ဆောင်းရဲ့ နှင်းဆီ

in #myanmar2 years ago

နှင်းစက်ဝတ်ရည်

သောက်စို့မှီရင်း

ရိုးတံလှလှ

စိမ်းမြမြနှင့်

ပွင့်ကားထပ်ထပ်

ဆင့်တိုင်းလန်းသည်

ဆောင်းရဲ့ နှင်းဆီပျို

@suhlaingIMG_20191102_155539.jpg
Photo by me

Sort:  

Congratulations @suhlaing! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!