Katar – Mistrzostwa Świata w korupcji \\ Qatar World Cup in corruption [PL/ENG]

in #polish7 months ago

Jest rok 1998. Mam 8 lat i oglądam Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej rozgrywane we Francji. Nie ma tam naszej reprezentacji, lecz ja zachwycam się grą Ronaldo, Roberto Carlosa czy Zidane'a. Czysta i wolna od korupcji piłka była piękna.

Po kilku latach śledziłem doniesienia o korupcji w polskiej piłce. Władze na tyle, na ile mogły, rozprawiły się z tym procederem, a wielu przestępców, w tym "Fryzjer" usłyszało wyroki. Jednak ta ekipa to małe pionki w przeciwieństwie do członków Komitetu Wykonawczego FIFA. Na najwyższych szczeblach władzy korupcja jest na porządku dziennym.

Za chwilę rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w Katarze. Rozmawiałem z wieloma osobami, które również uwielbiają piłkę. W żadnym z nas nie widać entuzjazmu, który odczuwaliśmy jeszcze podczas ostatniego Euro.

It's 1998, I'm 8 years old and I'm watching the World Cup being played in France. Our national team is not there, but I marvel at the play of Ronaldo, Roberto Carlos or Zidane. The clean and corruption-free football was beautiful.

After a few years, I followed reports of corruption in Polish soccer. The authorities cracked down as much as they could, and many criminals, including "Barber," a well-known Polish criminal, heard sentences. However, this team are small pawns in contrast to the members of the FIFA Executive Committee. At the highest levels of government, corruption is the order of the day.

The World Cup in Qatar is about to begin. I have talked to many people who also love soccer. You can't see in any of us the enthusiasm we still felt during the last Euro.

image.png
onet.pl

Najprawdopodobniej Katar te mistrzostwa sobie kupił. W Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii toczą się śledztwa w tej sprawie. Natomiast śledztwo FIFA oczywiście nie wykazało nieprawidłowości.

Jednym z państw, które ubiegały się o tegoroczne mistrzostwa, były USA. Ten wybór był logiczny według kibiców, działaczy i obserwatorów piłki nożnej. Dobra infrastruktura piłkarska i wsparcie samego Billa Clintona stawiały Amerykanów w pozycji faworyta. Jeśli nie Stany, wybór powinien paść na Koreę Południową, Japonię lub Australię. Tam również piłka to znana i lubiana dyscyplina. Jednak FIFA zaskoczyła wszystkich i przyznała organizację Katarczykom.

It is likely that Qatar bought this championship for itself. There are ongoing investigations in the United States and Switzerland. FIFA's investigation, on the other hand, has obviously found no irregularities.

One of the countries that applied for this year's championship was the US. This choice was the most logical according to soccer fans, activists and observers. Good soccer infrastructure and the support of Bill Clinton himself put the Americans in the position of the favorite. If not the States, the choice should fall on South Korea, Japan or Australia. There, too, soccer is a well-known and well-liked sport. However, FIFA surprised everyone and awarded the organization to the Qataris.

To pierwszy taki przypadek, w którym kraj bez tradycji piłkarskich, stadionów z prawdziwego zdarzenia i możliwości na przyjęcie tak wielu kibiców będzie gościł największą piłkarską imprezę na świecie. Jakiś czas po tych wydarzeniach wybuchła afera korupcyjna w FIFA. Pojawiły się nawet aresztowania, a posadę stracił Sepp Blatter czy Michael Platini. Natomiast 16 z 22 członków FIFA, którzy brali udział w głosowaniu nad gospodarzem turnieju, zostało zawieszonych.

Zmowę milczenia przerwała Phaedra Al-Majid. To kobieta, która odpowiadała za PR Katarczyków. Jednocześnie była tłumaczem podczas rozmów z członkami FIFA. W jednym z hoteli przyszli organizatorzy zaproponowali trzem członkom Komitetu Wykonawczego FIFA po 1,5 miliona dolarów za głos na Katar (dokument – "FIFA Family. Love Story").

This is the first time that a country without football traditions, real stadiums and the capacity to host so many fans will host the biggest soccer event in the world. Some time after these events, a corruption scandal broke out at FIFA. There were even arrests, and Sepp Blatter or Michael Platini lost his job. Meanwhile, 16 of the 22 FIFA members who took part in the vote on the tournament host were suspended.

The conspiracy of silence was broken by Phaedra Al-Majid. She is the woman who was in charge of the Qataris' PR. At the same time, she was a translator during talks with FIFA members. In a hotel, the future organizers offered three members of the FIFA Executive Committee $1.5 million each to vote for Qatar (documentary - "FIFA Family. Love Story").

W sieci krąży lista absurdów katarskich mistrzostw. Pojawiają się informacje, że firma, która budowała stadiony na mundial, budowała również obozy koncentracyjne w Chinach. Ponadto przy budowie stadionów ginęli robotnicy, którzy mieszkali w uwłaczających warunkach i bez dostępu do podstawowych potrzeb. To jeden z powodów, dla których wielu kibiców po prostu nie zamierza tych mistrzostw oglądać. Stadiony powstały na szybko, a niektóre nie są klimatyzowane. Rozgrywanie meczów przy takiej temperaturze jest po prostu niebezpieczne dla zawodników. Polacy rozegrają na nich 2 mecze.

Dla wielu kibiców ten mundial to pomyłka. Abstrahując od skandali – po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do mistrzostw latem. Jesień i zima po prostu nie mają już tego klimatu. Fani, którzy pojadą wspierać swoje drużyny na miejscu, muszą liczyć się z wieloma ograniczeniami. Nie będzie tak dobrej zabawy, jaka towarzyszyła innym turniejom. Ponadto Katarczycy zaproponowali kibicom... noclegi w barakach, horrendalnie drogie piwo (ograniczone, co do miejsca i czasu).

To najdroższy mundial w historii, który pochłonął 220 mld dolarów.

A list of absurdities of the Qatar World Cup is circulating online. There are reports that the company that built the stadiums for the World Cup also built concentration camps in China. In addition, workers died during the construction of the stadiums, living in derogatory conditions and without access to basic needs. This is one of the reasons why many fans are simply not going to watch this World Cup. The stadiums were built on short notice, and some are not air-conditioned. Playing matches at such temperatures is simply dangerous for the players. The Poles will play 2 matches at these stadiums.

For many fans, this World Cup is a mistake. Leaving aside the scandals - we are simply used to championships in the summer. Autumn and winter just don't have that vibe anymore. Fans who will go to support their teams locally have to face many restrictions. There won't be the fun that has accompanied other tournaments. In addition, the Qataris have offered fans ... accommodation in barracks, horrendously expensive beer (limited as to where and when).

This is the most expensive World Cup in history, which cost $220 billion.