[PL / ENG] Sokołowsko - jest klimat! / Sokołowsko - there is a vibe!

in PL-TravelFeed4 months ago (edited)

Read this post on TravelFeed.io for the best experience


Ostatni post z serii wspomnień po długim weekendzie w Sudetach. Mieszkaliśmy w bardzo przyjemnym apartamencie w Sokołowsku, a samo Sokołowsko, nie ukrywam - wzbudziło nasz zachwyt.

The last post in a series of memories after a long weekend in the Sudetes. We lived in a very nice apartment in Sokołowsko, and Sokołowsko itself, I must admit, aroused our admiration.


Taki mieliśmy widok z naszego apartamentu

*This was the view we had from our apartment *

Sokołowsko kiedyś było niemiecką wsią Görbersdorf. Polską nazwę zawdzięcza profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Alfredowi Sokołowskiemu, który przyczynił się do rozwoju uzdrowiska prowadząc tu na przełomie XIX i XX w. badania nad klimatycznym leczeniem chorób płucnych (wiki).

Sokołowsko was once a German village Görbersdorf. It owes its Polish name to the professor of the University of Warsaw, Alfred Sokołowski, who contributed to the development of the health resort by conducting research on the climatic treatment of pulmonary diseases here at the turn of the 20th century (wiki).

Poniżej fragment niezwykłego budynku - starego Sanatorium dr Hermanna Brehmera. Naprawdę robi wrażenie na żywo, żałuję, że sfotografowałam tylko taki mały jego fragment.
W 1855 r. w Sokołowsku zostało uruchomione pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików, którym zastosowano nowatorską metodę leczenia klimatyczno-dietetycznego. Na wzór Sokołowska został stworzony ośrodek leczenia gruźlicy w Davos. W późniejszym czasie Sokołowsko zyskało miano "śląskiego Davos”, chociaż to Davos powinno nazywać się “szwajcarskim Sokołowskiem”. Bliskim współpracownikiem dr Brehmera stał się prof. Alfred Sokołowski. - https://www.sokolowsko.org/pl/sokolowsko

Below is a fragment of an unusual building - the old Sanatorium of Dr. Hermann Brehmer. It is really impressive live, I wish I had photographed more than only such a small fragment of it.
In 1855, the world's first specialist tuberculosis sanatorium was opened in Sokołowsko, using an innovative method of climatic and dietary treatment. Following the example of Sokołowska, a tuberculosis treatment center was established in Davos. Later on, Sokołowsko was called the "Silesian Davos", although Davos should be called the "Swiss Sokołowski." Prof. Alfred Sokołowski became Dr. Brehmer's close associate. - https://www.sokolowsko.org/pl/sokolowsko

Dla porównania stare zdjęcie sanatorium w pełnej krasie - ze strony https://www.sokolowsko.org/pl/sokolowsko.

For comparison, an old photo of the sanatorium in all its glory - from the website https://www.sokolowsko.org/pl/sokolowsko.

Spacer główną ulicą Sokołowska jest bardzo przyjemny. Ładne, stare budynki, kręta droga, zielone góry w tle.

The walk down the main Sokołowska street is very pleasant. Nice old buildings, winding road, green mountains in the background.

Biuro Usług Kuracjuszy:

Patient Services Office:

Biały Domek w Sokołowsku - dawny pensjonat "Weisses Haus" zbudowany ok. 1878 r. Obecnie jest to dom wielorodzinny.

Biały Domek in Sokołowsko - the former "Weisses Haus" guesthouse, built around 1878. Currently, it is a multi-family house.

Życie w Sokołowsku kręci się wokół dwóch miejsc - sympatycznej Kawiarenki, gdzie z tego co zauważyliśmy, serwują całkiem smacznie wyglądające obiady, i takiej oto poniżej Kino Kawiarni. Miło, swojsko.

Life in Sokołowsko revolves around two places - a nice Café, where, as we have noticed, they serve quite tasty-looking dinners, and this is the Café Cinema below. Nice, homely.

Na tym zdjęciu poniżej widać stolik przynależący do Kawiarenki. Niestety, nie zrobiłam zdjęcia oddającego całość (może głupio było mi robić zdjęcia ludziom i im talerzom, skoro sama nie byłam klientką tego miejsca?). Trochę żałuję, że nie zdążyliśmy tam wpaść, bo opinie są naprawdę zachęcające - spójrzcie https://g.page/kawiarenkasmakow?share

In this photo below you can see the table belonging to the Café. Unfortunately, I did not take a photo of the whole thing (maybe I was ashamed to take pictures of people and their plates, since I was not a customer of this place myself?). I regret that we didn't have time to drop by, because the reviews are really encouraging - just look https://g.page/kawiarenkasmakow?share

Stare domki i ich zdobienia. Robią mega klimat.

Old houses and their decorations. They make a mega vibe.

Sokołowsko stało się wsią polską w 1945 roku. Pomimo wyraźnego poniemieckiego charakteru miejscowości, widać polski patriotyzm:

Sokołowsko became a Polish village in 1945. Despite the clear post-German character of the place, Polish patriotism is visible:

I can't imagine life without Poland

Spójrzcie na te zdobienia.

Take a look at these ornaments.


Villa Rosa

Za Villą Rosą jest Pawilon Humboldta, albo raczej to, co z niego pozostało. Niekoniecznie cel wycieczki sam w sobie, ale jako przypadkowy punkt podczas miłego spaceru - czemu nie.

Behind Villa Rosa is the Humboldt Pavilion, or rather what's left of it. Not necessarily the destination in itself, but as a random point during a nice walk - why not.

Budynek Hauptmana z 1803r. jest też częścią ścieżki historycznej.

Hauptman building from 1803. it is also part of the historical path.


View this post on TravelFeed for the best experience.

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @polish.hive ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 3000 HP as payout for your posts, comments and curation.
Your next payout target is 4000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because post and comment rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Our Hive Power Delegations to the July PUM Winners
Feedback from the August 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-07 - Winners List
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!

Congratulations @asia-pl! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@lesiopm (TravelFeed team)

PS: You can now search for your travels on-the-go with our Android App. Download it on Google Play