М'ясорубка радянської злочинної системи/The meat grinder of the Soviet criminal system (Ua/En)

in Team Ukraine2 months ago

Привіт, друзі.

Нещодавно у одному зі своїх постів я писала про те, що радянський союз знівечив життя багатьом людям, які були не згодні з режимом, які хотіли справедливості та волі. Тоді ця розповідь була про Олександра Бикова, сина відомого радянського актора та режисера Леоніда Бикова. Ця тема, що стосується совка та принципів боротьби з “неугодними”, мене дуже збентежила. Якщо добре подумати, то в кожному населеному пунктові, ба навіть в кожній родині, є ті, кого перемолола м’ясорубка радянської системи.

Hi friends.
Recently, in one of my posts, I wrote about the fact that the Soviet Union ruined the lives of many people who did not agree with the regime, who wanted justice and freedom. Then this story was about Oleksandr Bykov, the son of the famous Soviet actor and director Leonid Bykov. This topic, which concerns the scoop and the principles of combating "unwanted" people, confused me a lot. If you think carefully, in every settlement, and even in every family, there are those who were ground by the meat grinder of the Soviet system.

Людина мисляча – це той вид, який був ворожим для комуністів. От і гірничий інженер Донецької шахти “Бутівка”, який працював там у 1969 році, мав клепку та володів тими людськими якостями, що не подобалися в союзові: відповідальність, грамотність, співпереживання за життя і здоров’я людей. Це був Олексій Нікітін. Він згуртував працівників та зібрав підписи під петицією, щодо порушення правил техніки безпеки та незаконні дії на шахті з боку її адміністрації. За це чиновники вдалися до своїх звичних методів. Чоловіка звільнили, а робітників, методом залякування змусили відмовитися від підписів та висунутих претензій.

The thinking man is the kind that was hostile to the communists. So the mining engineer of the Donetsk mine "Butivka", who worked there in 1969, had a rivet and possessed those human qualities that were not liked in the union: responsibility, literacy, empathy for people's lives and health. It was Alexei Nikitin. He rallied the workers and collected signatures for a petition against safety violations and illegal actions at the mine by its administration. For this, the officials resorted to their usual methods. The man was fired, and the workers were forced to abandon their signatures and claims by means of intimidation.

1971 року на цій сумнозвісній шахті трапився потужний вибух. Зразу ж всі працівники згадали прогнози свого колишнього інженера та вийшли на протест, викрикуючи ім’я Нікітіна. Озброєні міліціонери розігнали натовп. А через декілька тижнів Олексія Нікітіна заарештували, висунувши звинувачення у антирадянській діяльності. Чиновники вдалися до звичних методів боротьби з інакомислячими, з тими, хто мав мізки та сміливість заявити про злочинні дії системи. Колишнього інженера запроторили на лікування до психіатричної лікарні.

In 1971, a powerful explosion occurred at this infamous mine. Immediately, all employees remembered the predictions of their former engineer and went out in protest, shouting Nikitin's name. Armed police officers dispersed the crowd. A few weeks later, Oleksiy Nikitin was arrested and charged with anti-Soviet activities. The officials resorted to the usual methods of fighting against dissenters, with those who had the brains and courage to declare the criminal actions of the system. The former engineer was sent to a psychiatric hospital for treatment.

Така практика була улюбленою в союзі. З допомогою ліків зі здорових людей робили фізичних та психічних інвалідів. Нікітіну пощастило. Маючи “золоті руки” він працював теслею у лікарні, тому його не так “накачували” ліками. Вийшовши, він обмовився про палату, в якій тримали “неблагонадійних” громадян союзу, на яких у буквальному сенсі проводили медичні експерименти.

This practice was a favorite in the union. With the help of drugs, healthy people were made physically and mentally disabled. Nikitin was lucky. Having "golden hands", he worked as a carpenter in a hospital, so he was not so "pumped" with drugs. After leaving, he talked about the ward in which "unfortunate" citizens of the union were kept, on whom medical experiments were literally conducted.

До чого я все це пишу… Так хочеться, щоб всі, хто до нині має ностальгічні почуття за часами СРСР, нарешті зняв пелену з очей та реально подивилися на цей страшний і аж ніяк не позитивний період у своєму житті. Так хочеться, щоб всі, хто притягнув у наш час радянські методи та способи мислення, були відсторонені від будь-якої форми діяльності, тим більше, якщо вона є управлінською.
Сподіваюся цей темний час навіки залишився в минулому, а за для цього нам потрібна перемога – повна і беззаперечна.

Why am I writing all this... I really want everyone who still has nostalgic feelings for the times of the USSR to finally remove the veil from their eyes and really look at this terrible and by no means positive period in their lives. I would like everyone who has attracted Soviet methods and ways of thinking to be removed from any form of activity, especially if it is managerial.
I hope this dark time is forever in the past, and for that we need victory - complete and undeniable.


Світлина

Sort:  

Vilify an entire country, millions of people's history because russophobic hatred fills your heart. Good Job!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @juliaskor.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more