Green bud "dragonfly born badly" / Pałątka zielona „ważka źle urodzona”

w0000.jpg

This individual dragonfly named Chalcolestes viridis is a so-called "badly born dragonfly". Probably her abdomen was still hardened in the molt, and it could not straighten, hence the deformities. Its flight capabilities are quite limited, it only traveled a few meters. From the thickness of the abdomen, it can be assumed that it is a female.

Ten osobnik ważki o nazwie Chalcolestes viridis, to tak zwana „ważka źle urodzona”. Prawdopodobnie jej odwłok stwardniał jeszcze w wylince, i nie mógł się wyprostować, stąd te zniekształcenia. Jej możliwości lotu są dość ograniczone, przemieszczała się jedynie na kilka metrów. Po grubości odwłoku, można przypuszczać że jest to samica.

w000.jpg

w05.jpg

w06.jpg

First she sat down to close the pockets of my pants, where she was probably attracted by the red color.

Najpierw usiadła mi zamknięciu kieszonki spodni, gdzie zwabił ją chyba czerwony kolor.
w02.jpg

w03.jpg

w04.jpg

Later it moved to my leg, and stayed on it for a good few minutes.

Później przeniosła się na moją nogę, i parę ładnych minut na niej przebywała.

w11.jpg

w12.jpg

w13.jpg

Finally, she sat down on the rocks near the pond where she probably hatched and allowed herself a photo shoot.

W końcu usiadła na kamieniach w pobliżu oczka wodnego, w którym prawdopodobnie się wykluła i pozwoliła zrobić sobie sesję zdjęciową.

w08.jpg

w09.jpg

The green moth (Chalcolestes viridis) is found mainly in central and southern Poland. It occurs in Central Europe, the basin, the Mediterranean and Asia.

Pałątka zielona (Chalcolestes viridis) spotykana jest głównie w środkowej i południowej części Polski. Występuje w Europie Środkowej, w basenie, Morza Śródziemnego oraz w Azji.

w07.jpg

The close-up shows the beautiful ribbing of the delicate wings. Interestingly, dragonflies are one of the fastest flying insects on earth. They have mastered the art of hovering and can accelerate up to 10 m / s. They can also fly with badly damaged wings.

Na zbliżeniu widać piękne żebrowanie delikatnych skrzydeł. Co ciekawe, ważki są jednymi z najszybszych wśród owadów latających na ziemi. Opanowały sztukę zawisu, a mogą rozpędzić się do 10 m/s. Potrafią również latać z mocno uszkodzonymi skrzydłami.

w10.jpg

w15.jpg

w17.jpg

w18.jpg

This dragonfly likes all kinds of stagnant waters, shallow reservoirs, lake bays, or in this case ponds in the park. In their vicinity there should be plants in which dragonflies lay their eggs. They live from June to October.

Ważka ta, lubi wszelkiego rodzaju wody stojące, płytkie zbiorniki, zatoki jezior, czy w tym przypadku oczka wodne w parku. W ich otoczeniu powinny znajdować się rośliny, w których ważki składają jaja. Żyją od czerwca do października.

w00.jpg

w15.jpg

w16.jpg

ornament_foto.png

Photo: Panasonic Lumix July 2021

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken.