Я використовую swap.app. І вам раджу. I use swap.app. And I advise you.

Прості системи самі зручні. Необхідно так будувати систему, щоб користувач не мав необхідності дивитися, що там є у середині.🖥️ Проте Блокчейн нова штука. І без внутрішніх справ тут не обходиться зараз. Але ж маємо до цього прагнути.
Чесно, я радий😇 що все більше виникає сервісів, які допомагають зробити систему простою, зрозумілою та зручною. Це супер круто. Це дасть нових користувачів👫👬👭👯. Це дасть конкурентні переваги. Я такі проекти буду підтримувати завжди. Я т такі проекти буду використовувати з задоволенням.
IMG_20200913_14594501.jpeg

Сьогодні я розповім про мій досвід з @swap.app. Чудовий проект на нашому улюбленому Hive.

Для початку, скажу що це таке.
Це сервіс для обміну різних криптовалют. Цей обмін працює в середині акаунта Hive. Також він дозволяє передати Steem на ваш Hive.

Це зручно тому що вам потрібно просто зробити відправку на акаунт @swap.app. Це все. Інше відбудеться автоматично.
Я використовую цей сервіс для обміну HBD на Hive. Так роблю для того щоб якнайшвидше наростити свій HP.
Буду потім допомогати вам. Буду вашим улюбленим куратором 😀😀🤴🤴.

Тепер схема зі скріншотами.

 1. Тут ми бачимо що я маю 1.932 HBD. Натискаю стрілочки вниз поряд з сумою.
  Screenshot_20200913094937.png
 1. У меню що випало потрібно обрати пункт SWAP to HIVE.
  Screenshot_20200913094949.png
 1. Після натискання система сформує необхідний трансфер. Передача буде на акаунт @swap.app з Memo HIVE. Все правильно. Перевіряйте, на всякий випадок.
  Screenshot_20200913095008.png

Screenshot_20200913095017.png

 1. Після цього підтвердіть передачу за допомогою ACTIVE KEY. Через декілька хвилин HIve прийде вам на гаманець.
  Screenshot_20200913095435.png

Сервіс бере маленьку комісію в 0.7%. Наче так. На звичайних транзакціях це не буде помітно.
Сервіс дуже простий та зручний. А головне надійний та зручний.

Пишіть якщо знаєте щось таке подібне і круте.
Читайте мої пости. Пишіть коментарі. Критикуйте. HIVE - живий 👽👾🧞‍♀️🛸.

I use swap.app. And I advise you.
Simple systems are the most convenient. It is necessary to build the system so that the user does not have to look at what is in the inside.🖥️ However, Blockchain is a new thing. And without internal affairs here it is impossible now. But we must strive for this.
Honestly, I'm glad that there are more and more services that help make the system simple, clear and convenient. It's super cool. This will give new users👫👬👭👯. This will give a competitive advantage. I will always support such projects. I will use such projects with pleasure.

Today I will talk about my experience with @ swap.app. Great project on our favorite Hive.

To begin with, I will say what it is.
This is a service for exchanging various cryptocurrencies. This exchange works in the middle of the Hive account. It also allows you to transfer Steem to your Hive.

This is convenient because you just need to send to the account @swap.app. That's all. The rest will happen automatically.
I use this service to exchange HBD for Hive. I do this in order to grow my HP as soon as possible.
I will then help you. I will be your favorite curator 😀😀🤴🤴.

Now the scheme with screenshots.

 1. Here we see that I have 1,932 HBD. I press the down arrow next to the amount.

 2. In the drop-down menu, select SWAP to HIVE.

 3. After pressing, the system will generate the required transfer. The transfer will be to the account @swap.app with Memo HIVE. All right. Check just in case.

 4. Then confirm the transfer with ACTIVE KEY. In a few minutes HIve will come to your wallet.

The service takes a small commission of 0.7%. Like so. This will be good in normal transactions.
The service is very simple and convenient. And most importantly reliable and convenient.

Write if you know something so similar and cool.

Read my posts. Write comments. Criticize. HIVE - live 👽👾🧞‍♀️🛸.