Around The World: Challenge - #17/2

in Česky!20 days ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Škoda, že nevlastním nějakou cestovní agenturu :-). Některé vaše fotografie by si opravdu zasloužily uvedení v cestovním katalogu :-)
Too bad I don't own a travel agency :-). Some of your photos would really deserve to be included in the travel catalog :-)


Vítejte u vyhlášení sedmnáctého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the seventeenth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭O nejlepší fotografii měsíce srpna je v podstatě rozhodnuto. 4.9.2021 vám ji představím. Trochu mne však mrzí, že pro fotografie hlasovali „jen“ příslušníci české komunity na Hive. Snad bude příště lepší účast i dalších uživatelů Hive :-)

Vraťme se však k dalšímu kolu soutěže ATW.

Stále se mi nedaří prohlédnout si celý svět prostřednictvím vašich fotografií. Viděl jsem kus Polska, fotografie z České Republiky, kus Belgie a kousek Francie, dovedu si představit některé části Londýna a západ slunce nad Orinokem ve Venezuele.
Zatím však soutěž nenaplnila svůj název Around The World.

Pomozte mi doplnit „bílá místa“ na mé pomyslné mapě. Stačí udělat fotografii z vašeho okolí nebo z vaší dovolené a přihlásit ji do soutěže.

A pak ještě jedna maličkost. Přečíst si a dodržet tyto soutěžní
The best photo of August is basically decided. 9/4/2021 I will introduce it to you. However, I am a little sorry that "only" members of the Czech community on Hive voted for the photos. Maybe next time there will be better participation of other Hive users :-)

But let's go back to the next round of the ATW competition.

I still can't see the whole world through your photos. I saw a piece of Poland, a photo from the Czech Republic, a piece of Belgium and a piece of France, I can imagine some parts of London and the sunset over the Orinoco in Venezuela.
So far, however, the competition has not fulfilled its name Around The World.
Help me add "white spaces" to my imaginary map. Just take a photo of your surroundings or your vacation and enter it in the competition.
And then one more little thing. Read and follow these contests

Rules.

  • use the #aroundtheworld tag in one of the first five places
  • the competition photo must (!) have in the label where it was taken
  • Only one photo from each contestant will be included in the competition

Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community in a special channel # around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not insert links to competition photos into the # around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!

Prizes for the winners.

First price … 1 HBD
Second price … 0.6 HBD
Third price … 0.4 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prizes:

First price … 100 AFIT
Second price … 60 AFIT
Third price … 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

  • použít značku #aroundtheworld na jednom z prvních pěti míst
  • soutěžní fotografie musí(!) mít v popisku kde byla pořízena
  • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího

Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena … 1 HBD
Druhé cena … 0.6 HBD
Třetí cena … 0.4 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena … 100 AFIT
Druhá cena … 60 AFIT
Třetí cena … 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw2.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png

Poznámka k šestnáctému kolu:
Zítra ráno (4.9.21) můžete začít hlasovat pro soutěžní fotografie na discordu České komunity. Každý hlasující může použít tři hlasy (emoji).
Chci vás zároveň požádat, aby každý hlasující použil „svůj“ emotikon. Rád bych vás ve vyhodnocení všechny uvedl ve složení poroty. Pokud jeden emotikon použijí víc jak tři hlasující, je pro mne těžké zjistit, kdo všechno tento emotikon použil.
Note on the sixteenth round: Tomorrow morning (September 10, 2021) you can start voting for the competition photos at the Czech Community discord. Each voter can use three votes (emoji).
At the same time, I want to ask you for each voter to use "their" emoticon. I would like to introduce you all in the evaluation of the jury. If one emoticon is used by more than three voters, it is difficult for me to find out who used all this emoticon.


atw.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 10.9.2021 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end: This round of the competition will close on 9/10/2021 at 20:00 CET
Sort:  

Great contest idea! congrats.

I'm happy to see your photos :-)