 🔼🆙
11..marianomariano 5 - 💤game over 🆙
12..allonyx.ngs 5 (4) - 💤game over
13..sandraa1 2 - 💤game over

the 5 leaders (@browery, @cezary-io, @manuvert, @racibo and @merthin) have kept chasing each other for almost two weeks now. In Nov and Dec I dropped mid-month, this time I'll do my best to complete the month. With last Monday done, I just need to complete Wed or Thu, which will take me to the Saturday hike.

!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

I failed the bar yesterday again, so it's my last chance today. The morning started okay with a bit of activity, but we'll see how the afternoon, and of course evening go. I think it's doable to stay in the race a little longer...
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (5/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Dear @poprzeczka,
Our previous proposal expired end of December and the Hivebuzz project is not funded anymore. May we ask you to review and support our new proposal (https://peakd.com/me/proposals/248)?
Thank you for your help!

I wanted to add an update, but I don't have to. The situation has not changed.
Instead, I have a handful of mathematical or statistical trivia.

  1. The highest score will certainly be better than in the December edition,
  2. The average result of the group of the best players will be better than in December,
  3. the average score will be higher than before (14.1 and now it is 14.6).
  4. As many as six best participants of this edition improved the result from a month ago 🔼

Chciałem dodać aktualizację, ale nie muszę. Sytuacja się nie zmieniła. Mam za to garść matematycznych lub statystycznych ciekawostek.

  1. Najwyższy wynik będzie na pewno lepszy niż w edycji grudniowej,
  2. Średni wynik grupy najlepszych zawodników będzie lepszy niż w grudniu,
  3. średni wynik będzie wyższy niż poprzednio (14,1 a teraz jest 14,6),
  4. Aż sześciu najlepszych uczestników tej edycji poprawiło wynik sprzed miesiąca 🔼