Образ Богородиці в культурах різних країн | The image of the Mother of God in the cultures of different countries (UA|ENG)

in Team Ukraine3 months ago (edited)

Основною ознакою христистиянства є віра в Ісуса Христа, як втілення Бога на землі заради спасіння людства на настанову його на шлях істини. Християнство на сьогодні є найпоширенішою у світі релігією з більш ніж 2 млрд. віруючих та займає географічно найбільшу територію з представлених християнських релігійних громад.


| Латинська Америка/Latin America | Китай/China | Болівія/Bolivia |

The main sign of Christianity is the belief in Jesus Christ as the incarnation of God on earth for the salvation of mankind to guide him on the path of truth. Today, Christianity is the most widespread religion in the world with more than 2 billion believers and geographically occupies the largest territory of the represented Christian religious communities.


| Україна/Ukraine | Корея/Korea | Нова Зеландія/New Zealand |

Саме таке географічне різномаїття християнства стало причиною виникнення багатьох локальних варіантів візуального втілення віруючими образу новонародженого Ісуса та Діви Марії. Дуже цікаво побачити, як різні нації, раси та народності передають зображення Богородиці у відповідності до культурних традицій своїх країн. До вашої уваги підбірка зображень новонародженого Христа з різних країн та континентів.


| Китай/China | Індія/India | Африка/Africa |

This geographical diversity of Christianity was the reason for the emergence of many local variants of the visual embodiment of the image of the newborn Jesus and the Virgin Mary by believers. It is very interesting to see how different nations, races and nationalities convey the image of the Mother of God in accordance with the cultural traditions of their countries. For your attention, a selection of images of the newborn Christ from different countries and continents.


| Китай/China | Китай/China | Вірменія/Armenia |

Неймовірно цікава підбірка з такими різними образами, але водночас всі їх об'єднує головне - доброта, ніжність та любов на обличчі.


| Перу/Peru | Африка/Africa | Австралія/Australia |
Image source

An incredibly interesting selection with such different images, but at the same time they all have the main thing in common - kindness, tenderness and love on the face.

Sort:  

Цікаво, якось не приходило на думку, що може в інших народів бути по-своєму.

По-своєму не те слово. Уявіть, як довести мешканцю Африки, що Христос був білим )))

Так, а ще цікава така річ, що, наприклад на нашій території християнству довелося частково імплементувати деякі язичницькі звичаї. І в тій самі Африці, мабуть, що мало відбуватися щось подібне.

Congratulations @ua-ethnology! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You got more than 700 replies.
Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

HiveBuzz supports meetups of the Hive Austrian Community in Graz
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...