Cowidowa opresja dopadła i mnie część 2 (epizod ale k.. jaja!)

in #polish8 months ago

Jak się dziś dowiedziałem dzień po ujawnieniu przez partol milicji mojej maseczko zbrodni pod paczko matem, w dzienniku ustaw została opublikowana zmieniona ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych. Ustawodawca chciał tym zalegalizować nielegalny nakaz noszenia maseczek. Jak wyszło? tak jak zwykle ;) Wprowadzono nowy paragraf 48a kasując tym samym poprzedni 48a, który mówił o nakładaniu kar pieniężnych za niestosowanie się do nakazów tejże ustawy.

stare brzmienie:
Art. 48a. [Kary pieniężne za niestosowanie się ustanowionych w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nakazów, zakazów lub ograniczeń oraz za niewykonanie decyzji o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii]
1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:
1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9-12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
3) art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.

Nowe brzmienie
„Art. 48a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostki:
1) współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1–4 tej ustawy,
2) podległej Ministrowi Obrony Narodowej
— może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem.”;

A zatem w ustawie nie ma już kar za niestosowanie się do ustawy. Jedyną "karą" może być pogrożenie paluszkiem pana milicjanta lub uprzejma prośba aby osoba stosowała się jednak do ustawy :) Tym samym tracą moc wszystkie toczące się w sądach i sanepidach sprawy. Podstawa prawna (art. 189c kpa)
"Roma locuta, causa finita" czy jakoś tak, a trochę szkoda bo już sobie układałem plan na obstrukcję systemu.

covid-19-4987797_1920.jpg
foto pixabay

Sort:  

Tylko pewnie ci spróbują mandat dać za naruszenie przepisów porządkowych, a tego nie usunęli (pomimo że już raczej jest przesądzone, że rozporządzenie było bez podstawy prawnej)

Nie można bezprawnie nakładać mandatu bez podstaw. Jeśli by mu chcieli stawić mandat z tytułu zakłócania porządku to musieli by mieć udokumentowane jakieś podstawy ku temu.

Tyle, że oni mają podstawę, tylko lichą.

Niczego nie przyjmę będę prosił o wysłanie wniosku do sanepidu :D to chyba najlepsza szydera będzie.

Oczywiście, niczego nie przyjmuj. No chyba, że dogadacie się na pouczenie.

Najlepiej każdego poranka sprawdzać co wnoszą nowe ustawy. Z domu wychodzić tylko z prawnikiem.

Congratulations @czcibor360! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3250 upvotes. Your next target is to reach 3500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP