Lego passion passed down from a generation to generation.

in GEMS3 months ago (edited)

20221014_121526.jpg

I bought the first set of Lego bricks for Oskar when he had about a year, politely some Duplo set for toddlers. Oskar immediately caught my passion and as a 3-year-old he already had a good collection of blocks from fairy-tale series that interested him at that time. Similarly, we were with Sarah who carried her Lego princesses and other characters everywhere.

20221014_121205.jpg

At our house on the weekend when the weather was not interesting, from the morning you could hear how the kids were playing building their world from blocks, how they experience further adventures using the army of people they gathered. A lot of blocks and characters were lost in various circumstances, because children took boxes with them everywhere they went.

20221014_121224.jpg

Alex and Wiktor also joined the Lego maniac team. We often spread a large blanket at home on which we pour a huge box with disassembled sets and build something new, I will not count the days we spent together in this way. I have always taken children to Lego brick exhibitions and we always buy them something new for the collection. My wife laughs that in these sets we already have funds for a nice car 😉 .

20221014_121210.jpg

Soon in our city again is to take place an exhibition of blocks so we plan to visit it. From the plans of lego geeks, for the holidays of 2024 we are planning a family trip to Legoland, why only for 2024 and not holidays 2023, the cost of such an expedition will be considerable, so we have to save a larger sum for a trip for a team of 6 people, in 2024 Wiktor will be 4 years old so, he will be able to remember a lot from this trip, and all the fun is to make sure that everyone had a good time during this adventure. Apparently, travel educates, so we want to plan a trip so as to see as many places as possible attractive for children and for us, it will definitely be a wonderful trip .

20221014_121218.jpg

A puki what for those who, like us, value Lego we will throw a few photos of our collection:. Remember playing with blocks andesie behind you a number of benefits, stimulates imagination, develops creative thinking, stimulates spatial vision, playing with blocks also has a positive effect on the development of small motor skills, which, like large motor skills, affects the development of all cognitive. For stout, it is worth using blocks, like toys conducive to development, sometimes even as a therapeutic element.

20221014_121214.jpg

For over lego is a bridge between generations, because both me and my wife loved lego and we infected our children with this passion, I will not modestly say that I instilled this crazy in our children more but the spouse supports spending time in creatine way so she turns a blind eye to new sets and people that I order for our treasures, soon we will upload photo reports from the latest lego exhibition and at the same time we present an army of our people.

20221014_121233.jpg


POLKSKI :

Pierwszy zestaw klocków Lego kupiłem Oskarowi gdy miał koło roku, grzecznie jakiś zestaw typu Duplo dla maluchów. Oskar od razu podłapał moją pasję i jako 3 latek miał już niezłą kolekcję klocków z bajkowych serii które go wtedy interesowały. Podobnie byliśmy z Sarą która wszędzie nosiła się ze swoimi księżniczkami Lego i innymi postaciami.

20221014_121239.jpg

U nas w domu w weekend gdy pogoda była nie ciekawa, od rana było słychać jak dzieciaki bawią się budując swój świat z klocków , jak przeżywają kolejne przygody korzystając z armii ludzików która zgromadzili. Sporo klocków i postaci zaginęło w różnych okolicznościach , bo dzieci zabierały pudełka z nimi wszędzie gdzie tylko szły.

20221014_121245.jpg

Do drużyny Lego maniaków dołączyli też Alex i Wiktor. Często rozkładamy w domu duży koc na który wysypujemy olbrzymie pudło z rozmontowanymi zestawami i budujemy coś nowego, nie zliczę dni ile spędziliśmy w ten sposób razem. Od zawsze zabieram , dzieci na wystawy klocków Lego u zawsze kupujemy im coś nowego do kolekcji. Moja żonka śmieje się, że w tych zestawach mamy już środki na fajny samochód 😉.

20221014_121250.jpg

Niedługo w naszym mieście znów ma się odbyć wystawa klocków więc planujemy ją odwiedzić. Z planów lego maniaków, na wakacje 2024 planujemy podróż rodzinną do Legolandu, czemu dopiero na 2024 a nie wakacje 2023, koszt takiej wyprawy będzie spory, więc musimy odłożyć większą sumkę na wypad dla 6 osobowej drużyny, w 2024 roku Wiktor będzie mieć 4 lata więc, będzie w stanie sporo zapamiętać z tej wyprawy, a cała frajda polega na tym by wszyscy dobrze bawili się podczas tej przygody. Podobno podróże kształcą, więc chcemy zaplanować wypad tak, by zobaczyć po drodze jak najwięcej miejsc atrakcyjnych dla dzieci i dla nas, to na pewno będzie cudowna wyprawa .

20221014_121304.jpg

A puki co dla tych, którzy tak jak my cenią Lego wrzucimy kilka zdjęć naszej kolekcji :. Pamiętajcie zabawa klockami niesie za sobą szereg korzyści, pobudza wyobraźnię, rozwija kreatywne myślenie, pobudza widzenie przestrzenne, zabawa klockami wpływa też korzystnie na rozwój motoryki małej, która podobnie jak motoryka duża wpływa na rozwój wszelkich poznawczych. Dla tęgi warto stosować klocki, jak zabawki sprzyjające rozwojowi , czasem wręcz jako element terapeutyczny.

20221014_121314.jpg

Dla nad lego to most między pokoleniowy, bo zarówno ja jak I żona uwielbialiśmy lego i tą pasją zaraziliśmy nasze dzieci, nie skromnie powiem, że bardziej ja zaszczepiłem tego bzika naszym dzieciom no ale małżonka popiera spędzanie czasu w kreatyny sposób więc przymyka oko na co raz to nowe zestawy i ludziki, które zamawiam naszym skarbom, niedługi wrzucimy foto relacje z najnowszej wystawy lego a tym czasem przedstawiamy armię naszych ludzików.

20221014_121436.jpg

20221014_121639.jpg