โ€œSilver-Gold Cycles" โ€“ Captain Joshua Slane - 15OC21 - 'Bloody hell!'

in #silvergoldstackers โ€ข 3 months ago (edited)

bearings.jpg
sextante-1305982.jpg

๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“

3.jpg

Logo-s.jpg

4-Tues.jpg
Dark-Wave-G.jpg

Logo-g.jpg

Pictographic Patterns:

8b.jpg

14OC-1.jpg

15-1.jpg

๐Ÿ“Note: (Similar for gold)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Disclaimer: "I'm not a precious metals advisor, nor do I want to be. I'm just a dedicated stacker in search of common silver an' gold." - Joshua Slane

silvergoldstackers silver gold money investing pirates leofinance

Sort: ย 

Did ye say Mirk Wave Keptin?

"Better late than ne'er! Haw! Haw!" ๐Ÿ˜‰ -Keptin

ย 3 months agoย (edited)ย 

"Ahh'm havin' a guid time shakin'-up th' 'freewriters' ceilidh fur givin' me a '0'- upvotes oan me first blog in they's arena! Petulance will git ye throon in th' brig ur flogged oan mah ship! Haw! Haw! Haw! (Bide a minute...did Ahh says petulance...?)" ๐Ÿ˜ -Keptin

Congratulations @joshuaslane! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes.
Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!