Sort:  

ừa chiên nghiệp. Mấy hiệu ứng nhanh chậm cũng đẹp nựa.
Học hỏi học hỏi 😃

@trangbaby @lanngoc tập tạ đi nha, ít bữa cầm máy quay đỡ mỏi tay. 😁