Expedition to Bastion Brick / Wyprawa do Bastionu Ceglarskiego

in Liketu4 months agocl8ehex4g017u2gkcdpiye3c3_20220923_104020.webp
cl8ehf0v6017124kc0kdfep7d_20220923_103746.webp
cl8ehf4ld016n0okc1odgaau5_20220923_103815.webp
cl8ehf81i01851ckc529ggzqj_20220923_103935.webp
cl8ehfbsw017p14kcbr1jb6nv_20220923_104034.webp
cl8ehffgn01820hkc4ktmaj22_20220923_104153.webp
cl8ehfj4l017t0vkcg30uahaw_20220923_104231.webp
cl8ehfmtf01751skcfewwhvl0_20220923_104238.webp
cl8ehfq7o017w2gkcbhf1ce3b_20220923_104449.webp
cl8ehftxg017324kca0rm0iet_20220923_104642.webp

I went with my youngest sons on a small trip, showing them that you do not have to go far to see interesting things and places. And as probably in every big city in the world there will always be a monument, or an old building with a beautiful history behind it. By the way, you can also have fun with children.

And what is bastion: it is a remnant of a fragment of urban fortifications. It was built in 1585 according to von Lindau's design. Three-storey casemates served as warehouses, and during the wars there were m.in military hospitals. After World War II, the ruined bastion was called the Polish Hill. Underground casemates have been secured, they are not available for sightseeing.

A child by nature is very curious about the world, getting to know new places and things unknown to them, supports their development. And if we do it in a good atmosphere, having fun with them at the same time, they will soak up all the knowledge from all their senses like a sponge. And by the way, spending time with our loved ones, and most of all children is important. And for me, that's probably the biggest priority. In a constant run, we often cannot stop, and such moments can affect the future of our treasures. After all, one day they will be adults, they will have their families. And how we show them the value of individual things, especially the family, they will apply to their lives. We shape their initial approach to individual values. And each of us would like them to be with us in our old age.


POLSKI

Wybrałem się z moimi najmłodszymi synami na małą wyprawę , pokazania im że nie trzeba daleko jechać, żeby zobaczyć ciekawe rzeczy i miejsca. A jak chyba w każdym dużym mieście na świecie zawsze znajdzie się zabytek, lub stary budynek z piękną historią za sobą. Przy okazji można się również dobrze przy tym bawić z dziećmi.

A czym jest Bastion: to pozostałość fragmentu miejskich fortyfikacji. Powstał w 1585 r. według projektu von Lindaua. Trzykondygnacyjne kazamaty służyły za magazyny, a w trakcie wojen znajdowały się tam m.in. szpitale wojskowe. Po II wojnie światowej zrujnowany bastion został nazwany Wzgórzem Polskim. Podziemne kazamaty zostały zabezpieczono, są one nie dostępne do zwiedzania.

Dziecko z natury jest bardzo ciekawe świata, poznawanie nowych nieznanych dla nich miejsc i rzeczy, wspomaga ich rozwój. A jeżeli robimy to przy dobrej atmosferze, dobrze się z nimi przy tym bawiąc to siąkną oni całą wiedzę ze swoich wszystkich zmysłów jak gąbka. A przy okazji spędzanie czasu z naszymi najbliższymi, a najbardziej dziećmi jest ważne. A dla mnie to chyba największy priorytet. W ciągłym biegu często nie potrafimy się zatrzymać, a takie chwile mogą zaważyć na przyszłości naszych skarbów. Bo przecież kiedyś to oni będą dorośli, będą mieli swoje rodziny. A to jak im pokażemy jaką wartość mają poszczególne rzeczy a zwłaszcza rodzina, będą stosować w przypadku swojego życia. To my kształtujemy początkowe ich podejście do poszczególnych wartości. A każdy z nas chciałby, żeby na stare lata byli przy nas.


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 550 posts.
Your next target is to reach 600 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Balls of Steel - HiveFest⁷ Petanque Tournament Results

I take this opportunity to invite you to the new children's community and to participate in their First Contest

I take this opportunity to invite you to the new children's community and to participate in their First Contest