Film analysis and advice #49 "Pet Sematary" (EN-TR) Film analiz ve öneri #49 "Hayvan mezarlığı"

in OCD8 months ago (edited)
}
Today we see again a Stephen King book adapted to the cinema. Recently I shared several book adaptations of Stephen King. Like the second episode of It and It. I wrote the analysis of the last movie In The Tall Grass. Among my writings, I liked It and its second part the most.

Bugün yine bir Stephen King kitabının sinemaya uyarlanmış halini görüyoruz. Son zamanlarda Stephen King' in birkaç tane kitap uyarlamasını paylaştım. It ve It' in ikinci bölümü gibi. en son In The Tall Grass filminin analizini yazdım. Yazdıklarım arasından en çok It ve ikinci bölümünü beğendim.

In this movie we again see Stephen King's wide and different world of dreams. We can say that Stephen King put a cat in the lead role of this movie. Ellie's cat. After this sweet cat dies, it transforms into a completely wild creature. It's like a creature that makes people do what they want. I saw this cat digging someone's stomach on a site. I wondered if there would be such an event until the end of the movie. But guess what happened?

Bu filmde yine Stephen King' in geniş ve farklı hayal Dünyası' nı görüyoruz. Stephen King bu filmin baş rolüne bir kedi koymuş diyebiliriz. Ellie' nin kedisi. Bu tatlı kedi öldükten sonra tamamen vahşi bir yaratığa dönüşüyor. Sanki insanlara istediğini yaptıran bir yaratık gibi. Bir sitede bu kedinin birinin karnını deştiğini görmüştüm. Filmin sonuna kadar böyle bir olay olacak mı diye merak ettim. Ama bilin bakalım böyle bir olay oldu mu?

The Pet Sematary was written and published as a book in 1983. And it was adapted to the cinema in 1989. but this movie was shot several times like the Texas Massacre movie. I am writing the analysis of the last shot of this movie. So the movie shot in 2019. Actually, I think this movie, which has been adapted to the cinema twice, did not need to be adapted for the third time. The first adaptation was filmed about thirty years ago. The last adaptation was last year, in 2019. I think it's nice.

Hayvan mezarlığı kitap olarak 1983 yılında yazıldı ve yayınlandı. Ve 1989 yılında da sinemaya uyarlandı. ama bu film de Texas Katliamı filmi gibi birkaç kez çekildi. Ben bu filmin en son çekilmiş olanının analizini yazıyorum. Yani 2019 yılında çekilen filmi. Aslında bugüne kadar iki kez sinemaya uyarlanan bu fimli üçüncü kez uyarlanmasına pek gerek yoktu bence. İlk uyarlama yaklaşık otuz yıl önce çekildi. Son uyarlama ise geçen sene yani 2019 yılında. Bence güzel.

In this movie, Stephen King shows us more about American life in the big cities and the countryside, rather than horror. Actually, this is all my opinion. You may not think it is. Maybe this movie confused me because I didn't read his book.

Stephen King bu filmde bize korku değil de daha çok Amerikan yaşamının büyük şehirlerde ve kırsalda nasıl olduğunu gösteriyor. Aslında bu tamamen benim fikrim. Siz böyle olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Belki de kitabını okumadığım için bu film benim aklımı çok karıştırdı.

I guess I should start telling this movie with the character Rachel. When Rachel was a little boy, her older sister had a strange illness. This illness, or rather the terrible situation her sister was in, terrified Rachel. Once, when her mother and father came out, Rachel was left alone at home with her sister. Rachel wanted to prepare and take away dinner for her sister. But he didn't know what to do out of fear. So he put the food along with the tray in the food elevator. But little Rachel knew that the food elevator didn't always work properly. Despite him, fear made Rachel do this. Minutes after the elevator climbed upstairs, Rachel's sister suddenly appeared in the falling elevator. This scared Rachel a lot.

Sanırım bu filmi anlatmaya Rachel karakterinden başlamalıyım. Rachel küçük bir çocukken ablasının garip bir hastalığı vardı. Bu hastalık, ya da daha doğrusu ablasının içinde bulunduğu bu korkunç durum Rachel' ı çok korkutuyordu. Bir keresinde annesi ve babası dışarı çıkan Rachel ablasıyla evde yalnız başına kaldı. Rachel ablası için yemek hazırlayıp götürmek istedi. Ama korkudan ne yapacağını bilemiyordu. Bu yüzden yemeği tepsiyle beraber yemek asansörüne koydu. Ama küçük Rachel yemek asansörünün her zaman düzgün çalışamadığını biliyordu. Ona rağmen korku Rachel' a bunu yaptırdı. Asansör bir üst kata çıktıktan dakikalar sonra Rachel' in ablası birden aşağı düşen asansörde belirdi. Bu da Rachel' ı çok korkuttu.

Rachel grew up with trauma throughout her life. This terrible situation that her sister was in caused it. Because of this, Rachel wanted to escape from a crowded, noisy and hectic city life like Boston. For his son Gage daughter Ellie and their lovely cat Church. But Rachel couldn't imagine the place where they moved was so different and mysterious. This will affect the family's life really badly.

Rachel hayatı boyunca bir travmayla büyüdü Ablasının içinde bulunduğu bu korkunç durum buna sebep oldu. Bundan dolayı Rachel Boston gibi kalabalık, gürültülü ve koşturmaca dolu bir şehir hayatından kaçmak istedi. Oğlu Gage kızı Ellie ve sevimli kedileri Church için. Ama Rachel taşındıkları yerin çok farklı ve gizem dolu olduğunu düşünemedi. bu da ailenin hayatını gerçekten kötü yönde etkileyecek.

We can think that the place they move to has its own rules. It is like the local people having an Pet Semataary in a large area. In the first minutes of the movie, a few children wear interesting masks and organize a ceremony to bury their dead pets. Even this incident is a reason for this innocent family who just moved to the countryside to run away. Rachel's wife Louis is a doctor. And when he goes to the hospital on the first day, there is a noise and a young boy is brought to the emergency room. The left side of the child is completely injured and bleeding. This will cause Louis to be traumatized.

Taşındıkları yerin kendi kuralları var gibi düşünebiliriz. Yani yöre halkının büyük bir alanda bir hayvan mezarlığı olması gibi. Filmin ilk dakikalarında brkaç tane çocuğun ölen evcil hayvanlarını defnetmek için ilginç maskeler takıp bir tören düzenlemesi. Bu olay bile kırsala yeni taşınan bu masum ailenin kaçıp gitmesi için bir sebep. Rachel' ın eşi Louis bir doktor. Ve ilk gün hastaneye gittiğinde bir gürültü kopar ve genç bir çocuk acil servise getirilir. Çocuğun sol tarafı tamamen yaralanmış ve kanıyor. Bu da Louis' in travma geçirmesine sebep olacak.

I said that the place where the family moves in is its own rules. These are more like mandatory laws or the cycle of nature than a rule. Church, the family's cat, is found dead. The person who found it is Jud. Jud immediately informs Louis. Then they bury the cat together. Voices come from Ellie's room the night they buried the cat. When Louis goes to Ellie's room, he finds the cat in the closet.

Ailenin taşındığı yerin kendi kuralları olduğunu söylemiştim. Bunlar kuraldan çok zorunlu yasalar ya da doğanın döngüsü gibi bir şey. Ailenin kedisi Church ölü bulunur. Onu bulan kişi Jud. Jud hemen Louis' e haber verir. Sonra beraber kediyi gömerler. Kediyi gömdükleri günün gecesi Ellie' nin odasından sesler gelir. Louis Ellie' nin odasına gittiğinde kediyi dolabın içinde bulur.

After the cat dies and rises, it is not the same as before. So neither the cat nor the family's life will be the same. I think the cat in the first movie was a bit scary that there were some people who started to fear cats after watching that movie. This is actually a separate issue. Why should we be afraid of them? If we exaggerate, we can say that cats are repulsive, rather than being afraid. In other words, we can say to stop feeding cats as a pet. but I still love cats.

Kedi ölüp dirildikten sonra eskisi gibi olmaz. Yani ne kedi ne de ailenin hayatı eskisi gibi olur. Sanırım ilk filmdeki kedi biraz korkunç olmuş ki o filmi izledikten kedilerden korkmaya başlayanlar olmuş. Bu da ayrı bir konu aslında. Kendilerden neden korkalım ki? Abartacak olursak korkmak değil de daha çok artık kedilerin itici gelmesi diyebiliriz. Yani evcil hayvan olarak kedi beslemekten vazgeçmek diyebiliriz. ama ben kedileri seviyorum hala.

dssdddff.png

Sort:  

Congratulations @mehmetfix! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz supports meetups of the Hive UK Community
Feedback from the September 1st Hive Power Up Day

Ben bu filmin kitabını okumuştum. Kitabı okuduktan sonra filmini izlediğinizde pek keyif alamıyorsunuz. En azından kendim için bunu söyleyebilirim..

Senin analizini okuduktan sonra hatırlayabildim olayları ama asansör kısmını tamamen unutmuşum. O kısmı hatırlayamadım.

Stephan King korku romanı denildiğinde akla ilk gelen yazarların başında geliyor.

Güzel bir film analizi olmuş. Eline sağlık..

Kitaplar her zaman daha güzel ve detaylı oluyor gerçekten de :D Yorumun için teşekkür ederim. @maonx