Kingdoms has launched! / Kingdoms wystartowało! [EN/PL]

in LeoFinance2 months ago


N.png

The long awaited Kingdoms feature on Cub Finance is now available. Can it compete with other solutions on the Binance Smart Chain?

Kingdoms is the latest liquidity pool management system on Cub Finance. It allows for the automatic reinvestment of deposited tokens, saving BNB on the transactions we would incur if reinvestment had to be manual. In addition, we can at the same time earn additional CUB tokens, which we can withdraw at any time or exchange for tokens of our interest.


Zrzut ekranu 20210530 032831.png

There are currently two pools available of which one is a single asset. These are CAKE and BNB-BUSD. Both pools currently have over $380,000 invested in them, which is quite a large amount considering that Kingdoms launched recently.

Under current conditions the CAKE pool is reinvested about 4300 times during a year. In the case of BNB-BUSD it is about 420. The contract optimizes the number of reinvestments by calculating the profitability of the transaction in relation to potential profits, which is why these numbers can and are likely to fluctuate over time.

At the time of editing this post the total APY on the CAKE pool is 231% and on BNB-BUSD 115%. This is due to the sum of two interest rates - the asset pool and the CUB interest rate. The APY of the asset is added with the APR of the CUB and this is how the expected total APY percentage comes out.

During the Kingdoms launch, I saw during a conversation with the developers that more and more liquidity pools should be coming out on the days. The target number is all current Farms on Cub Finance.

I personally am quite positive about Kingdoms. For users with smaller funds, auto reinvestment is great news as they don't have to spend extra money to optimize their strategies in the DeFi realm. We'll see what time will show!

Thank you and until the next one, Nervi.PL.png

Długo oczekiwana funkcja Kingdoms na Cub Finance jest już dostępna. Czy jest ona w stanie konkurować z innymi rozwiązania na Binance Smart Chain?

Kingdoms to najnowszy system zarządzania pulami płynności na Cub Finance. Pozwala on na automatyczną reinwestycję ulokowanych tokenów, dzięki czemu oszczędzamy BNB na transakcjach jakie byśmy ponieśli gdyby reinwestycja musiałaby być manualna. Na dodatek możemy w tym samym czasie zarabiać dodatkowo token CUB, który możemy w dowolnej chwili wypłacić lub zamienić na interesujący nas token.


Zrzut ekranu 20210530 032831.png

Aktualnie dostępne są dwie pule z czego jedna jest pojedynczym aktywem. Są to CAKE oraz BNB-BUSD. W obydwu pulach aktualnie ulokowane jest ponad 380 tysięcy dolarów co jest całkiem dużą kwotą biorąc pod uwagę, że Kingdoms wystartowało niedawno.

Przy aktualnych warunkach pula CAKE reinwestowana jest około 4300 razy w ciągu roku. W wypadku BNB-BUSD jest około 420. Kontrakt optymalizuje ilość reinwestycji kalkulując opłacalność transakcji względem potencjalnych zysków dlatego te liczby mogą i raczej będą się wahać w czasie.

W trakcie redagowania tego wpisu łączne APY na puli CAKE wynosi 231% a na BNB-BUSD 115%. Wynika to z sumy dwóch stóp procentowych - puli aktywa oraz oprocentowania CUB. APY aktywa jest dodawane z APR CUB i w ten sposób wychodzi oczekiwany łączny procent APY.

Podczas premiery Kingdoms w trakcie rozmowy z deweloperami zobaczyłem, że na dniach powinno pojawiać się coraz więcej pul płynności. Docelowa liczba to wszystkie aktualne Farmy na Cub Finance.

Ja osobiście jestem nastawiony dosyć pozytywnie do Kingdoms. Dla użytkowników z mniejszym portfelem auto reinwestycje to wspaniała wiadomość, ponieważ nie muszą wydawać dodatkowych pieniędzy na optymalizację swoich strategii w sferze DeFi. Zobaczymy co czas pokaże!

Dziękuję i do następnego, Nervi.

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

I was disappointed that it is not possible to autoharvest CUB itself. Why CAKE for god´s sake? They even suggest to buy a competitor coin, really? And when you click on "get CAKE" you get redirected not to the Cubdefi exchange page, but to the exchange.pancakeswap site. WTF?

The fact that the CUB does not collect itself also surprised me a little. I think this move was due to inviting non-CUB Finance users to try it on Kingdoms. However, CAKE is the biggest such DeFi token on BSC.