You are viewing a single comment's thread from:

RE: Energietransitie fabels 2

in #nl6 months ago

Ja maar jij wordt gewoon betaald door de Russen en de enige reden dat ik vind dat je gelijk hebt is dat mijn alchoritme mij beinvloed.

Oh Hans!

Sort:  

🤣🤣🤣

lolz :D