Dębki - history and beauty of this place

in Pinmapple7 months ago (edited)
Authored by @Adi i Pati

20220627_134937.jpg

Dębki is a small town on the Baltic Sea, located in Kashubia, more precisely in the coastal belt between Łeba and Karwia. It is a beautiful settlement once typically fishing, today the view of tourists has become a permanent part of its characteristics. All those thirsty for wide, sandy beaches will find here their piece of sand without having to fight for it from early dawn, marking the boundaries with a screen.

Dębki to niewielka miejscowość nad Bałtykiem, zlokalizowana na Kaszubach a dokładniej w pasie nadmorskim między Łebą a Karwią. Jest to piękna osada niegdyś typowo rybacka, dziś do jej charakterystyki na stałe wpisał się widok turystów. Wszyscy spragnieni szerokich, piaszczystych plaż znajdą tu swój kawałek piasku bez konieczności walczenia o niego od wczesnego świtu, wyznaczając granice parawanem.

20220627_170559.jpg

Only a few dozen residents live permanently in Dębki, so the so-called natives are much less here than the visitors. In this village there are several fishermen's cottages from the nineteenth century, but it is not the only historical asset of this settlement, once it was through Dębki that the Polish-German border ran (1919-1939).

W Dębkach na stałe mieszka zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, więc tak zwanych tubylców, jest tu znacznie mniej niż przyjezdnych. W miejscowości tej mieści się kilka chałup rybackich z XIX wieku, ale nie jest to jedyny, atut historyczny tej osady, niegdyś to właśnie przez Dębki przebiegała granica polsko-niemiecka ( 1919-1939 ).

20220629_161625.jpg

20220629_161743.jpg

Referring to this historical fact, once the determinant of the Polish border was the Piaśnica River, which runs through Dębki and it was it that constituted the natural border of our borders in those years. In 1939, border post No. 1 was stolen by the Germans and was taken to Berlin as a war trophy.

Nawiązując do tego faktu historycznego niegdyś wyznacznikiem granicy Polskiej była rzeka Piaśnica, która przebiega przez Dębki i to ona stanowiła naturalną granicę naszych granic w tamtych latach. W 1939 roku, słupek graniczny nr 1 został ukradziony przez Niemców i został wywieziony do Berlina jako trofeum wojenne.

20220629_163133.jpg

20220629_163608.jpg

20220629_163614.jpg

It is not known what happened to him later, now in the same place stands a replica of the former post, along with an information board that reminds us that the border of Polish not always ran in its current shape. As a tourist curiosity, we can mention that behind the west bank of Piaśnica we can come across a naturist beach.

Nie wiadomo co się z nim później stało, obecnie w tym samym miejscu stoi replika dawnego słupka, wraz z tablicą informacyjną, która przypomina nam o tym, że nie zawsze granica Polski przebiegała w obecnym kształcie. Jako ciekawostkę turystyczną możemy wspomnieć, że za zachodnim brzegiem Piaśnicy możemy natknąć się na plażę naturystów.

20220630_211611.jpg

20220630_211510.jpg

20220630_211356.jpg

20220630_211320.jpg

The river is a very important element of Dębki, along it from Lake Żarnowskie winds the Piaśnica Meadow Reserve, which is a unique landscape and a peculiar natural good of this region, canoeing trips of easy difficulty are organized along the river, families with children will be able to overcome the rafting route safely because the river current is connected here, and the water is not too deep.

Rzeka stanowi bardzo ważny element Dębków, wzdłuż niej od Jeziora Żarnowskiego wije się Rezerwat Łąk Piaśnicy, który stanowi unikalny krajobraz i swoiste dobro naturalne tego regionu, wzdłuż rzeki organizowane są spływy kajakowe o łatwym stopniu trudności, rodziny z dziećmi dadzą radę pokonać bezpiecznie trasę spływu gdyż nurt rzeki jest tu spojony, a woda nie jest zbyt głęboka.

20220629_133858.jpg

20220629_133832.jpg

20220629_133829.jpg

20220629_133826.jpg

20220629_133901.jpg

20220629_133903.jpg

From Lake Żarnowskie we can swim the route to the mouth of the river to the Baltic Sea in 2.5 to 3.5 hours.

Od jeziora Żarnowskiego możemy w 2,5 do 3,5 godziny przepłynąć trasę aż do ujścia rzeki do Bałtyku.

20220630_212153.jpg

20220630_212015.jpg

20220630_212307.jpg

20220630_212339.jpg

20220630_212527.jpg

In the place where Piaśnica flows into the sea, you can meet numerous sunbathers who swim in the river, which in this place has a depth of up to 1 m deep, so it is a very good place to relax for families with children.

W miejscu gdzie Piaśnica uchodzi do morza można spotkać licznych plażowiczów, którzy pływają w rzece, która w tym miejscu ma głębokość maksymalnie 1 m głębokości więc to bardzo dobre miejsce na wypoczynek dla rodzin z dziećmi.

20220627_172617.jpg

The advantage of this place is also the fact that numerous trees grow along the river bed, and thus tired of the sun can calmly relax in the shade of trees and at the same time enjoy the view of the sea and the river, which creates beautiful bends falling into the sea.

Atutem tego miejsca jest również to, że wzdłuż koryta rzeki rosną liczne drzewa, a co za tym idzie zmęczeni słońcem mogą tu spokojnie odpocząć w cieniu drzew i jednocześnie delektować się widokiem morza i rzeki, która tworzy tu przepiękne zakola wpadając do morza.

20220627_170250.jpg

20220627_170211.jpg

20220627_170117.jpg

In Dębki there are attractions for big and small, for families, friends and those who like to travel alone. In the western part of the settlement there are 2 rope parks, along the entire walking street, there are numerous stalls and bike, go-kart or scooter rentals.

W Dębkach znajdują się atrakcje dla dużych i małych, dla rodzin, przyjaciół i tych co lubią podróże w pojedynkę. W zachodniej części osady mieszczą się 2 parki linowe, wzdłuż całej ulicy spacerowej, rozstawione są liczne stragany oraz wypożyczalnie rowerów, gokartów czy hulajnóg.

20220701_131646.jpg

There are also coastal bicycle routes running through the town, which were created with the participation of EU funds. On the eastern bank of the Piaśnica River, we can find the ruins of the Border Guard guard.

Przez miejscowość przebiegają też nadmorskie trasy rowerowe, które powstały przy udziale funduszy unijnych. Na wschodnim brzegu rzeki Piaśnicy możemy natrafić na ruiny strażnicy Straży Granicznej.

20220629_175933.jpg

20220629_175533.jpg

20220629_175949.jpg

20220629_180015.jpg

20220629_180050.jpg

Going further east we will reach the Lookout Tower ,, Robaczków', which is at the entrance to the beach No. 19 not far from this entrance going towards Karwi, we will come to the beach for dogs which is located at the entrance No. 17. As you can see on the beach in Dębki, all sunbathers are welcome.

Idąc dalej na wschód dojedziemy do Wieży Widokowej ,, Robaczków ‘’, która jest przy wejściu na plażę nr 19 niedaleko od tego wejścia idąc w kierunku Karwi, dojdziemy do plaży dla psów która znajduje się przy wejściu nr 17. Jak sami widzicie na plaży w Dębkach mile widziani są wszyscy plażowicze.

20220701_111108.jpg

Dębki is also a fishing town, so every few steps we can meet you, frying and smokehouses and taste delicious fish. For me, this place is also a good starting point for numerous attractions in the area, e.g. for the military route, or the trail of castles and palaces located in Kashubia, the closest is the one in Krokowa.

Dębki to również miejscowość rybacka, więc co kilka kroków możemy ty napotkać, smażalnie i wędzarnie i skosztować pysznych ryb. Dla mnie miejscowość ta to również, dobra baza wypadowa, do licznych atrakcji w okolicy, np. na szlak militarny, czy szlak zamków i pałacy znajdujących się na Kaszubach najbliżej znajduje się ten w Krokowej.

20220701_143006.jpg

20220701_142142.jpg

You can list the advantages of this place for many hours, but it is best to see this place yourself because it is worth visiting.

Wymieniać atuty tego miejsca można, by przez wiele godzin, ale najlepiej zobaczyć to miejsce samemu bo jest ono warte tego by je odwiedzić.

20220625_205316.jpg

20220625_212031.jpg

20220625_205145.jpg

THANK you ALL

20220626_202719.jpg

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @dragokazo! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the July 1st Hive Power Up Day
The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!

Hiya, @ybanezkim26 here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1606.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community: