San Telmo,Palma de Mallorca part 1 {EN}~{ES}~{BG}

in Pinmapple5 months ago

▶️ Watch on 3Speak


Hello Hive friends.Today I am going to take you again on a virtual walk through a tourist town outside Palma.As you can guess I have taken many photos and will be a few posts from there.The occasion is the beaches there and the amazing views to be found.Now I leave you to enjoy this beauty,the video is not long,but it is uniquely beautiful.This time I have not played music,so you can take you there and enjoy.


Hola amigos de Hive.Hoy os voy a llevar de nuevo a un paseo virtual por un pueblo turístico de las afueras de Palma.Como podéis adivinar he hecho muchas fotos y serán unos cuantos post de allí.La ocasión son las playas de allí y las increíbles vistas que se encuentran.Ahora os dejo que disfrutéis de esta belleza,el vídeo no es largo,pero es singularmente bonito.Esta vez no he puesto música,para que os llevéis allí y disfrutéis.


Здравейте Hive приятели.Днес отново ще ви водя на виртуална разходка в едно курортно градче извън Палма.Както се досещате направих много снимки и ще са няколко поста от там.Повода са плажовете там и невероятните гледки които се откриват.Сега ви оставям да се насладите на тази красота,клипа не е дълъг,но за сметка на това е уникално красиво.Този път не сложих музика,за да можете да се пренесете там и да се насладите.

Now let's start at the beginning 😂 Or rather at the beginning.San Telmo is 1 hour away by car or if you want a bigger adventure you can take 2 buses to get there.It is in the area of Andratx or where I took you last time to the port.


Ahora empecemos por el principio 😂 O mejor dicho por el principio.San Telmo está a 1 hora en coche o si queréis una aventura mayor podéis coger 2 autobuses para llegar.Está en la zona de Andratx o donde os llevé la última vez al puerto.


Сега нека да започнем отначало 😂 Или по скоро от тръгването.Сант Елм се намира на около 1 част път с кола или ако искате по-голямо приключение можете да хванете 2 автобуса до там.Намира се в областта Андрач или където ви водих последния път на пристанището.

Of course I could not avoid taking pictures during the trip and I always take pictures even if I have been 10 times in a place I take pictures you never know what new thing there might be 😂 or what new shot I can capture.Here we are in the port of Andratx and from there gas to San Telmo.


Por supuesto no pude evitar hacer fotos durante el viaje y siempre hago fotos aunque haya estado 10 veces en un sitio que hago fotos nunca se sabe que cosa nueva puede haber 😂 o que toma nueva puedo capturar.Aquí estamos en el puerto de Andratx y de ahí gas a San Telmo.


Разбира се нямаше как да не снимам и повреме на пътуването а и аз винаги снимам дори и 10 пъти да съм ходила на едно място си снимам никога не се знае какво ново може да има 😂 или какъв нов кадър мога да хвана.Ето тук сме на пристанището в Андрач и от там газ към Сан Телмо.

And now we are in San Telmo,there is a parking for the whole day is 5 euros or you can park wherever you find.Right in the center you have 2 options or take a beach or go up to look.


Y ahora estamos en San Telmo,hay un parking para todo el día son 5 euros o puedes aparcar donde encuentres.Justo en el centro tienes 2 opciones o coger una playa o subir a mirar.


И вече сме в Сант Елм,има паркинг които за цял ден е 5 евро или може да си паркирате където намерите.Точно на центъра имате 2 избора или да се метнете на плажа или да отидете да разгледате нагоре.

And of course you had to look at everything first,the beach can wait.And the first thing that catches your attention besides the sign with the name of the beach and all the information is this tree.I have seen everything,but this one surprised me 😱 How it got like this and twisted,it is just very interesting.


Y por supuesto había que mirar todo primero,la playa puede esperar.Y lo primero que te llama la atención además del cartel con el nombre de la playa y toda la información es este árbol.Yo he visto de todo,pero este me sorprendió 😱 Cómo se puso así y se retorció,es simplemente muy interesante.


И естествено първо трябваше да се разгледа всичко,плажа може да изчака.И първото нещо което се набива на очи освен табелата с името на плажа и всичката информация е това дърво.Виждала съм какви ли не,но това ме изуми 😱 Как е станало така и се е извило,просто много интересно е.

And behind the unique tree starts a street with stores and cafes.


Y detrás del singular árbol empieza una calle con tiendas y cafeterías.


И след уникалното дърво започва една уличка с магазини и кафенета.

And in my opinion whenever you go somewhere no matter if it's near your city or not is to take a souvenir magnet with you.Memories are eternal,they never die and always live in us! A bit of wisdom first thing in the morning 😂


Y en mi opinión siempre que vayas a algún sitio no importa si está cerca de tu ciudad o no es para llevarte un imán de recuerdo.Los recuerdos son eternos,nunca mueren y siempre viven en nosotros! Un poco de sabiduría a primera hora de la mañana 😂


И според мен винаги когато ходите някъде без значение дали е близо до вашия град или не е да си вземате магнит за спомен.Спомените са вечни,те никога не умират и винаги живеят в нас!Малко мъдри рано сутрин 😂

On the right there were stores and cafes and on the left,a few steps away,there were benches and like little terraces where you could get this amazing view.


A la derecha había tiendas y cafeterías y a la izquierda,a pocos pasos,había bancos y como pequeñas terrazas donde se podía obtener esta increíble vista.


От дясната страна страна бяха магазините и кафенетата а от лявата през няколко крачки имаше пейки и като малки тераси където се откриваше тази невероятна гледка.

Besides the beautiful sea,the yachts you can see a small island and then you can see the next one which is called Dragonera,but I will tell you about it in the next post.


Además del precioso mar,los yates se ve una pequeña isla y luego se ve la siguiente que se llama Dragonera,pero ya os hablaré de ella en el próximo post.


Освен красивото море,яхтите се вижда едно малко островче и след това се вижда следващия които се казва Драгонера,но за него ще ви разкажа в другия пост.

And this has been all for today,I hope you liked the post and see you soon,bye 👋

Translation:Deepl.com


Y esto ha sido todo por hoy,espero que os haya gustado el post y hasta pronto,adiós 👋


И това беше за днес,надявам се поста да ви е харесал и ще се видим скоро,чаооо 👋


▶️ 3Speak

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Невероятна красота! 😍 Късметлийка си Светле, че живееш близо до плажовете на Палма.
💙💙💙💋

😘❤️❤️

Толкова е красиво там! ОПределено трябва да ти дойда на гости!

!LUV

Айде,чакам те 😏🤭❤️

!LADY
!PIZZA
!BBH

View or trade LOH tokens.


@projectmamabg, you successfully shared 0.1000 LOH with @snedeva and you earned 0.1000 LOH as tips. (1/3 calls)

Use !LADY command to share LOH! More details available in this post.

@snedeva! Your Content Is Awesome so I just sent 1 $BBH (Bitcoin Backed Hive) to your account on behalf of @projectmamabg. (1/1)

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@projectmamabg(1/5) tipped @snedeva (x1)

Please vote for pizza.witness!

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more


~~~ embed:1564510636335398914 twitter metadata:aWVyb25pbXVzfHxodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2llcm9uaW11cy9zdGF0dXMvMTU2NDUxMDYzNjMzNTM5ODkxNHw= ~~~
The rewards earned on this comment will go directly to the people( @oscarps, @ieronimus ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.