I vote while sleeping. Do You?

in Actifitlast year

Source Edited by me

Yes you read it RIGHT. I vote on #hive while I sleep. Moreover, my sleep time votes go to my favourite writers. Today, in this guide, I am going to share the way so your account can also upvote while you sleep.

𝚃𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜 𝚛𝚎𝚚𝚞𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚐𝚞𝚒𝚍𝚎.

1. Obviously a hive account.😜

2. Master password.(for one time configuration of @hivesigner)*

So without any delay

Ok first go to Hive.vote

Tᴏ ᴋɴᴏᴡ Mᴏʀᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ Hɪᴠᴇ-Sɪɢɴᴇʀ ᴀɴᴅ Hɪᴠᴇ.Vᴏᴛᴇ ᴋɪᴅʟʏ ᴀsᴋ ɪɴ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛs ᴏʀ ᴡᴀɪᴛ ғᴏʀ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇ. ᴀʟʀᴇᴀᴅʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏ ᴡʀɪᴛᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇsᴇ.


⬇️ ᘜO TO ᗷOTTOᗰ Oᖴ TᕼIՏ ᑭᗩᘜᗴ ⬇️

Tᕼᗴ ᑭᗩᘜᗴ ᗯIᒪᒪ ᗷᗴ ᒪIKᗴ TᕼIՏ.


ᑎOᗯ ᑕᒪIᑕK Tᕼᗴ ᗷᑌTTOᑎ ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ.Iᖴ YOᑌ ᕼᗩᗪ ᑎᗴᐯᗴᖇ ᑌՏᗴᗪ ᕼIᐯᗴՏIᘜᑎᗴᖇ ᗷᗴᖴOᖇᗴ Tᕼᗴᑎ YOᑌ ᗯIᒪᒪ Տᗴᗴ ᑭᗩᘜᗴ ᒪIKᗴ TᕼIՏ.ᖴIᖇՏT ᗯᗴ ᗩᖇᗴ ᘜOIᑎᘜ TO ՏᗴTᑌᑭ ᕼIᐯᗴՏIᘜᑎᗴᖇ TO ᗩᗪᗪ YOᑌᖇ ᕼIᐯᗴ ᗩᑕᑕOᑌᑎT TO IT.

ᕼᗴᖇᗴ Iᑎ

1. ᗴᑎTᗴᖇ ᕼIᐯᗴ ᑌՏᗴᖇ Iᗪ 𝙶𝚛𝚎𝚎𝚗.

2. YOᑌᖇ ᕼIᐯᗴ ᗰᗩՏTᗴᖇ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ. 𝚁𝚎𝚍.

3. ᑭᖇᗴՏՏ ᑕOᑎTIᑎᑌᗴ YᗴᒪᒪOᗯ.ᕼᗴᖇᗴ YOᑌ ᕼᗩᐯᗴ TO ᗴᑎTᗴᖇ TᗯIᑕᗴ ᗩ ᑎᗴᗯ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ ᖴOᖇ ᕼIᐯᗴ ՏIᘜᑎᗴᖇ. ՏO ᒪᗩTᗴᖇ YOᑌ ᑕᗩᑎ ᑌՏᗴ ᕼIᐯᗴՏIᘜᑎᗴᖇ ᗯITᕼ TᕼIՏ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ ᗯITᕼOᑌT Tᕼᗴ ᑎᗴᗴᗪ Oᖴ YOᑌᖇ ᕼIᐯᗴ ᗩᑕᑕOᑌᑎT ᗰᗩՏTᗴᖇ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ

Rᴇᴀᴅ ᴍʏ ᴘᴏsᴛ ᴀʙᴏᴜᴛ sᴇᴛᴛɪɴɢ ᴜɴɪǫᴜᴇ ᴇᴀsʏ ᴛᴏ ʀᴇᴍᴇᴍʙᴇʀ ᴘᴀssᴡᴏʀᴅ ᴛʀɪᴄᴋ.

ᗩᖴTᗴᖇ ᗴᑎTᗴᖇIᑎᘜ Tᕼᗴ Տᗩᗰᗴ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ Iᑎ 1 ᗩᑎᗪ 2 ᑭᖇᗴՏՏ Tᕼᗴ 3 ᒪᗩᗷᗴᒪᗴᗪ ᑕOᑎTIᑎᑌᗴ ᗷᑌTTOᑎ.ᑎOᗯ Iᑎ ᗷᖇOᗯՏᗴᖇ ᗩᗪᗪᖇᗴՏՏ ᗷᗩᖇ TYᑭᗴ ᕼIᐯᗴ.ᐯOTᗴ TO ᒪOᘜIᑎ. Again scroll down to login with hivesigner.

Now you will see this login page.


img_0.8724270795360481.jpg


ᕼᗴᖇᗴ ᗷᗴᒪOᗯ Iᑎ 2 YOᑌ ᕼᗩᐯᗴ TO ᗴᑎTᗴᖇ YOᑌᖇ ᑭᗩՏՏᗯOᖇᗪ ᗯᕼIᑕᕼ YOᑌ ՏᗴᒪᗴᑕTᗴᗪ Iᑎ Tᕼᗴ ᑭᖇᗴᐯIOᑌՏ ՏTᗴᑭ. ᗩᑎᗪ ᑭᖇᗴՏՏ Tᕼᗴ 3 ᖇᗴᗪ ᑕOᑎTIᑎᑌᗴ ᗷᑌTTOᑎ.


img_0.08795843529067617.jpg


ᑎOᗯ YOᑌ ᗯIᒪᒪ Տᗴᗴ ᗩ ᑭᗩᘜᗴ ᒪIKᗴ TᕼIՏ.


img_0.6215722221896416.jpg


ᑎOᗯ YOᑌ ᑎᗴᗴᗪ TO ᗩᑌTᕼOᖇIᘔᗴ @steemauto ՏO IT ᑕᗩᑎ ᗷᗴ ᑌՏᗴᗪ ᑭᖇOᑭᗴᖇᒪY ᖴOᖇ ᗩᑌTOᐯOTIᑎᘜ. TO ᗪO TᕼIՏ ᑕᒪIᑕK Tᕼᗴ ᗷᑌTTOᑎ ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ.


img_0.5447038943470104.jpg


ᑕOᑎᖴIᖇᗰ YOᑌᖇ ᗩᑕTIOᑎ ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ


img_0.9965421525310109.jpg


ᑎOᗯ YOᑌ ᗯIᒪᒪ Տᗴᗴ ᗩ ᑭᗩᘜᗴ ᒪIKᗴ TᕼIՏ


img_0.40725348541693046.jpg


ᑎOᗯ YOᑌ ՏᕼOᑌᒪᗪ Տᗴᗴ TᕼᗩT ᑭᗩᘜᗴ IՏ ᘜIᐯIᑎᘜ OᑭTIOᑎ TO ᑌᑎᗩᑌTᕼIᖇIᘔᗴ @steemauto ᒪIKᗴ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ


img_0.16235331294094527.jpg


ᑎOᗯ YOᑌ ᑎᗴᗴᗪ TO ՏᗴT TᕼᗩT YOᑌᖇ ᗩᑕᑕOᑌᑎT ᗪOᗴՏ ᑎOT ᗩᑌTOᐯOTᗴ, ᗴᐯᗴᖇ, YOᑌᖇ Oᗯᑎ ᑭOՏTՏ.

ՏᑕᖇOᒪᒪ Tᕼᗴ ᑭᗩᘜᗴ ᗩ ᗷIT ᗪOᗯᑎ ᗩᑎᗪ YOᑌ ᗯIᒪᒪ Տᗴᗴ


img_0.9366919299172337.jpg


ᗩՏ YOᑌ ᑕᗩᑎ Տᗴᗴ Տᗴᒪᖴ ᐯOTᗴ ՏTᗩTᑌՏ IՏ Tᖇᑌᗴ


img_0.03366253369226415.jpg


ᑕᒪIᑕK Tᕼᗴ ᒪIᑎK 𝙲𝚕𝚒𝚌𝚔 𝚝𝚘 𝚎𝚍𝚒𝚝 ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ


img_0.7327091395679853.jpg


ᑎOᗯ ᑕᒪIᑕK ᗩՏ ᗷᗴᒪOᗯ.


img_0.09733567508088502.jpg


ᑕOᑎᖴIᖇᗰ


img_0.2342369895383768.jpg


ᑎOᗯ ᗩᑌTOᐯOTᗴ TO YOᑌᖇ Oᗯᑎ ᗩᑕᑕOᑌᑎT IՏ Oᖴᖴ.


img_0.15054015052159073.jpg


OK ᑎOᗯ YOᑌ ᑎᗴᗴᗪ TO ՏᗴT ᐯOTIᑎᘜ TᕼᖇᗴՏᕼOᒪᗪ ՏO TᕼᗩT ᗯᕼᗴᑎ YOᑌᖇ ᗰᗩᑎᗩ ᖇᗴᗩᑕᕼᗴՏ ᑕᗴᖇTᗩIᑎ ᒪᗴᐯᗴᒪ OᑎᒪY Tᕼᗴᑎ YOᑌᖇ ᗩᑕᑕOᑌᑎT ՏᕼOᑌᒪᗪ ᗩᑌTO ᐯOTᗴ. ᗪO ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ.


img_0.2895587134776063.jpg


Tᕼᗴᑎ Iᑎ 1 TYᑭᗴ 95 ᗩᑎᗪ ՏᑌᗷᗰIT.


img_0.28350809883557815.jpg


OK ᑎOᗯ ᕼOᗯ TO ᗩᗪᗪ YOᑌᖇ ᖴᗩᐯOᑌᖇITᗴ ᗩᑌTᕼOᖇՏ ՏO YOᑌᖇ ᗩᑕᑕOᑌᑎT ᑕᗩᑎ ᗩᑌTO ᑌᑭᐯOTᗴ. ᑎOᗯ ᑕᒪIᑕK Tᕼᗴ ᖴᗩᑎᗷᗩՏᗴ ᗷᑌTTOᑎ ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ


img_0.5601475453335834.jpg

ᑎOᗯ YOᑌ ᗯIᒪᒪ Տᗴᗴ TᕼIՏ

img_0.44016151983422874.jpg


ᕼᗴᖇᗴ Iᑎ 1 ᗴᑎTᗴᖇ Tᕼᗴ ᑎᗩᗰᗴ Oᖴ YOᑌᖇ ᖴᗩᐯOᑌᖇITᗴ ᗩᑌTᕼOᖇ. Kᗴᗴᑭ Iᑎ ᗰIᑎᗪ TᕼᗩT YOᑌ ᕼᗩᐯᗴ TO ᗯᖇITᗴ ᗩᒪᒪ ᒪᗴTTᗴᖇՏ Iᑎ Տᗰᗩᒪᒪ IᑎᑕᒪᑌᗪIᑎᘜ Tᕼᗴ ᐯᗴᖇY ᖴIᖇՏT ᒪᗴTTᗴᖇ ᗴᒪՏᗴ YOᑌ ᗯIᒪᒪ ᘜᗴT ᗴᖇᖇOᖇ ᑌՏᗴᖇ ᑎOT ᖴOᑌᑎᗪ ᗩᑎᗪ Tᕼᗴᑎ ᑕᒪIᑕK ᖴOᒪᒪOᗯ


img_0.5646461465218007.jpg


ᗩᖴTᗴᖇ ᗩᗪᗪIᑎᘜ YOᑌᖇ ᗩᑌTᕼOᖇՏ ᗪO ᗩՏ ՏᕼOᗯᑎ ᗷᗴᒪOᗯ


img_0.9179725178872251.jpg


Iᑎ Tᕼᗴ ᑎᗴ᙭T ᑭᗩᘜᗴ ᗴᑎTᗴᖇ TᕼᗴՏᗴ ՏᗴTTIᑎᘜՏ


img_0.8932896073289356.jpg

OK ᑎOᗯ YOᑌ ᕼᗩᐯᗴ ᗩᗪᗪᗴᗪ YOᑌᖇ ᖴᗩᐯOᑌᖇITᗴ ᗩᑌTᕼOᖇՏ ᗩᑎᗪ ᗷᗴՏT ՏᗴTTIᑎᘜՏ ᖴOᖇ ᗩᑌTO ᐯOTᗴ.

Tʜᴇsᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ sᴇᴛᴛɪɴɢs ᴍᴇɴᴛɪᴏɴᴇᴅ ᴀʙᴏᴠᴇ. Kɪɴᴅʟʏ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ᴄᴜsᴛᴏᴍɪᴢᴇ ᴛʜᴇsᴇ ᴀғᴛᴇʀ ʏᴏᴜʀ ᴏᴡɴ ʜᴇᴀʀᴛ. Sᴏ ɪᴛ ᴡᴏᴜʟᴅ ʙᴇ ʙᴇsᴛ ɴᴏᴛ ᴛᴏ ᴀʟᴛᴇʀ ᴛʜᴇsᴇ ᴇʟsᴇ ʏᴏᴜʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ ᴄᴀɴ ᴠɪᴏʟᴀᴛᴇ ʜɪᴠᴇ ʀᴜʟᴇs ᴀɴᴅ ᴄᴀɴ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ ʙʟᴀᴄᴋʟɪsᴛᴇᴅ

OK ᘜᑌYՏ/ᘜᗩᒪՏ TIᗰᗴ TO ᘜO.

ᗩᒪᒪᗩᕼ ᕼᗩᖴIᘔThis report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


22/12/2021
11369
House Chores, Scootering, Walking

Sort:  

Super awesome work and you just need to write another one about time settings!!!

Best part is these always change so writing a new one is always original content and new information!

Excellent job maximizing curation!

Thank you for your information and reviews. It was very helpful for me.

Nice easy English.


بسم اللہ الرحمن الرحیم
🇦 🇱 🇱 🇦 🇭= 𝚃𝙷𝙴 C͎R͎E͎A͎T͎O͎R͎
Wʜᴏ ɪs ᴍᴏsᴛ ɢʀᴀᴄɪᴏᴜs ᴀɴᴅ ᴍᴇʀᴄɪғᴜʟ.

اسلام علیکم
Mᴀʏ THY ʙᴇ S͜͡P͜͡R͜͡I͜͡N͜͡K͜͡L͜͡E͜͡D͜͡ ʙʏ 🅗︎🅘︎🅢︎ ʙʟᴇssɪɴɢs ᴀɴᴅ ᴘᴇᴀᴄᴇ.

Hi lovely #Hive 🐝 BEE🐝

How r u?

My friend thanx for the comment. Kindly freely criticize about my work. I always like remarks about my work.

Looked a way to write in both languages but it looked tedious again. So right now just trying to keep up pace. Soon I will set my PC then will write two columned posts.

Pray for YOU also pray for me please.

Take care

Allah Hafiz

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

***You received a special 20% vote for being a verified newbie! Newbie rewards apply to new verified actifit users on discord, and are given daily to 5 newbies for up to 60 days from the date of your verification ***
You have been rewarded 199.525 AFIT tokens for your effort in reaching 11369 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received a 1.26% upvote via @actifit account.

The following boosts were applied to your post:
Ranker Tree - L1
+ 15 User Rank
Friend Ranker - L1
+ 1 User Rank
Thanks to your friend @kpreddy
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @kpreddy
Friend Ranker - L3
+ 2 User Rank
Thanks to your friend @kpreddy
Friend Ranker - L4
+ 2.5 User Rank
Thanks to your friend @kpreddy
Double Raindeer - L1
+ 100 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L1
+ 10 % AFIT
Thanks to your friend @kpreddy
Santa's Gift - L1
+ 67 AFIT
Sports Chimney - L1
+ 50 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 140.6250 AFIT
Actifit rewards and upvotes are based on your: - User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX. - Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Hive Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial

Congratulations @glimpsytips! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You made more than 200 comments.
Your next target is to reach 300 comments.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Merry Christmas - Challenge Feedback - Win a 1000 HP delegation
Christmas Challenge - Offer a gift to to your friends
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

@hivebuzz
Merry Christmas to you as well.

Thank you @glimpsytips

BTW, your support for our proposal this year has been much appreciated but it will end in a few days!
Do you mind renewing your vote for 2022 on Peakd, ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner so we can keep up the good work!
https://peakd.com/me/proposals/199

Thank you and Merry Christmas 🎅!

@thekittygirl
Merry Christmas to you

@ecency
Merry Christmas to you


The rewards earned on this comment will go directly to the person sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Hive.blog yang hebat sekali

Your comment was good. But only for me. Hive People do not like this. I mean. This is good for us.

Does this feel bad?

It feels bad. But really this is good for everyone.

I give you an example. So you can understand that:

How this is good for us?

You write something. There was some mistake in it. Or you missed something to write. Someone reads that. And tells us in the comment. And added something more. Next man tells another thing. So that way your post became perfect. So whenever someone will read your post. He will easily get all the information. That way we all are helping each other.

@hivewatchers is a community of people who try to find bad things. They first give warnings. I think your account is appearing bad to them.

Ok.
Take care.
ALLAH HAFIZ

Here we all try to write only things which add some more meaning to the original article.

@hive and @hivewatchers

Thank you my friend for the advice, and I'm not at all angry and discouraged, once again thank you very much🙏

They first give warnings.

This depends on the severity and/or type of abuse. Certain accounts go right into the blacklist. Some go on the permanent blacklist with no appeal.

"balianassar" was blacklisted a few weeks ago. The account is a typical example of a made2scam type of account. It was reactivated a few weeks ago after 2 years of break (likely lured by high Hive price) and went right into scamming with mass plagiarism.
The account was already caught 2 years ago by Steemcleaners on Steemit for mass plagiarism, so it is a refusal to stop plagiarism.
These types of users think that this is Steemit and they can exploit it just like they do there.

Capture.PNG

Thanks for spending your precious time to give this detailed reply.

I also made some minor unconscious mistakes on hive but then got @dlmmqb and he guided me some basics mistakes often newbies make. He also told me the concept of @hivewatchers about spam and other things. In some ways, my account owes him cause he cleared my misconceptions about hive rules.

I request HiveWatchers to kindly unban me from their Discord channel. I made a mistake there and now only limited to time out rooms. That would be a generous favour for me. So I can keep an eye on rules which are considered bad by your community. The final decision is yours but still at least once consider that I am still apologizing for my unconscious mistake.

And @balianassar look what I found for you.
Check here.. This guy was also getting downvotes from @spaminator and made a new account. And in his very first post he is saying that in past with his old account he made mistakes and now he will not do these things again.

I think that would be your solution as well. Not sure. May be it would be better if you yourself ask from HiveWatchers or @dlmmqb.

Ok take care.
ALLAH HAFiZ

!STOP

Why should you stop? Is the @balianassar account unable to post anymore? what is the reason tell me @dlmmqb

@balianassar I have no authority as he tells(using my name near to hivewatchers and frames me a person of authority is wrong) nor I call him my friend. Remember one thing if "@anyaccount" says something online, It doesn't mean it's true. I just said glimpsytips to stop tagging me.

thank you my friend for your kindness🙏

yes maybe i'm stupid about it, but can't it be fixed again or forgiven? if there is a slight error, the @balianassar account has never abused or so, considering that the @balianassar account has been around for a long time and has posted many good and useful things... thank you 🙏