Переговори з китайською компанією / Negotiations With a Chinese Company (UA/EN)

in Team Ukraine7 months ago

Не секрет, що ковід навчив бізнес працювати по іншому. Зокрема він продемонстрував зручність переговорів у відеоформаті. Раніше нам доводилося їздити у довгі і виснажливі відрядження для того, що протягом 1 - 2 годин провести переговори з представниками інших компаній. Ковід зменшив кількість цих відряджень. І навіть після зняття карантинних обмежень, велика частина переговорів відбувалася онлайн.

Зараз в Україні триває війна, тому майже всі переговори відбуваються онлайн. Недавно у нас відбулися переговори, які не були схожими на жодні інші. Це були переговори з китайською компанією з приводу можливої закупівлі каталізатора їхнього виробництва.

Чим ці переговори були незвичними? По-перше, китайська компанія пропонувала каталізатор з вмістом паладію, який сильно відрізнявся ціною в меншу сторону від всіх інших конкурентів. По-друге, зазвичай переговори про закупівлю якогось товару проводяться із менеджером з продажів. У випадку з китайською компанією, на переговорах були присутні 12 чоловік, але англійською спілкувалася лише один перекладач, яка підключилася окремо. Вона часто радилася з присутніми, видно було, що інколи активно їм заперечувала і навіть трохи їх сварила. Цікаво, що її переклад завжди був вп’ятеро коротшим від китайського оригіналу.

Нам не вдалося отримати інформацію, яка б переконала купити їхній каталізатор. На питання чому він такий дешевий, ми отримали відповідь, що китайська компанія дуже класно і може собі це дозволити. Коли ми поцікавилися характеристиками каталізатора, то отримали відповідь, що вони кращі ніж у європейських. На питання де цей каталізатор експлуатується, на яких заводах, ми отримали відповідь, шо у Китаї та цілому світі.

Відповіді були загальними, без жодної конкретики. Фактично це було ухиляння від відповідей. Нам потрібно було купувати кота у мішку, тому ми цього не зробили. Цікаво, вони завжди такі скритні?

It's no secret that covid has taught business to work differently. In particular, it demonstrated the convenience of negotiations in video format. Previously, we had to go on long and tiring business trips in order to hold negotiations with representatives of other companies for 1-2 hours. Covid has reduced the number of these business trips. And even after the lifting of quarantine restrictions, most of the negotiations took place online.

Currently, there is a war going on in Ukraine, so almost all negotiations take place online. We recently had a negotiation unlike any other. These were negotiations with a Chinese company regarding the possible purchase of a catalyst for their production.

What was unusual about these negotiations? First, the Chinese company offered a catalyst with palladium content, which differed significantly in price from all other competitors. Secondly, negotiations on the purchase of a product are usually conducted with the sales manager. In the case of the Chinese company, 12 people were present at the negotiations, but only one translator spoke in English, who connected separately. She often consulted with those present, it was clear that sometimes she actively objected to them and even scolded them a little. Interestingly, her translation was always five times shorter than the Chinese original.

We have not been able to get any information that would convince us to buy their catalyst. When asked why it is so cheap, we received an answer that the Chinese company is very cool and can afford it. When we inquired about the characteristics of the catalyst, we received an answer that they are better than European ones. To the question of where this catalyst is used, at which factories, we received the answer that it is in China and the whole world.

The answers were general, without any specifics. In fact, it was an evasion of answers. We needed to buy a cat in a bag, so we didn't. I wonder if they are always so secretive?

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @o1eh ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.