My first LPUD : A Dutch Cub's Tale | DUTCH - ENGLISH

in LeoFinance8 months ago

[Created by Canva](https://canva.com/)

## Nederlandse versie
scroll down for the English version
In mijn threads had ik al gezegd dat ik uitkeek naar mijn eerste LPUD. En nu is eindelijk de dag aangebroken dat ik mijn allereerste LPUD-artikel post hier in de Leofinance-community.

Aan het begin van dit jaar had ik nog nauwelijks gehoord van blockchain, hive en laat staan Leofinance.

Maar halverwege dit jaar veranderde dat en nu kan ik me geen dag zonder voorstellen.

Er ligt nog een lange weg voor me, want dit kleine welpje moet nog veel leren.

En dat wordt me niet gemakkelijk gemaakt.
Artikelen in het Nederlands waren schaars.
Daarom wil ik daar verandering in brengen.

Om toekomstige Nederlandstalige Hivers & Leeuwen te helpen en hopelijk meer bekendheid te geven aan dit kleine landje.


Het is me duidelijk geworden dat Leo Finance een sterke community is en constant groeit en verbetert.

Voor mij leek dit een uitgelezen kans om op deze boot te stappen en dit avontuur samen voort te zetten.

Ik hoop dat we samen grote hoogten zullen bereiken.


Ik wil dit natuurlijk bereiken door te investeren.

Nou, door een premium account te kopen leek me de beste manier.

Doe het. Dat is mijn advies, als je het nog niet hebt gedaan.

Hieronder staan enkele van de voordelen.

Oké, om eerlijk te zijn heb ik nog niet alles gebruikt.

Ik heb geen NFT-profielfoto en een ander thema instellen is voor mij niet nodig.

Maar de andere voordelen zijn echt de moeite waard om premium te kopen.


Ben je nog steeds niet overtuigd van de voordelen van een premium account?

Dan wil ik je ook graag wijzen op de Super BAD LUCK prijs die wel 200.000 LEO waard kan zijn.

Alle premium leden die trouw zijn aan LPUD kunnen hieraan deelnemen.

En hoe meer Leo tokens je omzet in Leo power, hoe groter je prijs kan zijn.

Nu zou ik precies kunnen uitleggen hoe dit werkt, maar hiervoor verwijs ik je naar de bedenker van deze fantastische prijs en een post van @onealfa die het allemaal uitlegt.

Link: Super pechprijs door @onealfa


Maar we zijn nog niet klaar met alle voordelen.

Ik heb net ontdekt dat je ook een badge aan je verzameling kunt toevoegen elke keer dat je meedoet aan LPUD.

Dit wordt dan mijn allereerste.


Maar natuurlijk kun je ook prijzen winnen als je geen premium lid bent.
Gewoon door deel te nemen aan LPUD.

Er zijn twee verschillende power-ups die je kunt doen.

De CUB-aanval: Dan zet je minstens 50 $leo in.

Of de Leeuw aanval: Daarvoor moet je minstens 150 $leo inzetten bij de powerup.

Zo kom je in aanmerking voor delegatieprijzen.
En dat hangt dus helemaal van jezelf af.


Laten we naar het punt van Powering Up gaan.
Dit is wat ik heb gedaan:
#### Veel geluk voor alle leeuwen, welpen en alles daartussenin, op deze mooie LPUD.

Ik wens jullie het allerbeste in het leven en veel gezondheid.

Paula (@meraki7578) 💚


[Created by Canva](https://canva.com/)

## English version

In my threads I had already mentioned that I was looking forward to my first LPUD. And now finally the day has arrived that I post my very first LPUD article here in the Leofinance community.
At the beginning of this year, I had barely heard of blockchain, hive and let alone Leofinance.

But halfway through this year that changed and now I can't imagine a day without it.

There is still a long way ahead of me because this little cub still has a lot to learn.

And that's not made easy. Articles in Dutch were few and far between.
Therefore, I want to change that.

To help future Dutch speaking Hivers & Lions and hopefully bring more exposure to this little country.


It has become clear to me that Leo Finance is a strong community and is constantly growing and improving.

For me, this seemed like an excellent opportunity to get on this boat and continue this adventure together.

I hope we will reach great heights together.


I want to achieve this by investing, of course.

Well by buying a premium account seemed like the best way.

Do it. That's my advise you, if you haven't done it already.

Below are some of the advantages listed.

Okay to be honest I haven't used everything yet.

I don't have an NFT profile picture and setting another theme is not necessary for me.

But the others are really advantages that are worth buying premium.


Still not convinced about the advantages of a premium account?

Then I would also like to point out the Super BAD LUCK prize which can be worth as much as 200,000 LEO.

All premium members who are loyal to LPUD can participate in this.

And the more Leo tokens you convert to Leo power the bigger your prize can be.

Now I could explain exactly how this works but for this I refer you to the creator of this fantastic prize and a post by @onealfa who explains it all.

Link: Super bad luck price by @onealfa


But we're not done with all the benefits yet.

I just found out that you can also add a badge to your collection every time you participate in LPUD.

This will then be my very first one.


But of course, if you are not a premium member, you can win prizes just as well.
Just by participating in LPUD.

There are two different power ups you can do.

The CUB attack: Then you put in at least 50 $leo.

Or the Lion attack: For that, you have to use at least 150 $leo at the powerup.

That's how you qualify for delegation prizes.
And so that depends entirely on yourself.


Let’s get to the point of Powering Up.
This is what I did:

#### Good luck to all the lions, cubs and everything in between, on this beautiful LPUD.

Wishing you all the best in life and much health.

Paula (@meraki7578) 💚

📷 Screenshots: All shot and owned by me
📷 Edited: Canva[Created by Canva](https://canva.com/)

Posted Using InLeo Alpha

Sort:  

This is so detailed and encouraging to those who are still thinking whether or not they should participate in the this month's #lpu.

I'm yet to power up some leo but I'm definitely going to do so 🥰

Hopefully soon, you'll power up too. The early birds are lucky 🍀 usually so the sooner the better Lpud.

Congratulations @meraki7578! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 1000 comments.
Your next target is to reach 1500 comments.
You received more than 2250 upvotes.
Your next target is to reach 2500 upvotes.
You received more than 100 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 250 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD
You got more than 700 replies.
Your next target is to reach 800 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - November 15, 2023

Thank you for the buzz.

Awesome job @meraki7578! Keep pushing yourself and you'll reach your Hive goals before you know it.

Thank you for your support and upvotes! Pretty motivating.

I like your first LPUD article. It was honest and sincere. Welcome to the INLEO Community.

I think you are right, there may not be many Dutch people, but I am not sure, since the language is English.

I think there is a Hiver called @soyrosa who is Dutch.
She has been with Hive a longtime, and is a famous Hiver as well.
Hive had a big meet-up in Amsterdam this year and she wote many useful articles.

I hope to see you in the cute community. You canpost from here and tag #cute or choose cute as your community in the pulldown menu.

See you around.
I wonder how Good is Google Translate for Dutch?
:)
Bye for now.

*tagging others to find your post
#shortsegments
#defigeek
#easydefi