CARBON nowy DEX społecznościowy Część 2

in #polish4 months ago

Zacznę od tego, że dostałem moją wypłatę za bycie w klubie 300 największych portfeli Carbon. Co prawda dostałem mniej, bo przed wypełtą zapakowali się więksi i moja pozycja spadła. To chyba nikogo nie powinno dziwić pijawki poszły, zebrały hajs, i sobie zaraz po wypłacie poszły. Kolejna wypłata dla "hodlerów" jest już pomniejszona o jakieś 50%. Co do wątpliwości ( @rafalski ) w kwestii opłat na ETH, to nie jestem pewny mechanizmu jak te tokeny są wysyłane, ale na Eterscan nie ma śladu po wpłacie. Wydaje mi się, że projekt korzysta z jakiejś "drugiej warstwy" Ostatnio trochę się ich narobiło.
Teraz czekamy na opublikowanie beta strony będzie ona dostępna tylko dla wybrańców. Zawnioskuję o przyznanie mi takiego konta z racji Miejsca w top 300 oraz z racji małego konta na YT.
Z podanych informacji sam wygląd strony ma być czymś pomiędzy TT a Reditem bez ograniczenia w ilości i formy treści, a twórcy mają być wynagradzani za aktywność podobnie jak tu na Hive. Oczywiście tylko ci, którzy zarejestrują się przez Meta Mask inni mogą założyć zwykłe konta i korzystać tak jak z FB ku chwale akcjonariuszy takich jak ja :)

2021-02-25 22_09_01-Carbon.jpg
widok mojego konta po zalogowaniu, w prawym górnym rogu adres portfele Meta Mask i stan konta

Umieszczę tu info o planie działań na najbliższy czas. Niestety tłumacze Googlem, bo po angielsku jestem nie czytaty i nie pisaty jeśli ktoś jest bystrzakiem to niech czyta oryginał ;)

Carbon Beta update, with release date!Aktualizacja Carbon Beta z datą premiery!
Hello Carbonians! We’ve been hard at work as usual, and yesterday we had a lengthy development meeting with the goal of setting a fixed date for the Carbon Beta release.Witajcie karbonianie!Jak zwykle ciężko pracowaliśmy, a wczoraj odbyliśmy długie spotkanie programistyczne, którego celem było ustalenie stałej daty wydania Carbon Beta.
As you know, we’ve always said we will not release anything simply due to an arbitrary date “deadline”. As a beta release serves the purpose of testing and ironing out any bugs, and making improvements, it needs to be at a certain level where the testing will move us closer to the full public launch. We had hoped that the beta would be ready this month. There’s a good reason (actually a few) why that won’t be the case. Don’t panic, it’s ultimately good news!Jak wiecie, zawsze mówiliśmy, że nie wydamy niczego tylko z powodu arbitralnego „ostatecznego terminu”. Ponieważ wersja beta służy do testowania i usuwania wszelkich błędów oraz wprowadzania ulepszeń, musi być na pewnym poziomie, na którym testy przybliżą nas do pełnej publicznej premiery. Mieliśmy nadzieję, że wersja beta będzie gotowa w tym miesiącu. Jest dobry powód (a właściwie kilka), dla którego tak się nie stanie. Nie panikuj, to ostatecznie dobra wiadomość!
We are excited to announce a significant new feature of Carbon. Carbon Groups. This feature will allow users to subscribe to topics of interest, and easily browse in a separate section, or view the posts in the main social feed. When creating any post on Carbon, the user will have the option of posting into a group, or into the general social feed. Aka, Reddit style, or Twitter style. We believe that Carbon Groups will lead to seriously increased engagement, more rewards, more followers, more visibility and ultimately quicker growth of the entire platform. Carbon is no longer just a social feed, it will be a great place to hang out with like-minded people and discuss whatever it is that matters to you. At first, we will create the main groups (broad categories such as gaming, tv, movies, cars, funny, politics and others). In time, users will create their own groups, because our team can’t possibly keep up with the niche interests of all users. Group posts have the same rewards system as regular posts. You get an upvote, you get points. Upvoted comment, more points. Groups are a great opportunity for someone with few followers to gain a lot of attention and compete with influencers.Z radością informujemy o nowej, znaczącej funkcji Carbon. Grupy węgla. Ta funkcja umożliwia użytkownikom subskrybowanie interesujących tematów i łatwe przeglądanie w oddzielnej sekcji lub przeglądanie postów w głównym kanale społecznościowym. Tworząc dowolny post na Carbon, użytkownik będzie miał możliwość umieszczenia go w grupie lub w ogólnym kanale społecznościowym. Aka, styl Reddit lub styl Twittera. Wierzymy, że grupy węglowe doprowadzą do znacznie większego zaangażowania, większej liczby nagród, większej liczby obserwujących, większej widoczności i ostatecznie szybszego rozwoju całej platformy. Węgiel nie jest już tylko kanałem społecznościowym, będzie to świetne miejsce do spędzania czasu z podobnie myślącymi ludźmi i dyskutowania o wszystkim, co jest dla Ciebie ważne. Najpierw utworzymy główne grupy (szerokie kategorie, takie jak gry, telewizja, filmy, samochody, śmieszne, polityka i inne). Z czasem użytkownicy będą tworzyć własne grupy, ponieważ nasz zespół prawdopodobnie nie nadąża za niszowymi zainteresowaniami wszystkich użytkowników. Posty grupowe mają ten sam system nagród co zwykłe posty. Dostajesz głos za, zdobywasz punkty. Komentarz za głosem, więcej punktów. Grupy to świetna okazja dla kogoś, kto ma niewielu obserwujących, aby zyskać dużo uwagi i konkurować z influencerami.
In summary, you can now consider Carbon to be more of a hybrid of Twitter and Reddit, in terms of the social functionality. This is a significant upgrade, and hence will take some more time to build, because we want it included in the very first beta release for testing.Podsumowując, możesz teraz uznać Carbon za bardziej hybrydę Twittera i Reddita pod względem funkcjonalności społecznościowej. Jest to znacząca aktualizacja, dlatego jej budowa zajmie trochę więcej czasu, ponieważ chcemy, aby została uwzględniona w pierwszej wersji beta do testów.
Another major development we want to introduce before beta release, is the ability to sign up and use Carbon without MetaMask. As you know, our MetaMask account creation and management process offers great security and anonymity. It’s brilliant for those users who want to take some extra steps to protect their identity and control their data. However, we want Carbon to be for everyone. We want it to gain mass adoption, and we don’t want the roadblocks of technical skills required. You’re probably familiar with MetaMask as you’re involved in crypto. 99% of people aren’t. Rather than try to explain how to install MetaMask just so they can use Carbon, we are going to allow signups in more traditional ways. Regardless of how you choose to sign up and manage your account (MetaMask or otherwise), all users will share the platform and interact together. So, we are giving users the choice, giving them control. This will be a recurring theme for Carbon. We want to give the power to the users. The new signup methods will also require some time to include in beta release, which is our plan. Users that sign up with “non MetaMask” methods, will not be eligible for rewards. They’ll still earn points but cannot receive a share of tokens. So this is good news for those who are, and offers an incentive to use MetaMask as they will share in a larger pool (fewer people).Kolejnym ważnym rozwiązaniem, które chcemy wprowadzić przed wydaniem beta, jest możliwość zarejestrowania się i korzystania z Carbon bez MetaMask. Jak wiesz, nasz proces tworzenia i zarządzania kontem MetaMask zapewnia duże bezpieczeństwo i anonimowość. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych użytkowników, którzy chcą podjąć dodatkowe kroki w celu ochrony swojej tożsamości i kontrolowania swoich danych. Chcemy jednak, aby Carbon był dla każdego. Chcemy, aby zyskał masową akceptację i nie chcemy, aby wymagane były przeszkody w postaci umiejętności technicznych. Prawdopodobnie znasz MetaMask, ponieważ zajmujesz się kryptowalutą. 99% ludzi nie. Zamiast próbować wyjaśnić, jak zainstalować MetaMask tylko po to, aby mogli używać Carbon, zamierzamy zezwolić na rejestracje w bardziej tradycyjny sposób. Niezależnie od tego, w jaki sposób zdecydujesz się zarejestrować i zarządzać swoim kontem (MetaMask lub w inny sposób), wszyscy użytkownicy będą współdzielić platformę i współdziałać. Dlatego dajemy użytkownikom wybór, dając im kontrolę. To będzie powracający motyw dla Carbon. Chcemy dać władzę użytkownikom. Nowe metody rejestracji będą również wymagały trochę czasu, aby uwzględnić je w wersji beta, co jest naszym planem. Użytkownicy, którzy zarejestrują się przy użyciu metod innych niż MetaMask, nie będą kwalifikować się do otrzymywania nagród. Nadal będą zdobywać punkty, ale nie mogą otrzymać części tokenów. Jest to więc dobra wiadomość dla tych, którzy są i zachęca do korzystania z MetaMask, ponieważ będą dzielić się większą pulą (mniej osób).
So, with all of this extra development and internal testing required to ensure Carbon Beta is a very usable and attractive platform from day one, our beta release date is March 31. This is as guaranteed as it possibly can be. It’ll still require we work long hours as there is unlimited work and testing to do, but that’s the beta release date. Put it in your calendars. We’ll be promoting this date as much as possible and believe it will be worth the wait.Tak więc, z całym tym dodatkowym rozwojem i wewnętrznymi testami wymaganymi, aby zapewnić, że Carbon Beta jest bardzo użyteczną i atrakcyjną platformą od pierwszego dnia, nasza data premiery wersji beta to 31 marca. Jest to tak gwarantowane, jak to tylko możliwe. Będzie to nadal wymagało od nas długich godzin pracy, ponieważ jest do wykonania nieograniczona ilość pracy i testów, ale to data premiery wersji beta. Umieść to w swoich kalendarzach. Będziemy promować tę datę jak najwięcej i uważamy, że warto czekać.
We understand it may be disappointing to not have the beta this month, as we had hoped. It’s totally up to you if you stick around and we understand this is a fast moving space. We are building a social network here, and it takes time to do it right. Everything we do is designed to set up Carbon for long term success. We’re thinking many years down the track here. We will try to put out a video showing progress, in the next week or so. The previously planned beta is fully functional, we’re really just holding off so we can include these new features, and also work on the scalability, assuming mass adoption in a short time.Rozumiemy, że brak wersji beta w tym miesiącu może być rozczarowujący, tak jak się spodziewaliśmy. To całkowicie zależy od Ciebie, jeśli zostaniesz w pobliżu i zrozumiemy, że jest to szybko zmieniająca się przestrzeń. Tworzymy tutaj sieć społecznościową, a zrobienie tego dobrze wymaga czasu. Wszystko, co robimy, ma na celu zapewnienie długofalowego sukcesu Carbon. Myślimy tu wiele lat później. Postaramy się opublikować film pokazujący postęp, mniej więcej w przyszłym tygodniu. Poprzednio planowana wersja beta jest w pełni funkcjonalna, więc naprawdę wstrzymujemy się, abyśmy mogli uwzględnić te nowe funkcje, a także popracować nad skalowalnością, zakładając masowe wdrożenie w krótkim czasie.
In the mean time, while the devs do their thing, we will also be pursuing more partnerships and integrations, but also looking for some high quality content creators to join. Carbon will offer the ability for long posts, not only short messages. We want users to be able to tell a story, we want to encourage creativity. Content is key. If you are a blogger, journalist, artist or any other content creator, get in touch with us and let’s get you onto Carbon from day one.W międzyczasie, podczas gdy deweloperzy będą robić swoje, będziemy również dążyć do większej liczby partnerstw i integracji, ale także szukamy twórców wysokiej jakości treści, do których mogliby dołączyć. Carbon zaoferuje możliwość tworzenia długich postów, a nie tylko krótkich wiadomości. Chcemy, aby użytkownicy mogli opowiedzieć historię, chcemy zachęcać do kreatywności. Treść jest kluczowa. Jeśli jesteś blogerem, dziennikarzem, artystą lub jakimkolwiek innym twórcą treści, skontaktuj się z nami i przenieśmy Cię na Carbon od pierwszego dnia.
In other news, we’ll be giving away a limited edition NFT to 10 lucky Beta testers! To be eligible, use Carbon Beta and earn some points (for app usage, not CRBN holdings). 10 random testers will win this NFT:Z innych wiadomości, rozdamy limitowaną edycję NFT 10 szczęśliwym beta testerom! Aby się zakwalifikować, użyj Carbon Beta i zbierz kilka punktów (za korzystanie z aplikacji, a nie za zasoby CRBN). 10 losowych testerów wygra ten NFT:

1_cE_MOQsgEtO8EvhwG3HJ7g.jpeg
chodzi o ten obrazek w formie stokenizowanej wartość jedynie sentymentalna, ale kiedyś może pójdzie za miliony jak sztuka nowoczesna ;)

Summary:Podsumowanie:
1. We’re adding Carbon Groups, a Reddit-style feature! 2. We’re adding mainstream signup options. 3. Beta release date is March 31 4. Special rare NFT giveaway to 10 lucky Beta testers1. Dodajemy grupy węgla, funkcję w stylu Reddit! 2. Dodajemy główne opcje rejestracji. 3. Data premiery wersji beta to 31 marca 4. Specjalne, rzadkie prezenty NFT dla 10 szczęśliwych beta testerów
If you have any questions, feel free to hit us up in Telegram or on Twitter. We’re very busy at the moment but will try our best to respond.Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas w Telegramie lub na Twitterze. W tej chwili jesteśmy bardzo zajęci, ale postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć.
Thanks again for your patience and support. We believe those who stick with us will be rewarded.Jeszcze raz dziękujemy za cierpliwość i wsparcie. Wierzymy, że ci, którzy zostaną z nami, zostaną nagrodzeni.

Daniel & Rob
crbn.io

Sort:  

Spróbujemy to przetestować, przede wszystkim czy przełkną promocje Hive

Mam nadzieję, że nie zrobią sobie typowej strony do promowania swoich produktów. To wszystko to takie hype na szybko i zobaczymy, ile wytrzyma. Z drugiej strony coraz lepsze robią, a twitter do swojego projektu ostatnio szukał kolejnych techników. Widać, że się zaczynają spieszyć. Nawet wygląda ciekawie Carbon i badaj jak tam jest, zdasz relacje, bo na pewno dołączę. O tokeny nie chodzi, bo takie stronki na blockchainach dają zupełnie innego kopa dla mnie niż uczestniczenie w nich dla punktów:)

No mam nadzieję, że dostanę konto dla beta testera :) to będę tutaj wrzucał wszystko od razu i będziecie wiedzieli czy warto coś zainwestować :) mam przeczucie, że jednak odpali haip na ten produkt. Ale fakt pieniądze nie są najważniejsze najbardziej ucieszyłbym się z upadku naczelnego faszysty internetu z pod znaku runy F oraz tego drugiego faszysty z pod znaku podwójnej runy TT

Tego konia będzie ciężko powalić ale techników ma problem znaleźć. Projekt już 3 rok testują i nie widać chyba że to kolejny czarodziej pokroju Elon :)

Pytanie brzmi czy możesz te tokeny wypłacić i sprzedać na jakiejś giełdzie?
A drugie pytanko to czy to już działa? Czy można dodawać posty itp.?

Tokenem handlować można na dexach ja kupiłem na Uniswap za 2500$ Portal jeszcze nie działa można tylko założyć konto aby zarejestrować login. dostęp dla bete testerów będzie niedługo. a jak zakończą się beta testy to będzie wielkie otwarcie dla wszystkich. będzie można postować zarabiać i sprzedawać. myślę, że na początku można zarobić najwięcej jeśli o to chodzi. jest też co prawda ryzyko exit scamu, ale czuje że to nie tym razem zbyt dobrze przemyślany projekt. No i co dla mnie najważniejsze może chociaż ten projekt złoi dupsko furerowi internetu z pod znaku runy F. A ma potencjał gdyż rejestracja nie wymaga ogarnięcia kluczy. co niestety przerasta typowego "janusza" i "grażynę" My możemy cieszyć się na Hive że trafia tu mało ćwierć mózgów od gówno kontentu, ale bez nich żaden projekt nie ma szans na masową adopcję.