You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jesteś chory? Pacjencie lecz się sam.

in #polish6 months ago

większość spier..ła za granicę

"Niech jadą!" ;)

A tak poza tym, to mleko z miodem jest lekiem na całe zło :) zdrowia!