[PL / ENG] Drzewo ombre / Ombre tree My Actifit Report Card: October 1 2022

in Actifit2 months ago

Poszłam dzisiaj na spacer SAMA.
Zostawiłam moich dwóch chorych chłopów na pastwę losu i poszłam zażyć świeżego (w miarę możliwości) powietrza.
Powiem Wam, że bardzo dziwnie nagle tak bez wózka iść. I zdecydowanie wolę z Bomblem. No, ale nie ukrywajmy, odkąd zaczął chodzić na całego, to spacery z nim to tylko krótki wypad do sklepu, a potem na plac zabaw, więc już nie ma jak robić takich dystansów jak rok temu.
Dzisiaj poszłam sobie taką starą trasą, którą dreptałam bardzo często rok temu, wcale nie aż taką długą, nieco ponad 5km. I wiecie co? Zmęczyłam się :D a wtedy to było na porządku dziennym, i nader często jeszcze zachodziłam dalej.
Cóż. Mniej kroków widać nie tylko po kiepskich wynikach w #POLIAC, ale także po kilogramach, które błyskawicznie zaczęły się gromadzić. Pora wziąć się za siebie :)

I went for a LONELY walk today.
I left my two sick men to their fate and went to take some fresh (if possible) air.
Let me tell you that it is very strange to go without a pram out of a sudden. And I definitely prefer go anywhere with my Boy. Well, but let's face it, since he started to walk, those walks with him are just a short trip to the store, and then to the playground, so there is no way to do such distances as a year ago.
Today I went along this old route, which I trekked very often a year ago, not that long, just over 5km. And guess what? I got tired :D and then it was the usual walk of the day, and all too often I went further.
Well. Fewer steps are seen not only in the poor results in #POLIAC, but also in the kilograms that started to accumulate immediately. It's time to deal with them :)

Poszłam sobie dzisiaj popatrzeć na drzewo ombre, które zachwyciło mnie rok temu (a proszę pamiętać, że ja nie lubię zgnitych kolorów jesieni). Zdjęcie powyżej - z dzisiaj. Zdjęcie poniżej - z zeszłorocznego raportu https://ecency.com/hive-193552/@asia-pl/actifit-asia-pl-20211008t212024804z
Hmm, nie tylko samo drzewo wyglądało wtedy ciekawiej, ale patrzcie tylko, jaką robotę robi dobre światło słonecznego dnia.

Today I went to look at the ombre tree that delighted me a year ago (and please remember that I don't like the rotten colors of fall). Picture above - from today. Photo below - from last year's report https://ecency.com/hive-193552/@asia-pl/actifit-asia-pl-20211008t212024804z
Hmm, not only the tree itself looked more interesting back then, but just look at the job good sunlight on a daylight does.

Dobra, wracamy do migawek z dzisiaj.

Okay, back to today snapshots.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20221002t060844442z)_


01/10/2022
10035
Walking
Sort:  

Congratulations @asia-pl! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the October 1st Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge 2022-09 - Winners List
Be ready for the 10th edition of the Hive Power Up Month!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
Loading...