Google, Akıllı Saat Üreticisi Fitbit'i Satın Aldı

in #dlikelast year

Shared From Dlike

Saırım bana göre Google'ın yaptığı en gereksiz alışlardan biri olmuş. Ne düşünüyorlardı diye merak ediyorum. Hisse başında 7.5 dolara olmak üzere 2.1 milyar dolara satın alınmış. Steemit'in actifit i var, bu fitbit de benzer bir uygulamanın fiziksel ürüne çevrilmiş hali. Basit bir uygulama ile google bunu çok rahat halledebilecekken neden böyle bir alış yapmış olabilir ki, rekabet etmek mi istemiyordu acaba. 


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @haylike! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 100 upvotes. Your next target is to reach 250 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!