I taste cactus fruits / Дегустую плоди кактуса (Un/Ua)

in Plant Power (Vegan)last month (edited)

Hi to all!
I had a great day off yesterday. I spent it in the bosom of nature near the beautiful Brentella River. The water in the river turned a little green due to the heat. But this week there were heavy rains and the water level rose. I watched the birds and the flow of water. Yellow water lilies with round green leaves added a romantic touch to this river that carries its waters to the Adriatic Sea.

Привіт усім!
Вчора в мене був чудовий вихідний день. Я провела його на лоні природи біля прекрасної річки Брентелла. Вода в річці трохи позеленіла через спеку. Але цього тижня пройшли потужні зливи і рівень води піднявся. Я спостерігала за птахами і плином води. Жовті кувшинки з круглим зеленим листям додавали романтичного цій річці, що несе свої води до Адріатичного моря.

On the way home, I stopped by the supermarket to buy some groceries. I saw strange fruits on the shelf. They were of different colors and looked like cacti. Only without needles. I was very interested in this offer and decided to buy a package and try it for taste. Moreover, the price was on sale. If even I don't like it, the money is not big.

По дорозі додому я зайшла до супермаркету щоб купити деякі продукти. На полиці я побачила дивні плоди. Вони були різного кольору і були подібні на кактуси. Тільки без голок. Мене дуже зацікавила ця пропозиція і я вирішила купити упаковку і спробувати на смак. Тим більше ціна була акційна. Якщо навіть мені не сподобатися то гроші не великі.

Today at lunch, I unpacked these fruits, which are called Indian figs. Senor Renzo warned that you should not touch these fruits with your hands, as the needles may remain. Take the fruit with the help of rubber gloves, rinse under cold running water. Then you can start the tasting procedure. For this we need a knife, fork and spoon.

Сьогодні в обід я розпакувала ці фрукти, що мають назву фіки д індія. Сеньйор Ренцо попередив, що руками торкатися цих плодів не можна так як можуть залишатися голки. Взяти плід за допомогою резинових рукавиць, промити під холодною проточною водою. Тоді можна приступати до процедури дегустації. Для цього нам потрібні ніж, виделка та ложечка.

First, cut off the cap from both ends of the cylinder with a knife, holding it with a fork. This is the shape of cactus fruits.

Спочатку відрізаємо ножем кришечкою з обох кінців циліндру, притримуючи виделкою. Саме таку форму мають плоди кактуса.

After that, we make a longitudinal cut and open the fruit with a fork and knife. Inside is a soft part with small seeds. We pick this pulp with a spoon and can eat it.

Після цього робимо поздовжній розріз і за допомогою виделки і ножа розкриваємо плід. Всередині знаходиться мяка частина з дрібним насінням. Цю мякоть вибираємо ложечкою і можемо їсти.

To my taste, this exotic fruit didn't seem like anything. It is neither sweet nor sour. Dark-colored seeds are quite hard.

На смак мені цей екзотичний фрукт видався ніяким. Він і не солодкий і не кислий. Насіння темного кольору досить тверде.

After you eat the pulp of the fruit, the peel should be thrown away.

Після того як ви з'їсте мякоть фрукта, шкірку треба викинути до відходів.

To find out the origin and useful properties of this fruit, I read a lot of information on the Internet. It turns out that Ficus d India grows throughout Asia, Africa and South America. These cacti grow in Sicily. And they are very popular among the inhabitants of the island. Cacti grow and bear fruit and do not require watering or cultivation. This is a bio-organic plant because it grows in the wild without any fertilizers.
Indian figs are rich in vitamins and minerals. Fruits are good for health due to their high content
manganese, calcium, magnesium, vitamin C and iron. In addition, there are many amino acids tryptophan, threonine, isoleucine, leucine, lysine and methionine. These amino acids are not produced by the human body. The high content of folic acid makes it possible to improve the condition of the skin, as this acid affects the regeneration of cells. Flavonoids, polyphenols and betalains, which are strong antioxidants, are also present in large quantities in cactus fruits. This makes it possible to prevent the development of oncological diseases.
With the help of cactus fruits, we improve the condition of our cardiovascular system, digestive system, strengthening of the nervous system and sleep. With the help of these exotic fruits, you can lower cholesterol and reduce blood sugar. What is interesting to add, using prickly pear cactus fruits, you can improve your metabolism and even start losing weight.

So I made quite a discovery for myself by buying and tasting these fruits. Their useful property surpasses the taste qualities. So you should eat these fruits to improve your health!
But everyone can taste the fig cactus fruit and share their impressions in the comments.
Thank you for visiting and reading.
Hope to see you soon at the Hive!

Щоб дізнатися походження і корисні властивості цього фруктами я прочитала багато інформації в інтернеті. Виявляється, що Фіки д Індія ростуть по всій території Азії, Африки та Південної Америки. Ці кактуси ростуть в Сицилії. І є дуже популярними серед жителів острова. Кактуси ростуть і дають плоди при тому не потребують ні поливу, ні обробітку. Це біоорганічної рослини тому, що ростуть в дикій природі без внесення яких небудь міндобрив.
Фіки д індія багаті на вітаміни та мінерали. Плоди корисні для здоров'я завдяки високому вмісту
марганцю, кальцію, магнію, вітаміну С і заліза. До того ж багато амінокислоти триптофану, треоніну, ізолейцину, лейцину лізину і метіоніну. Ці амінокислоти не виробляються людським організмом. Великий вміст фолієвої кислоти дає можливість покращити стан шкіри так як ця кислота впливає на регенерацію кліток. Флавоноїди, поліфеноли і беталаіни, які являються сильними антиоксидантами , також у великій кількості присутні в плодах кактуса. Це дає змогу попередити розвиток онкологічних хворіб.
З допомогою плодів кактуса ми покращуємо стан своєї серцево-судинної системи, системи травлення, зміцнення нервової системи та сну. За допомогою цих екзотичних фруктів можна понизити холестерин та зменшити рівень цукру в крові. Що цікаво додати, вживаючи плоди кактуса опунції можна покращити стан метаболізму і навіть почати худнути.

Так що я для себе зробила неабияке відкриття, купивши і продегустувавши ці фрукти. Їх корисна властивість перевершує смакові якості. Тож варто їсти ці фрукти щоб покращити своє здоров’я!
Але кожен може спробувати на смак плід кактуса інжирного і поділитися своїми враженнями в коментарях.
Дякую, що завітали і прочитали.
Сподіваюся на швидку зустріч на Hive!

Sort:  

image.png
Has sido curado por @visualblock / You've been curated by @visualblock
Bienvenidas delegaciones / Delegations welcome
Encuentra nuestra comunidad aquí / Find our community here
Trail de Curación / Curation Trail

Thank you for your support!

Thank you for your support!

Congratulations @rosanna-brava! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 2000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 3000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

The Hive community is in mourning. Farewell @erikasue!
Level up your NFTs and continue supporting the victims of war
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thank you for your support

Thank you for your support

Wait, did you say FOOD? Foodie is in town on #HIVE!

Yum! Your post would look great with the #foodie tag. You have been curated @sirenahippie on behalf of @FoodiesUnite. We are a tribe for the #Foodie community with a unique approach to all things food and we are here on #HIVE.

Join the foodie fun! We've given you a FOODIE boost. Come check it out at @foodiesunite for the latest community updates. Spread your gastronomic delights on PEAKD.com and claim your tokens.

Join and Post through the Community and you can earn a FOODIE reward.

Banner_followBHcommentsize.png

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

You've been curated by @plantpoweronhive! Delegations welcome!

Find our community here

Curation Trail

Скільки екзотичних страв на світі існує. Вам пощастило таке продегустувати )

Дякую! Так, світ чудовий і все в ньому створено для людей. Тільки люди чомусь не можуть жити в мирі і злагоді...
А різноманіття фруктів у світі вражає! І скільки ще є таких, що ми і не чули і не бачили!

I'm glad you dared to try this fruit @rosanna-brava, I know it as lefaria, and yes, it has a sweet taste that can be very refreshing when it's hot and it's eaten cold, previously refrigerated.

Generally the fruits of the cacti, and the cacti themselves, are sources of minerals, vitamins, microelements; in fact, in my country, Venezuela, we make a sweet with a cactus that we call "buche" (Melocactus curvispinus), which is delicious. Good discovery you have made.

Thank you for sharing your content on Plant Power (Vegan). Greetings.

Thank you for your visit 😊