Wpis przygotowujący nas do startu marcowej poprzeczki // An entry preparing us for the start of the March crossbar

in #polish3 months ago

To nie spam, ale kolejna edycja @poprzeczki. Już 386 ;) A dokładnie to trzecia w tym roku. Zachęcam wszystkich do udziału bo jest to przyjemnością - można osiągnąć wiele, a można po prostu spacerować lub robić to co każdego dnia.

Przypominam, że by wystartować należy:

-być uczestnikiem trwającej edycji lutowej lub
-zgłosić się do startu

Ci którzy kiedyś już startowali (@allonyx.ngs @ervin-lemark @grecki-bazar-ewy @griega @ilodz24hd @jozef230 @kwsnomzys @matthew1 @nanie.lilla @perymetr @romualdd @rozioo @sandraa1 @ziabutt3836 @zimnaherbata) - by wystartować MUSZĄ wyrazić na to chęć.

Jeśli ktoś chce to można sobie też zrobić przerwę lub się wycofać. Można na przykład nie publikować trzech pierwszych raportów - wtedy jest jasne, że ktoś nie startuje.

Zasady są proste na tyle, że w ogóle się nie zmieniły od ponad 20 miesięcy. Robimy kroki, których liczbę rejestrujemy za pomocą aplikacji @actifit. Każdego dnia powinniśmy zrobić o tysiąc kroków więcej. Pierwszego - 1000, trzeciego - 3000, piętnastego - 15000, dwudziestego ósmego - 28000, pierwszego kwietnia - 32000 - i tak dalej, aż do odpadnięcia ostatniego uczestnika.

@poprzeczka to nie maraton ani sport także kolejną zasadą jest to, że można sobie zrobić dwa dni przerwy w raportach lub mogą mieć one mniejszą od zakładanej liczbę kroków. Dopiero trzy raporty pod rząd bez spełnienia powyższych zasad - oznaczają odpadnięcie z zabawy.

Jak ktoś chce wiedzieć więcej to zachęcam do czytania profilu @poprzeczka oraz prześledzenia przebiegu kolejnych edycji.

Na starcie przewiduję 13 uczestników z edycji lutowej i są to:
@asia-pl @browery @cezary-io @deepresearch @drlobes @edycu007 @fredkese @homesteadlt @manuvert @marianomariano @merthin @racibo @sk1920

This is not spam, but another edition of crossbar aka @poprzeczka. To be exact, this is the third one this year. I encourage everyone to participate because it is a pleasure - you can achieve a lot, and you can just walk or do what you do every day.

I remind you that to start:

-be a participant in the ongoing February edition, or
-applay for the start

Those who have already competed (@allonyx.ngs @ervin-lemark @grecki-bazar-ewy @griega @ilodz24hd @jozef230 @kwsnomzys @matthew1 @nanie.lilla @perymetr @romualdd @rozioo @sandraa1 @ziabutt3836 @zimnaherbata) - to start MUST express their willingness to do so.

If someone wants, you can also take a break or withdraw. For example, you can not publish the first three reports - then it is clear that someone is not running.

The rules are simple enough that they have not changed at all for over 20 months. We take steps, the number of which we record using the @actifit application. Every day we should take a thousand more steps. The first - 1000, the third - 3000, the fifteenth - 15000, the twenty-eighth - 28000, the first of April - 32000 - and so on, until the last participant is eliminated.

@poprzeczka is not a marathon or a sport, also another rule is that you can take a two-day break in the reports or they may have a smaller than expected number of steps. Only three reports in a row without meeting the above rules - mean falling out of the fun.

If someone wants to know more, I encourage you to read the @poprzeczka profile and follow the course of subsequent edits.

At the start I predict 13 participants from the February edition and they are:
@asia-en @browery @cezary-io @deepresearch @drlobes @edycu007 @fredkese @homesteadlt @manuvert @marianomariano @merthin @racibo @sk1920

Sort:  

Welcome to the March edition! Good luck to all participants and happy stepping!
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @manuvert. (10/20)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

Ja wyrażam chęć, żeby mnie już nie wołać w tematach actifit - skończyłem z nim raz na dobre.

Dziękuje z góry.

Tak myślę i myślę i zgodnie z hasłem "Od narzekania do działania" może byłbyś skłonny wziąć udział korzystając ze swojego krokomierza w zegarku? Czyli niezależność od actif... nawet nie wymienię tego słowa :)

Byłoby to całkiem przełomowe dla @poprzeczki, ale może właśnie jest na to czas?

Ja jednak podziękuje, ale to dobry pomysł na rozwinięcie tematu. Może z osób które często publikują kilka osób byłoby zainteresowanych. Wiem, że @ataraksja kiedyś często publikowała zdjęcia/screeny z zegarka sportowego, ale nie wiem czy ma na to do tego głowę.

Aktualnie brak czasu i możliwości :(

A co z wynikami z lutego?

Lutowa rozgrywka jeszcze trwa i nie zanosi się na szybki koniec.
Będą jak zwykle dwie edycje nachodzące na siebie

Congratulations @poprzeczka! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 3750 upvotes.
Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - March 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thanks for the update and the mention! :)
Unfortunately my feet troubles aren't helping my steps at the moment, so I probably couldn't get past the 5th of the Month! lol
Thanks all the same! :)
!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @griega. (5/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.