You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ SIÓDMA.

in #engrave3 years ago (edited)

mój synek (po swoim porodzie :) wprowadził się do domu zamieszkałego już przez kota,
zatem miał wiele okazji rozeznać kocie zwyczaje i jego stanowcze poglądy 😄

masz absolutnie rację, że ludziom to idzie tak sobie;
dobrze, że koty są!
i możemy uczyć się od najlepszych 😻