Socotra, an island out of this world, a forgotten wonder of the world

in Pinmapple2 months ago

dixam000000.jpg

hoq0.jpg

Socotra is the most unusual island in the world. The nearest land is 350 km away, and its entire ecosystem develops in complete isolation, which has resulted in the formation of unique and unique forms of fauna and flora. This extraordinary place combines extraordinary life forms from Africa, Europe and Asia, therefore it has become a great mystery for scientists and biologists.

Sokotra to najbardziej niezwykła wyspa świata. Najbliższy ląd znajduje w odległości 350 km, a cały jej ekosystem rozwija się w zupełnej izolacji, przez co wykształcił niespotykane gdzie indziej, jedyne w swoim rodzaju formy życia fauny i flory. To niezwykłe miejsce łączy niezwykłe formy życia z Afryki, Europy i Azji, dlatego stało się wielką zagadką dla naukowców i biologów.

arher000.jpg

degub000.jpg

mapa.jpg

Socotra is open to tourism again

Socotra znowu otwarta na turystykę

The first tourists appeared on the island in 1990, they were delighted with the pearl of the travel world, full of beautiful nature, stunning landscapes, mountains, caves, bays, beaches and unusual vegetation.

Pierwsi turyści pojawili się na wyspie w 1990 roku, zachwycali się oni perełką podróżniczego świata, pełną pięknej przyrody, zachwycających krajobrazów, gór, jaskiń, zatok, plaż i nietypowej roślinności.

hoq01.jpg

shuab01.jpg

A long pause for terrorism

Długa przerwa na terroryzm

Socotra belongs territorially to Yemen, therefore it had close ties with terrorism in its period. Yemen was at war for a long time, and Islamic terrorists were trained in the mountains of the island, and it was impossible or very inadvisable to travel to the island due to the possibility of kidnappings.

Socotra należy terytorialnie do Jemenu, dlatego też miała w swoim okresie ścisłe związki z terroryzmem. Jemen przez długi okres czasu był w stanie wojny, a w górach wyspy szkolili się islamscy terroryści i podróżowanie na wyspę było niemożliwe lub bardzo niewskazane ze względu na możliwość porwań.

dixam03.jpg

dixam06.jpg

For a year now, the island has reopened to tourists. Unfortunately, getting to the island is neither easy nor cheap. The first option is a cargo ferry from Yemen. This trip is associated with long sailing times and the whim of the ship's captain. The ferry is not a commercial ferry and the decision whether or not to sail is made by the captain. He can spend any.

Od roku wyspa otwarła się na turystów ponownie. Niestety dostanie się na wyspę nie jest ani łatwe ani tanie. Pierwsza możliwość, to prom cargo z Jemenu. Ta podróż wiąże się z długim czasem płynięcia, i kaprysem kapitana statku. Prom nie jest promem komercyjnym i decyzję o tym czy popłyniemy wydaje kapitan. Może wydać każdą.

arher01.jpg

arher07.jpg

Dixam Plateau and Dragon Trees

Płaskowyż Dixam i Smocze drzewa

dixam000000000.jpg

dixam00000000.jpg

When wandering around the island, we often come across dragon trees, the so-called "dragon trees". These are plants with a characteristic umbrella shape. This tree produces a specific sap called dragon's blood. The substance was used as a medicine in antiquity.

Wędrując po wyspie bardzo często napotykamy na smocze drzewa tak zwane "smokowce". To rośliny o charakterystycznym kształcie parasola. Drzewo to produkuje specyficzny sok, nazywany smocza krew. Substancja używana była już w starożytności jako lek.

dixam000000000000000.jpg

dixam0000000000.jpg

dixam000000000.jpg

dixam000000000000.jpg

dixam00.jpg

dixam02.jpg

Currently, this red liquid, which is a natural antibiotic, is used in the pharmaceutical and cosmetic industries. Preparations from dragon's blood strengthen the body's immunity, and are also used in the treatment of skin allergies and difficult-to-heal wounds.

Obecnie ten czerwony płyn, który jest naturalnym antybiotykiem stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Preparaty ze smoczej krwi wzmacniają odporność organizmu, stosowane są również przy leczeniu alergii skórnych i trudno leczących się ran.

dixam00000000000000.jpg

dixam13.jpg

dixam15.jpg

Dihamri reserve Bottle (cucumber) tree

Rezerwat Dihamri Drzewo butelkowe (ogórkowe) jak ze złota

dixam0000000.jpg

dixam00000.jpg

dixam0000.jpg

dixam000.jpg

There are also very rare species of other trees on the island, including the bottle tree. When the sun's rays fall on it, its bark gives the impression that it is gilded. Countless numbers of them grow on the island, their wonderful flowers add to the beauty of the tree.

Na wyspie można spotkać również bardzo rzadkie gatunki innych drzew, między innymi drzewo butelkowe. Gdy padają na niego promienie słoneczne jego kora sprawia wrażenie jakby była pozłacana. Rośnie ich na wyspie niezliczona ilość, ich przecudne kwiaty dodają drzewo piękna.

dixam01.jpg

hoq0000.jpg

hoq04.jpg

hoq10.jpg

hoq13.jpg

Dihamri is also a great base for snorkeling or diving. The reserve boasts one of the richest coral reefs in the archipelago and a huge diversity of fauna and flora.

Dihamri to również świetna baza do uprawiania snurklingu lub nurkowania. Rezerwat szczyci się jedną z najbogatszych raf koralowych na archipelagu oraz ogromną różnorodnością fauny i flory.

dirhamri0.jpg

dirhamri01.jpg

dirhamri03.jpg

dirhamri07.jpg

Momi Plateau - Kelesehan Canyon - Arhe

Płaskowyż Momi - Kanion Kelesehan - Arher

This is one of the most amazing places in Sokor, famous mainly for its natural freshwater pools.

To jedno z najbardziej niesamowitych miejsc na Sokorze, słynące głownie z naturalnych basenów ze słodką wodą.

homehil06.jpg

homehil09.jpg

homehil000.jpg

homehil0.jpg

There are also giant sand dunes up to 300 m high and the beautiful Hoq Cave.

Są tu również gigantyczne wydmy o wysokości do 300 m oraz piękna jaskinia Hoq.

arher000.jpg

arher00.jpg

arher02.jpg

arher03.jpg

arher05.jpg

Hoq Caves in Arher

Jaskinie w Hoq w Arher

hoq000.jpg

hoq00.jpg

Inside, about 2.5 km long, you can see numerous stalactites, stalagmites and terrace pools. The cave also hides amazing archaeological finds, such as wooden tables with Aramaic inscriptions from 258.

We wnętrzu liczącej około 2,5 km długości można obejrzeć można liczne stalaktyty, stalagmity oraz baseny tarasowe. Jaskinia skrywa również niezwykłe znaleziska archeologiczne, na przykład drewniane stoły z napisami w języku aramejskim z 258 roku.

hoq05.jpg

hoq06.jpg

hoq08.jpg

hoq09.jpg

Laguna Detwah

detwah000000000.jpg

detwah00000000.jpg

detwah0000000.jpg

The Detwah Lagoon is a protected marine area. It is famous for its spectacular landscapes, a beautiful sandy beach, and the incredible wealth of underwater life. It is an amazing pleasure to walk on this huge lagoon.

Laguna Detwah jest chronionym obszarem morskim. Słynie ze spektakularnych krajobrazów, przepięknej piaszczystej plaży, niesamowitego bogactwa życia podwodnego. Spacer po tej ogromnej lagunie to niesamowita przyjemność.

detwah000000.jpg

detwah0000.jpg

detwah000.jpg

detwah04.jpg

Detwah - Shoub Beach

Detwah - Plaża Shoub

shuab0000.jpg

shuab000.jpg

shuab0.jpg

shuab02.jpg

Detwah - Sandunes dunes

Detwah - wydmy Sandunes

sandunes0000.jpg

sandunes000.jpg

sandunes0.jpg

sandunes02.jpg

A trip to the beach where nobody is there, except for a handful of tourists, is an amazing experience. Sailing on it with a rented boat, you can meet herds of dolphins accompanying the participants of the cruise.

Wyprawa na plażę gdzie niema nikogo, oprócz garstki turystów jest niesamowitym przeżyciem. Płynąc na nią wynajętą łodzią można spotkać stada delfinów które towarzyszą uczestnikom rejsu.

detwah01.jpg

detwah03.jpg

What's the best way to get to the island?

Jak najlepiej dotrzeć na wyspę?

The second option is to fly from Abu Dhabi, as there are no direct connections to the island. Flights take place once a week and you need a Yemeni visa for this, which can only be obtained through an agency or tourist office. The cost of the visa is $ 100, and the 2-hour flight is $ 900. So much for the technical sides, now about what is worth seeing on Socotra, and there is a lot of it. There is practically no accommodation there. Trips are organized, and accommodation is mainly in camps or tents.

Drugą opcją jest lot z Abu Dhabi, gdyż nie ma żadnych połączeń bezpośrednich na wyspę. Loty odbywają się 1 raz w tygodniu i potrzebna jest do tego jemeńska wiza, którą można dostać jedynie przez agencję lub biuro turystyczne. Koszt wizy to 100 USD , a 2 godzinnego lotu to 900 USD. Tyle o technicznych stronach, teraz o tym co warto zobaczyć na Socotrze, a jest tego sporo. Nie ma tam praktycznie żadnej bazy noclegowej. Wycieczki są zorganizowane, a noclegi odbywają się głownie na kempingach lub w namiotach.

Enjoy 😉

ornament_travel3.png

Sort:  

Awesome! This is definitely one of the places on earth that can be considered as from another planet

Amazing place and great picts... this is one of the place that I always wanted to visit. Thank you for sharing!

Oh yes, it's like a different world 😉

What a beautiful place here!!! I love your pictures! They are absolutely amazing!!

Thank You 😉

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Hiya, @choogirl here, just swinging by to let you know that this post made it into our Top 3 in Daily Travel Digest #1534.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thank you 😉

Wow - what a place. Never heard of it before, but it looks spectacular - and those trees are just awesome !
Thanks for sharing !
!ALIVE
!PIZZA

@marianomariano! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @hoosie. (9/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Thank you 😉

Congratulations @marianomariano! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 11000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from April day 21
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Wow - that sounds really interesting and so many wonderful pictures. Great job and thumbs up for this trip.

Thank you 😉

Oh my, I've seen lot of strange places offered by nature but never one like this. You are definitely right about being one of a kind place which looks like not being part of the Earth. I love how many different types of ground and landscapes just a single insle can offer but the ones I'm most fascinated about are the Dragon and Cucumber Trees which look so weird and beautiful at the same time 💚

Really great post. And I'm not saying this too often 😉

Thanks, unfortunately this post is a great simplification. Socotra has much more to offer. The whole life of animals I have not described. Do you know there is not a single dog on this island?

I have no doubt there are a lot of interesting animals living there. Seeing a dog though, might be a little bit weird on an island lol

Wow, this place is wonderful! 😍

o yes, thx 😉

Oooh yes... This Island is sooo long on my list. I really want to go. Need to find more reason to go. Thank you soooo much for this amazing travel guide. Super f-ing helpful you have no idea.


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

very beautiful! I love these trees!

Speechless. Those views are really amazing. And I love those weird trees!

What a beautiful island. Nature is unique there. I loved the pool that forms between the stones of the mountain and of course the beach. Beautiful, thanks for sharing.

Espectacular locación de impresionantes paisajes. Es un lugar que me encantaría visitar.
Gracias, @marianomariano, por la información y las fotografías maravillosas. Saludos.

Wow! What a great post! This place seems incredible! Such a shame it's so difficult to get to, but also that's perhaps what helps preserve its wonder. Thanks for sharing!