My Travel Blog. - Historical Turkish Houses - UNESCO World Heritage [ENG-TR]

in Pinmapple5 months ago

My Travel Blog

Historical Turkish Houses

Hello to all who love to travel,

Each country has its own unique architectural structures. These architectural structures, which we have not seen anywhere else before, add a different beauty to that region and make it special. I set out to see the enormous houses that the Turks built using wood, mud brick and brick in ancient times.

Today I will bring you to Safranbolu District, which is located in Karabuk, Turkey. These houses, which are older than today's houses but have a more modern look than the houses we live in, greet us at the entrance of the city.

Her ülkenin kendine özgü mimari yapıları vardır. Daha önce başka hiçbir yerde görmediğimiz bu mimari yapılar o bölgeye ayrı bir güzellik katıyor ve orayı özel kılıyor. Türklerin eski dönemlerde ahşap, kerpiç ve tuğla kullanarak yaptıkları muazzam evleri görmek için yola çıkıyorum.

Bugün sizleri Türkiye'nin Karabük ilinin içerisinde bulunan Safranbolu İlçesine getireceğim. Günümüzdeki evlerden daha eski fakat yaşadığımız evlerden daha modern bir görünüme sahip bu evler şehrin girişinde bizleri karşılıyor.

In the old days, when technology was not developed, every job was done by hand. When we visit this city, we understand how carefully and meticulously these houses were built.

The history of the houses in Safranbolu has hundreds of years of history. Since this city is on the historical Silk Road route, it has hosted many merchants in the past. It has a very important position in terms of trade. In addition, it is possible to see that wood, adobe and brick are used in many buildings such as inns, baths and mosques.

Teknolojinin gelişmediği eski dönemlerde yapılan her iş el işçiliği ile yapılıyordu. Bu evlerin ne kadar özenle ve titizlikle yapıldığını bu şehri gezdiğimizde anlıyoruz.

Safranbolu'da bulunan evlerin tarihi yüzlerce yıllık geçmişe sahiptir. Bu Kent Tarihi İpek yolu güzerhanında olduğu için geçmişteki bir çok tüccara ev sahipliği yapmıştır. Ticaret açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir. Ayrıca han, hamam ve camiler gibi bir çok yapıda ahşap,kerpiç ve tuğla kullanıldığını görmeniz mümkündür.

Historical Turkish houses were built between 2 valleys to protect against harsh climatic conditions. The houses are very close to each other but do not block each other's views. The streets are narrow and paved with stones. Since Turkish families are crowded, these structures are built as 2 or 3 floors. Since neighborliness and cooperation are at the forefront, the layout of the houses is made close to each other in this way.

Tarihi Türk evleri zorlu iklim koşullarına karşı korunmak için 2 vadi arasına kurulmuştur. Evler birbirine çok yakındır fakat birbirilerinin manzaralarını kapatmazlar. Sokaklar dardır ve taş kaplıdır. Türk aileleri kalabalık olduğundan bu yapılar 2 veya 3 katlı olarak yapılmaktadır. Komşuluk ve yardımlaşma ön planda olduğu için evlerin yerleşimi bu şekilde birbirine yakın yapılmıştır.

I try to give you information in many of my travel articles. I love to write an educational travelogue. I will give you some more information about this place. Safranbolu District takes its name from the Saffron plant. This plant, which has many benefits, is mostly grown here. It is also used as a spice and colorant in our kitchens.

Birçok gezi yazımda sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Eğitici bir gezi yazısı yazmayı seviyorum. Burası hakkında sizlere biraz daha bilgi vereceğim. Safranbolu İlçesi adını Safran bitkisinden alır. Birçok faydası olan bu bitki en çok burada yetiştirilir. Mutfaklarımızda baharat ve renklendirici olarakta karşımıza çıkar.

I learned that there is a terrace at the top of the city center where we can see all the houses here from afar. The terrace allowed us to see all Safranbolu built on the valley. From afar, these carefully built Turkish houses looked really beautiful.

Şehir merkezinin üst kısmında buradaki tüm evleri uzaktan görebileceğimiz bir teras olduğunu öğrendim. Teras vadinin üzerine yapılmış tüm Safranboluyu görmemizi sağladı. Uzaktan bakıldığında özenle yapılmış bu Türk evleri gerçekten çok güzel duruyordu.

They have made very nice places to relax and watch the scenery. You can also befriend a pole holding an umbrella for you when it starts to rain. :)

It is very enjoyable to see a city from above. This city with historical buildings will take you to the past.

Dinlenmek ve manzarayı izlemek için çok güzel yerler yapmışlar. Ayrıca yağmur yağmaya başladığında size şemsiye tutan bir direkle arkadaş olabilirsiniz. :)

Bir şehri yukarıdan görmek çok keyifli. Tarihi yapıların olduğu bu kent sizleri geçmiş zamana götürecektir.

I watched the surroundings for a long time on the observation terrace. I saw a plane with the name of this city written in the distance. But because I didn't have much time, I couldn't visit there and other places. However, every historical texture I saw here reminded me of old times and ancient people.

Seyir terasında uzun bir süre etrafı seyrettim. Uzaklarda bu kentin adı yazılı olan bir uçak gördüm. Fakat çok fazla zamanım olmadığından oraya ve diğer yerleri gezemedim. Yinede burada gördüğüm her tarihi doku bana eski zamanları ve eski insanları hatırlattı.

The historical artifacts of each country are valuable for that country. Safranbolu Houses were included in the UNESCO World Heritage List in 1994.

I hope my article was enjoyable and informative for you. Thank you for reading my article and accompanying me on my trip. See you on my next travel blog.

Her ülkenin tarihi eserleri, o ülke için değerlidir. 1994 Yılında Safranbolu Evleri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini almıştır.

Umarım yazım sizler için keyifli ve bilgilendirici olmuştur. Yazımı okuduğunuz ve gezimde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki seyahat bloğumda görüşmek üzere.

Photo shoots are mine. Do not use without permission.
Fotoğraf çekimleri bana aittir. İzinsiz kullanmayınız.

Stay Healthy. Goodbye.

Sort:  

@whyshy Definitely a city with a lot of history and beautiful buildings. I really enjoyed your explanation and your pictures.

I like this city too. I'm very happy that you like my post, thank you. I just noticed your comment now. :(

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1871.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Thank you pinmapple ☺️

Congratulations @whyshy! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 90 posts.
Your next target is to reach 100 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the April PUM Winners
Feedback from the May Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - April 2023 Winners List
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!