You are viewing a single comment's thread from:

RE: My Actifit Report Card: November 30 2021

in Actifit6 months ago

Благодаря. Може и по-добре, но времето в Бургас се развали. Не става много за разходки. Каквото направя на работа и след като приключа. Обичайните неща.