Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

in Deep Dives8 months ago

36-000 COVID passes canceled in France- medics suspected of involvement.mp4_snapshot_00.21.399.jpg


The latest ‘health’ scandal in France threatens to cause severe consequences. According to French National Insurance Health Fund, over 36,000 fake Covid passes have been issued so far. The danger, however, is not posed by Covid itself…


Corruption destroys the state like cancer. France has obviously metastasized, as the measures introduced by the Macron administration represent a wide boulevard towards the most brutal totalitarianism. If the National Insurance Health Fund is to be believed, some 2,700 doctors were involved in the affair of issuing fake Covid passes, and 138 of them have already been prosecuted with draconian punishments ranging from fines of up to 150,000 euros, to a prison – up to five years!

Најновији ‘здравствени’ скандал у Француској прети да изазове тешке последице. Према француском Националном фонду здравственог осигурања, досад је издато преко 36.000 лажних ковид пропусница. Опасност, међутим, не прети од ковида…


Корупција разара државу као рак. Француска је очигледно ушла у метастазу, пошто мере које уводи Макронова администрација представљају широк булевар ка најсуровијем тоталитаризму. Ако је веровати Националном фонду здравственог осигурања, у аферу издавања лажних ковид пропусница умешано је око 2700 лекара, да је 138 њих већ кажњено драконским казнама које иду од новчаних до 150.000 евра, до затворских – до пет година!


Duration / Трајање: 2:32 (енглески)


Let’s suppose that report is accurate. Those medics, who did not stand up against the Coronavirus Hoax, mostly fearing for their jobs, by doing fake covid passes did a disservice to themselves and to the people to whom they issued those fake passes. Instead of pointing the finger at real criminals, they have now come to the situation of being prosecuted as criminals themselves. But there is something even worse, which they have done with their cowardice: they have given the criminal authorities an excuse to deal most cruelly with those doctors who called them for their crimes, and especially with those doctors who try to really help people with cheap and effective drugs that completely eliminate the need for expensive Big Pharma mafia garbage, over which the ‘vaccine’ label was affixed. Take a look at this case of elimination of Dr. Jean-Paul Theron, when police officers practically kidnapped him from his home for the ‘crime’ of prescribing Ivermectin to patients!

Претпоставимо да је тај извештај тачан. Ти лекари, који нису устали против коронареваре углавном се плашећи за свој посао, прављењем лажних ковид пропусница учинили су медвеђу услугу и себи и народу којима су те пропуснице издавали. Уместо да упру прстом у истинске криминалце, они су сад дошли у ситуацију да сами буду гоњени као криминалци. Али има нешто још горе, што су својим кукавичлуком направили: дали су злочиначким властима оправдање да се најсуровије обрачунавају са оним лекарима који их јесу прозвали, и посебно са оним лекарима који се труде да заиста помогну људима јефтиним и ефикасним лековима који потпуно елиминишу потребу за скупим ђубретом фармакомафије, преко кога је налепљена етикета ‘вакцине’. Погледајте овај случај обрачуна са др Жан Полом Тероном, кога су полицајци практично киднаповали из куће због “злочина” преписивања ивермектина пацијентима!


Duration / Трајање: 13:20 (French language)

Source / Извор: Twitter


This is what the darkest scenario looks like, in which the totalitarian state is settling accounts with everyone who opposes dogma. After all the steps taken in the medical-police tyranny, it would not be a big surprise for the stake incinerations to begin soon, the way the Inquisition treated Giordano Bruno as an example.

It is important to remember that evil cannot be avoided by indulging in it or by trying to escape from it. The only way to avoid evil is to oppose it. The sooner the better. This situation is designed to remove all the educated and honest people, and then to provoke a conflict among the savage mass. In Serbia, a veterinarian is promoted as an ‘expert’ in the corporate media, who openly says that people should be treated like cattle! As long as people like this manage ‘health’, you can expect new victims and new, increasingly insane measures.

And all this despite the fact that even Al Jazeera – otherwise known as the Arab branch of the BBC – has long ago published an article confirming that Ivermectin is more effective than vaccines, and in which the news was transmitted that Slovakia was the first to approve the use of Ivermectin as a drug for Covid-19:

Ето како изгледа најцрњи сценарио у коме се тоталитарна држава обрачунава са свима који се супротстављају догми. После свих предузетих корака у медицинско-полицијској тиранији, не би било велико изненађење да ускоро почну спаљивања, онако како је инквизиција поступала са Ђорданом Бруном за пример.

Важно је запамтити да се зло не може избећи тако што ће му се повлађивати или тако што ћете покушати да од њега побегнете. Једини начин да избегнете зло, јесте – супротстављање. Што пре то боље. Ова ситуација је пројектована тако да се уклоне све образовани и поштени, и да се онда изазове сукоб у подивљалој маси. У Србији се као ‘струка’ у корпоративним медијима промовише ветеринар који отворено говори да са људима треба поступати као са стоком! Све док такви управљају ‘здравством’, можете очекивати нове жртве и нове, све сулудије мере.

И све то упркос чињеници да је чак и Ал Џазира – иначе арапска испостава ББЦ-ја – одавно објавила прилог који потврђује да је Ивермектин ефикаснији од вакцина, и у којој је пренесена вест да је Словачка прва одобрила употребу Ивермектина као лека за ковид-19:


Duration / Трајање: 2:44 (Serbian language)


If you are wondering why then this Coronavirus theater has been going on for so long – the goal is obviously something completely different: Total control of the population and looting of unprecedented proportions in the history of mankind.

Should I remind you again how historically such situations are resolved?Ако се питате чему онда овај театар са коронапреваром који тако дуго траје – циљ је очигледно нешто сасвим друго: Потпуна контрола становништа и пљачка досад невиђених размера у историји човечанства.

Треба ли опет да подсећам како се историјски такве ситуације разрешавају?Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)

The Roots [eng/срп] Корени

Коронапревара: Излазна стратегија (Serbian)

Coronavirus Hoax: Bend Over!

Coronavirus Hoax in the Open [eng/срп] Коронапревара на чистини

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020.

A Boiling Pot [eng/срп] Лонац који кључа

Manipulation with numbers and data

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)

Covid-19 Vaccine Side Effects World Map [eng/срп] Мапа света с нежељеним ефектима ковид-19 вакцине

The New (ab)Normal [eng/срп] Нова (не)нормалност

Between Pfizer and Moderna [eng/срп] Између Фајзера и Модерне

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији

Pfizer Vaccine Death Toll [eng/срп] Жртве Фајзерове вакцине

Ask the Censored Experts [eng/срп] Питајте цензурисане стручњаке

Suddendeaths [eng/срп] Изненадне смрти

Vaccine Experiment [eng/срп] Вакцина као експеримент

A Hospital ‘Disaster’ [eng/срп] ‘Катастрофа’ у болницама

Lockdown Forever? [eng/срп] Закључавање заувек?Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

It took me forever to scroll down to the bottom of your post to vote. But i got here eventually :-)
You might though want to consider putting all those links in one separate post, then putting a link to that at then end of each post. Just a suggestion.

Peace & Love
Atma

Yes, @atma.love, I will soon start making monthly archives for the year 2021.

Interesting one.

Evil has to be faced head on with no fear or favour, otherwise, we'd not be doing anything relevant.


Posted via proofofbrain.io

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 76 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
10