https://ipfs.io/ipfs/QmYAomhqjbPpc1QEYZq7n9rv5MrJwGUWcE3f6p4vY7SwDc ต ...

in D.Buzz4 months ago


ต้นไม้นานาพันธ์ รวมทั้งหมดล้วนเป้นต้นไม้ ที่มีประโยชน์ อย่างน้อยๆ ก็ทางจิตใจภรรยาผมครับ บางต้นสมารถช่วยในการฝอกอากาศครับผม ยุคนี้ต้องหันมารักธรรมชาติกันบ้างแล้วครับผม

Posted via D.Buzz