Steampunk Harbour in Time / Steampunk přístav v čase

in Česky!2 months ago

So after some time I went back to the beginning and started generating the port again, this time from the oldest to the newest version. Of course the new one already looks a lot like today's big industrial ports. But it doesn't matter I found myself quite fascinated by ports even though I haven't seen many of them in real life actually only two really big ones. Hamburg and Rotterdam. Anyway, here's my port and its changes over time.

Tak jsem se po čase vrátil zpátky na začátek a začal znova generovat přístav tentokrát od nejstaršího po nejnovější verzi. Ta nová už samozdřejmě vypadá dost jako dnešní velký průmyslový přístavy. Ale to nevadí já jsem zjistil že jsem přístavama docela fascinovaný i když jsem jich v životě naživo moc neviděl vlastně jenom dva opravdu velký. Hamburk a Rotterdam.

Každopádně tady je můj přístav a jeho proměny v čase.

mme5dc_b187bfa16e5c7caa6250a881fc284eb641e459cc.jpg

2.jpg

First, a little bit of a historical view of the harbour. One even looked like a painting to me, although it wasn't entirely intentional. And then a modern ones.

Napřed trochu historický pohledy do přístavu. Jeden mi dokonce višel jako malba i když to nebylo úplně záměrný. A pak už moderní.

4.jpg

3.jpg

5.jpg

Generated in Deep Dream Generator AI.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Sort:  

Congratulations @nikdo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 250 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Recap of Day 11
Be ready for the last Hive Power Up Month of the year!
Hive Power Up Day - December 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!