Spinea. Beauty is nearby / Спінея. Краса поруч ( En / Ua )

in Wednesday Walk3 months ago (edited)

Greetings to all the inhabitants of the hive!
It's Wednesday again and it's my day off again. Today I remembered one villa that I saw when I was driving in Spinea along via Roma. I was dying to go there, but the inscription at the entrance sounded rather cautionary. Proprieta privata! Entrata vietata!
This means that the territory is private and entry is prohibited! After that, you wouldn't dare to set foot on someone else's territory in Italy.

Вітаю, вітаю всіх жителів вулика!
Знову середа і знову мій вихідний день. Сьогодні я згадала про одну віллу яку я бачила, коли їхала в Спінеї по via Roma. Все мені кортіло туди зайти але напис при вході звучав досить застережено. Proprieta privata! Entrata vietata!
Це значить, що територія приватна і вхід заборонений! Після такого не наважишся в Італії і кроку ступити на чужу територію.

This is the villa of Morosini and Nalesso. The villa was built in the 18th century for these wealthy Venetian families who wanted to have a house on land. In the summer, when in Venice the stones heated up under the scorching sun and there was nowhere to hide from the heat, in Spinea the house surrounded by a wonderful park was a real paradise. Even looking from the outside, you can see all the elegance of the villa and the park. Ancient redwoods and cedars still grow in the park. A section of the trunk of one such tree is mounted on a tripod and can be seen from the street.

Це вілла Морозіні і Налессо. Вілла побудована в 18 столітті для цих багатих венеційський родин, які прагнули мати будинок на землі. Влітку, коли у Венеції під палючим сонцем каміння нагрівалося і не було де заховатися від спеки, в Спінеї в будинку, що був оточений чудовими парком був справжній рай. Навіть дивлячись зовні можна побачити всю ошатність вілли та парку. В парку і досі ростуть вікові секвої та кедри. Зріз стовбура одного такого дерева закріплений на штатив і можна його бачити з вулиці.

Today I rode my bike as usual. Stopping at the villa, I began to look inside the park. I wanted to see this park in autumn. And look at the villa and the statues that were everywhere in the park. To my surprise, an old nun came up to me and told me that she liked my blue hair. I thanked her and asked if I could see the park! The nun nodded affirmatively and said that at the end of the park there is a grotto of the Virgin Mary, where you can pray. I took the bicycle in my hands, thanked again for the permission to enter and went around the villa. The trees were so old and big, their branches reaching low to the ground. I looked at the statues. And she slowly approached the grotto. Surrounded by tall palm trees, the grotto was carved out of the mountain rock. Benches were placed. I sat down on one of them and prayed... for peace in Ukraine... for the health of family and friends... for luck for myself... for the happiness of all my dearest ones. I want God and his mother to hear me.
I should have told you that the villa and park serves as a private boarding house for the elderly under the auspices of the Basilian nuns.

My little journey was spent in reflection and prayer. If it is possible to come there again, I would be glad.
And now I want to thank everyone who visited and read my article. Also a big thank you to @tattoodjay who initiated the #wednesdaywalk group!
I have written more than once, and repeating it again, that there are so many beautiful places around us. You only need to stop and direct your eyes to see this beauty.
I hope for new and new trips and will be happy to share my impressions with you, dear readers!
See you again on the site!
Good luck and peace to you!

Сьогодні я як завжди їхала на своєму велосипеді. Зупинившись біля вілли, я почала заглядати всередину парку. Мені хотілося побачити цей парк восени. І оглянути віллу та статуї , що були скрізь в парку. На моє здивування до мене підійшла стара монашка і сказала мені, що їй подобається моє синє волося.Я подякувала та запитала чи можна подивитись парк! Монахиня ствердно кинула головою і сказала, що там вкінці парку знаходиться грот Діви Марії, де можна помолитися. Я взяла велосипед в руки, ще раз подякувала за дозвіл входу і пішла навкруг вілли. Дерева були такі старі і великі, їх віти простягалися низько до землі. Я розглядала статуї. І помало підійшла до гроту. Оточений високими пальмами, грот був висічений в гірській скелі. Були поставлені лавки. На одну з них я сіла і помолилася... за мир в Україні... за здоров'я рідних та близьких... за удачу для себе... за щастя всіх моїх найдорожчих. Хочеться щоб Бог та його мати почули мене.
Мала вам сказати, що вілла та парк служить як приватний пансіонат для літніх людей під егідою монахинь василіанок.

Моя маленька подорож минула в роздумах та молитві. Якщо можна буде прийти туди ще раз то я б була тому рада.
А зараз хочу подякувати всім хто завітав та прочитав мою статтю. Також велика подяка @tattoodjay , який був ініціатором створення групи #wednesdaywalk!
Я не раз писала і повторюючи ще раз, що навколо нас стільки прекрасних місць. Варто тільки зупинитися і направити свої очі щоб побачити цю красу.
Сподіваюся на нові і нові подорожі і з задоволенням поділюся своїми враженнями з вами, шановні читачі!
До нових зустрічей на сайті!
Вам добра та миру!

Sort:  

Love the greens and the statues with the wear of the years are eye ctching

Thanks for joining the Wednesday, I always love seeing all the walks shared from around the world, but as I am not getting out for as many walks at the moment because of feeling the cold I am especially loving the walks all around the world its like a virtual world tour

You guessed right about the statues. Stone and marble keep their history shrouded in mystery.
Thank you for your support!

I know many love new pristine looking statues, I personally prefer seeing ones that show there age :)

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Thank you for your support

Hello, it's a very good day and thought!

Thank you for your visit 😊

Hi @rosanna-brava, your post has been upvoted by @bdcommunity courtesy of @rem-steem!


Support us by voting as a Hive Witness and/or by delegating HIVE POWER.

JOIN US ON

Dear @rosanna-brava,
Your support for the current HiveBuzz proposal (#199) is much appreciated but it will expire end of December!
May we ask you to review the new proposal (#248) and renew your support so that our team can continue their work next years?
You can support the new proposal on Peakd, Ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.
https://peakd.com/proposals/248
We wish you a Happy New Year!