Winner of February Edition - @merthin

in #poprzeczka2 months ago

Poprzeczka lutowa dobiegła końca. Wielkim zwycięzcą kolejnej ciekawej edycji był @merthin. Brawa! Oklaski! Wszyscy w kolejce czekamy na osobiste gratulacje.

Trudno mi z pozycji organizatora i jednocześnie uczestnika pisać, że była ona lepsza lub gorsza od poprzedniej edycji, ale parę faktów było w niej ciekawych. Zresztą by to w pełni opisać trzeba by wysłać grono dziennikarzy by z wszystkimi uczestnikami przeprowadzić wywiady a także by przeanalizować dokładnie dzień po dniu ich zmagania.

Tym razem startowało 13 uczestników. Dla porównania najwięcej uczestników było w lipcu 2022 roku (19) a najmniej w lipcu i sierpniu 2021 roku (8). Tym samym zapraszam do oczywiście darmowych zapisów na edycję kwietniową. Będzie to edycja, w której nawet nie trzeba mieć aplikacji actifit, a raporty można będzie podawać także w dłuższym komentarzu.

Średni wynik tej edycji to 21, czyli średnio każdy z uczestników zaliczył dzień 21 lutego. Jest to wynik najlepszy od czerwca 2022 roku. Osiem razy średnia była większa, ale aż 12 razy było słabiej.

Wynik zwycięzcy (@merthin) to 33 (33 zaliczony dzień). Miesiąc wcześniej zwycięzca (@cezary-io) zaliczył 34. By nie być gołosłownym zobaczmy wszystkie wyniki merthin:

Drugie miejsce zajął @manuvert. To jego najczęstsza pozycja. Zresztą wyniki i ostateczne miejsca merthina i manuverta wydają się być podobne.

Popatrzcie na ten szybko zrobiony wykres. Jest może mało profesjonalny -wybaczcie. Miejsce pierwsze jest na dole. Widać, że przez długi czas merthin nie spadał poniżej 4 miejsca. Manuvert jak na razie idzie tym samym tropem.

Trzecie miejsce zajął @cezary-io. Po raz drugi z rzędu osiągnął wynik powyżej 30 tysięcy kroków. Ciekawe czy uda mu się to trzeci raz z rzędu. Takiej serii jak dotychczas jeszcze nie miał.

W lutym mieliśmy najsilniejsze podium od sierpnia 2022 roku. Nie samymi zwycięzcami jednak poprzeczka żyje. Najsłabsi w naszym zestawieniu też osiągnęli najlepszy średni wynik od maja 2022 roku :)

W osiągnięciach pozostałych uczestników zwracam uwagę na poprawę wyników ze stycznia (🔼) oraz to, że kilku uczestników ma zwyżkę formy (⏫) gdyż wynik poprawiają co najmniej drugi raz z rzędu.

Mamy także (w końcu!) jakiś rekord osobisty (🎖️) . Sporo miesięcy musiało minąć by śmiałek się znalazł.

Kolejne miejsca zajęli:

4..@browery 28 🔼⏫💤
5..@racibo 27 🔼⏫💤(o 5 miejscu zadecydował wynik z 23 lutego)
6..@deepresearch 27 💤
7..@edycuu007 21, 🔼💤
8..@sk1920 17, 🔼💤
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(rekord osobisty)
10..@homesteadlt 14 💤(o 10 miejscu zadecydował wynik z 7 lutego)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

Do skarbonki zebraliśmy 6,56 HBD i w ciągu kilku dni uczestnicy dostaną podziękowanie za udział i współtworzenie tej zabawy.

The February bar has come to an end. The big winner of another interesting edition was @merthin. Bravo! Applause! We are all waiting in line for personal congratulations.

From the position of the organizer and participant at the same time, it is difficult for me to write that it was better or worse than the previous edition, but there were some interesting facts about it. Anyway, to fully describe it, you would need to send a group of journalists to interview all participants and to analyze their struggle day by day.

This time there were 13 participants. For comparison, the most participants were in July 2022 (19) and the fewest in July and August 2021 (8). Thus, I invite you to, of course, free registration for the April edition. It will be an edition in which you do not even need to have the actifit application, and reports can also be provided in a longer comment.

The average score of this edition is 21, which means that each participant scored on February 21 on average. This is the best result since June 2022. The average was eight times higher, but as much as 12 times worse.

The winner's score (@merthin) is 33 (33rd day passed). A month earlier, the winner (@cezary-io) scored 34. Not to be groundless, let's see all the results of merthin:

Second place went to @manuvert. This is his most common position. Besides, the results and final places of Merthin and Manuvert seem to be similar.

Take a look at this quick graph. It's a bit unprofessional - sorry. The first place is downstairs. You can see that for a long time merthin did not drop below 4th place. Manuvert is on the same track so far.

The third place went to @cezary-io. For the second time in a row, he reached the result of over 30,000 steps. I wonder if he can do it a third time in a row. He's never had a series like this before.

In February we had the strongest podium since August 2022. However, the bar does not live by winners alone. The weakest in our ranking also achieved the best average result since May 2022 :)

In the achievements of the other participants, I pay attention to the improvement of the results from January (🔼) and the fact that several participants have an increase in form (⏫) because they improve the result at least for the second time in a row.

We also (finally!) have a personal record (🎖️) . It took several months for the daredevil to be found.

The next places were taken by:
4..@browery 28 🔼⏫💤
5..@racibo 27 🔼⏫💤(the 5th place was decided by the result on February 23)
6..@deepresearch 27 💤
7..@edycuu007 21, 🔼💤
8..@sk1920 17, 🔼💤
9..@marianomariano 15 🔼 💤🎖️(personal best)
10..@homesteadlt 14 💤(the 10th place was decided by the result on February 7)
11..@fredkese 14, 🔼 💤
12..@asia-pl 6 💤
13..@drlobes 4 💤

We have collected 6.56 HBD for the piggy bank and within a few days the participants will receive a thank you for participating and co-creating this game.

Sort:  

widać na wykresie, że merthin w grudniu osiągnął punkt wsparcia i odbił się w górę po długich spadkach notowań. Teraz jest pod ważnym punktem oporu. Jeśli go pokona to spodziewane są dalsze wzrosty.

!ALIVE

@poprzeczka! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @merthin. (1/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.