Μικρές φλόγες σε γαλάζιο φόντο!

in #photography5 years ago

856927a9-295e-48ad-81da-c16b812ec89a.jpeg


Image by @zaxarenia

Νομίζω πως φεύγεις από το mood, στην προσπάθεια να περιγράψεις με κατάλληλες λέξεις, αυτό που νοιώθεις βλέποντας αυτή τη θέα! Οι εντυπώσεις-διατυπώσεις δικές σας!

Ευχαριστώ, καλή συνέχεια!
@zaxarenia


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

πανέμορφη φωτο...

Ευχαριστώ @nikosnitza! :)

Congratulations @zaxarenia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!