Mroźno, bezwietrznie i słonecznie - idealna pogoda na długi spacer - My Actifit Report Card: February 6 2023

in Actifit2 months ago

Cold, windless and sunny - perfect weather for a long walk

Today's weather, almost perfect weather for a walk, because it was frosty, windless and a lot of sun, made me do a slightly longer route than usual.

Dzisiejsza pogoda, wręcz idealna pogoda na spacer, bo było mroźno, bezwietrznie i dużo słońca skłoniła mnie do zrobienia nieco dłuższej trasy niż zwykle.

I did a walk along the bike route which is about 7 km long. Along the way, I came across this phenomenon. Namely, the playground and its rules. I was intrigued by the bans in this area, namely the ban on smoking and drinking alcohol - hm.

Zrobiłem spacer trasą rowerową, która ma około 7 km. Po drodze natknąłem się, na takie zjawisko. A mianowicie plac zabaw i jego regulamin. Zaintrygowały mnie zakazy na tym terenie, a mianowicie, zakaz palenia papierosów i picia alkoholu - hm.

I went further, and the goal was to build a new railway station "Elka". Yesterday I only saw a clearing made in the forest, and today I decided to look at the construction.

Poszedłem dalej, a celem była budowa nowej stacji kolejki "Elka". Wczoraj widziałem jedynie przecinkę zrobiona w lesie, a dzisiaj postanowiłem przyjrzeć się budowie.

And indeed, despite the winter and the rather strong frost, the work on the construction site is boiling. Machines work, people do too.

No i rzeczywiście, mimo zimy, i dość silnego mrozu robota na budowie wrze. Maszyny pracują, ludzie również.

And this is how the new station of the "Elka" railway - the Planetarium station - will look like according to the project. Nice view.

A tak według projektu ma wyglądać nowa stacja kolejki "Elka" - stacja Planetarium. Miły widok.

Tomorrow probably a repeat of the route with small changes.

Jutro prawdopodobnie powtórka trasy z małymi zmianami.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


06/02/2023
6254
Walking

Sort:  
Loading...