"Towarzysz" - wiersz

in Polish HIVE9 months ago (edited)

Towarzysz

Muzą im kot tudzież zaschłe liście
wetknięte między martwych ksiąg stronice
w mieszkania pustym ogrodzie.

A wierne gwiazdy leżą jakże blisko
złożonych łap majestatem
na kolanach twych znużonych.

To jak przygoda chłopców, wyprawa
do magicznego lasu w pióropuszach,
choć przecież tylko wyjście gdzieś za miedzę.

Wzajemnych starań lingwistycznych nić.
Pomiędzy gatunkami zapis
(japońscy dyplomaci w loży)
– za chwilę poda łapę.

Za chwilę wzejdzie na orbitę,
okrąży siedmiokrotnie:
Idziemy? Tak? Idziemy? Już?
Z orbity wskoczy na ramiona,
by zdradzić swym językiem

najczystszy sekret życia.

..., 2020-2022

Sort:  

Congratulations @stafhalr! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 250 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 500 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Hive Power Up Day - July 1st 2022
NFT for peace - Thank you for your continuous support
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!