Бій під Крутами - символ мужності українців /The Battle of Kruty is a symbol of the courage of Ukrainians (Ua/En)

in Team Ukraine2 months ago

Привіт всім у спільноті.
Якось так сталося, що українська залізниця причетна до досить важливих історичних, навіть я б сказала, державотворчих процесів. 22 січня у вагоні на залізничній колії у містечку Фастів був підписаний Акт Злуки, який зробив нашу країну цілісною та неподільною. А 29-30 січня, 105 років тому, біля залізничної станції Крути відбувся бій, який навіки увійшов в історію українського визвольного руху.


Світлина

Hello everyone in the community.
Somehow it so happened that the Ukrainian railway is involved in quite important historical, even I would say, state-building processes. On January 22, the Act of Unification was signed in a carriage on the railway track in the town of Fastiv, which made our country whole and indivisible. And on January 29-30, 105 years ago, a battle took place near the Kruty railway station, which forever entered the history of the Ukrainian liberation movement.

Цього дня 1918 року між підрозділом російської червоної армії, який налічував 4000 вояків, та загоном київських курсантів і козаків, чисельністю 600 осіб, відбувся бій. Він тривав 5 годин. А потім, відступаючи, наші сміливці підривали мости і колії, щоб окупанти не змогли миттєво дійти до столиці. Цей їх подвиг дав фори у 4 дні для уряду України, щоб укласти Брест-Литовський мир. Фактично, це було визнання нашої незалежності.

Уявіть, 105 років тому, як і зараз, саме українська молодь була рушійною патріотичною силою та основою державотворення і боротьби за незалежність. Бій був програний, що не було чимось неочікуваним. Всі розуміли, що сили нерівні. Але завдяки мужності та стійкості юнаків, серед яких були навіть шестикласники, дало змогу укласти таку важливу для України угоду.

On this day in 1918, a battle took place between a unit of the russian red Army numbering 4,000 soldiers and a detachment of 600 Kyiv cadets and Cossacks. It lasted 5 hours. And then, retreating, our brave men blew up bridges and tracks so that the invaders could not immediately reach the capital. This feat of theirs gave the government of Ukraine a 4-day head start to conclude the Brest-Litovsk peace. In fact, it was a recognition of our independence.
Imagine, 105 years ago, as now, it was the Ukrainian youth who were the driving patriotic force and the basis of state formation and the struggle for independence. The battle was lost, which was not unexpected. Everyone understood that the forces were unequal. But thanks to the courage and resilience of the young men, among whom there were even sixth graders, it was possible to conclude such an important agreement for Ukraine.

Одна з рот студентів заблукала, відступаючи. Вони потрапили прямо у лігво ворога. Більшовики в полон не брали. Вони підло розстріляли 27 обеззброєних хлопців.

Боєм під Крутами командував сотник армії УНР Аверкій Гончаренко. Працюючи лектором Київської школи прапорщиків, після Першої світової війни, він українізував заклад освіти. Ще до початку української визвольної боротьби. Він готував офіцерів, які вчилися захищати Україну.

One of the students' mouths got lost, retreating. They got right into the enemy's lair. The bolsheviks were not taken prisoner. They meanly shot 27 unarmed boys.
The battle near Kruty was commanded by UNR army centurion Averkii Honcharenko. Working as a lecturer at the Kyiv School of Ensigns, after the First World War, he Ukrainianized the educational institution. Even before the beginning of the Ukrainian liberation struggle. He trained officers who learned to defend Ukraine.

Аверкій Гончаренко керував усім боєм під Крутами. Він надавав команди стріляти та мовчати, координував усі підрозділи. Відчуваючи ритм бою, командир вчасно зреагував і наказав відступати, таким чином рятуючи своїх людей. Вражає те, що під час відступу була команда від Гончаренка забрати всіх: і поранених, і загиблих. Це свідчить про честь і відданість командира своїм людям. Нині, сучасні військові досконально вивчили кожен наказ та всі дії А. Гончаренка. Висновок: у його командуванні помилки відсутні.


Світлина

Якщо розглядати цю битву з точки зору масштабності події, то вона не має великого світового значення. Та для нас, українців, вона дуже важлива. Бій під Крутами є символом мужності та нескореності духу нашого народу.
Слава Україні! Героям слава!

Averkii Honcharenko led the entire battle near Kruty. He gave commands to shoot and be silent, coordinated all units. Sensing the rhythm of the battle, the commander reacted in time and ordered to retreat, thus saving his men. It is impressive that during the retreat there was a command from Honcharenko to take away everyone: both the wounded and the dead. This shows the honor and devotion of the commander to his people. Today, the modern military has thoroughly studied every order and all actions of A. Honcharenko. Conclusion: there are no errors in his command.
If we consider this battle from the point of view of the scale of the event, then it is not of great world importance. But for us, Ukrainians, it is very important. The battle near Kruty is a symbol of the courage and indomitable spirit of our people.
Glory to Ukraine! Glory to heroes!

Sort:  

Congratulations @juliaskor! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - February 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Glory:

Kraken Nazi's Allegedly Execute Their Own 'Conscientious Objectors'
https://www.bitchute.com/video/tuqp1vVP2GfK/
#Kraken Ultra-Nationalist #Ukranian unit. That is known for its brutality against civilians. Now it is used to punish Ukrainian fighters who refuse to fight. They posted a video to frighten Ukr mobilized 2 unfortunes are dragged into forest. The sign "traitor" is hung on them...

AFU Reportedly Execute Their Own Soldiers Then Try To Shoot Down Russian Drone Who Filmed Them
https://www.bitchute.com/video/D4aORk1xAgi1/
"Ukrainians were filmed executing their own, presumably for refusing to fight, and then trying to shoot down the drone that filmed it.

AFU Unit Describes Command Ordering Them To Shoot Every Civilian In Town And Their Own Wounded
https://www.bitchute.com/video/ZuIn2nrQ1DYt/
◾️ Ukrainian unit describes how their command ordered them to shoot every civilian on sight and left the town in ruins.

◾️ Ukraine soldiers where order to shoot their own wounded colleagues ( yes, the Ukrainian command gave the order to not evacuate their own wounded men but to kill them).

◾️Going into the village - shoot everyone: such an order was received by the Ukrainian military from the 25th brigade of the Armed Forces of Ukraine during one of the battles. According to them, they killed civilians, even women and children, threw grenades into cellars where people were hiding.

◾️But they decided to talk about these atrocities only because their commanders left them on the front line and ordered to finish off their wounded colleagues so as not to organize an evacuation.

“We refuse to carry out criminal orders” - Ukrainian servicemen say after a failed offensive
https://www.bitchute.com/video/kXyMJAhuRHrw/

Loading...

Дуже цікавий допис. І кожного разу думаю одне і те ж - проходить сотня років, а все повторюється...

Ми такі ж волелюбні. І ворог той же - кацапи