Вітрини / Shop windows (Ua/En)

in Team Ukraine2 months ago

Привіт всім, друзі.

Що таке вітрина? Зазвичай, це місце, що відкрите широкому колу споживача і де розміщені товари чи послуги на огляд. І як буд-яка презентація, вітрина несе в собі прихований посил, демонструє якості, щоб зацікавити потенційного покупця чи споживача. Тобто це місце, яке заздалегідь продумовіють та оснащують, прикрашають лозунгами та рекламою.

Hello everyone, friends.
What is a showcase? Usually, this is a place that is open to a wide range of consumers and where goods or services are placed for inspection. And like any presentation, a showcase carries a hidden message, demonstrates qualities to interest a potential buyer or consumer. That is, it is a place that is planned and equipped in advance, decorated with slogans and advertising.

Така модель характерна не лише для сфери послуг. Ми її широко використовуємо і власному житті. Це чітко прослідковується у нашому бажанні одягати найкращий одяг, йдучи між люди. Ми думаємо про те, як він сидітиме чи пасуватиме нам, про зручність згадуємо в останню чергу. Або ж наше бажання буквально вишкрябати кожен куточок власного дому перед приходом гостей. І байдуже, що потім після цих людей залишається неймовірна кількість бруду. Ми готові по новому прибирати, тим самим виконуючи двічі одну і ту ж роботу. А ці забори чи щільно затулені вікна ошатними портьєрами? Це теж вітрина. Те, що ми готові винести на широкий загал, те по чому нас судитимуть люди, оцінюватимуть нашу якість життя.

This model is characteristic not only for the service sector. We use it widely in our own lives. This is clearly seen in our desire to wear the best clothes when walking among people. We think about how it will sit or fit us, we mention convenience last. Or our desire to literally scrape every corner of our own home before the arrival of guests. And it doesn't matter that an incredible amount of dirt remains after these people. We are ready to clean in a new way, thereby doing the same job twice. Are these fences or windows tightly covered with elegant curtains? This is also a showcase. What we are ready to share with the general public is what people will judge us by and evaluate our quality of life.

В Європейських країнах, я думаю ви знаєте, все по іншому. Люди більш відкриті. Їх не турбує невчасно помиті тарілки чи розводи на віконному склі. Вони не зашторюють вікна, щоб отримувати більше світла та сонячних променів. Вони не ховають власні звички і побут за зовнішніми декораціями.

Щодо одягу, то тут є чому навчитися. Не знаю як у них це виходить, але мені здається, що вміння поєднувати стиль і зручність, то навики набуті за багато десятиліть. Коли я була в Польщі та Нідерландах, то звернула увагу на молодь 18-25 років. Вони дуже стильні та охайні. Звичайні речі, такі як джинси та худі, вони вміють носити з особливим шармом. Вони не бояться експериментувати, бо знають, що кожен має право на особистий вибір та право виглядати так, як заманеться. Штампи і стереотипи, які змушують нас підкорятися загальній думці там не діють. І це так круто!...

In European countries, I think you know, everything is different. People are more open. They are not bothered by untimely washed plates or spills on the window glass. They don't cover the windows to get more light and sunlight. They do not hide their habits and life behind external decorations.
As for clothes, there is a lot to learn here. I don't know how they do it, but it seems to me that the ability to combine style and convenience is a skill acquired over many decades. When I was in Poland and the Netherlands, I paid attention to young people aged 18-25. They are very stylish and neat. They know how to wear ordinary things like jeans and hoodies with a special charm. They are not afraid to experiment, because they know that everyone has the right to personal choice and the right to look the way they want. Stamps and stereotypes that force us to obey the general opinion do not work there. And it's so cool!...

Мені теж хочеться змінитися, набути якоїсь невимушеності. Це стосується одягу, побуту, звичок. В принципі, я не боюся осуду, якщо комусь не сподобається те, що побачить, то його проблеми. Та спрацьовують давно вкорінені правила та звички. Для мене й досі важливо на скільки чисті в мене вікна та поріг біля вхідних дверей. Я проводжу генеральне прибирання до скрипу перед Новим роком та Пасхою. І ви знаєте, мені навіть це подобається. Тобто я звикла до вітрини, яку презентую для себе та для інших.

Думаю, що у кожного є свої звички. Наша молодь відрізняється. І це чудово. Не варто їх переробляти під себе, насаджувати свої моделі побутовості. Хай будують новий світ без вітрин.

I also want to change, to gain some ease. This applies to clothes, lifestyle, habits. Basically, I'm not afraid of judgment, if someone doesn't like what they see, that's their problem. But long-established rules and habits work. It is still important to me how clean my windows and threshold are at the front door. I carry out a general cleaning before the New Year and Easter. And you know, I even like it. That is, I am used to the showcase that I present to myself and others.
I think that everyone has their own habits. Our youth are different. And that's great. You should not remake them for yourself, plant your own household models. Let them build a new world without storefronts.

Світлина

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @juliaskor.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more