The Lower Silesian city is the seat of Frankenstein? / Dolnośląskie miasto siedzibą Frankensteina?

in #travelfeed3 years ago

1538944466_06c0e3fb22_c 1.jpg

engpl
There is a some district town in Lower Silesia. It is not very attractive for tourists, there is a lot of old architecture preserved here even from the fifteenth century, boasting the highest leaning tower in Poland and the ruins of the sixteenth-century castle, where in my youth concerts were organized as part of the event Folk Fiesta (probably no longer organize it). This city is called Ząbkowice Śląskie, but lost tourists in this region attracts rather the name, which the village had until 1945, and it is called...Jest pewne miasto powiatowe na Dolnym Śląsku. Nie jest zbyt atrakcyjne turystycznie, zachowało się tu sporo starej architektury nawet z XV wieku, poszczycić się może najwyższą krzywą wieżą w Polsce i ruinami XVI-wiecznego zamku, w którym za moich młodych lat organizowano koncerty w ramach imprezy Folk Fiesta (chyba już jej nie organizują). Miasto to zwie się Ząbkowice Śląskie, ale zbłąkanych w te rejony turystów przyciąga raczej nazwa, którą miejscowość ta nosiła do 1945 roku, a brzmi ona...

FRANKENSTEIN

39073510.jpg71494740.jpg
Does it have anything to do with the doctor known from Mary Shelley's novel "Frankenstein or: Modern Prometheus"?RothwellMaryShelley.jpgCzy ma coś wspólnego z doktorem znanym z powieści Mary Shelley "Frankenstein albo:Współczesny Prometeusz"?
Well, there is a strongly stretched hypothesis that yes. Some people probably believe in it or would like to believe in it. The reason for this is simple. Ząbkowice is a town like any other in Poland. Grey and dull. The accidental coincidence of the name of the city with the name of the creator of one of the most famous monsters of literature and pop culture is really something. And it is something that the city uses ingeniously to organize events such as "Weekend z Frankensteinem" ("Weekend with Frankenstein") and "Potworny Zlot Motocyklowy" ("Monstrous Motorcycle Rally").Cóż,istnieje mocno naciągana hipoteza, że tak. Pewnie niektórzy w nią wierzą albo chcieliby wierzyć. Przyczyna tego jest prosta. Ząbkowice to miejscowość jak każda inna w Polsce. Szara i nijaka. Przypadkowa zbieżność nazwy miasta z imieniem twórcy jednego z najsłynniejszych potworów literatury i popkultury to jest naprawdę coś. I to coś, co miasto pomysłowo wykorzystuje organizując imprezy takie jak "Weekend z Frankensteinem" i "Potworny Zlot Motocyklowy".
Mary Shelley wrote her novel of life "Frankenstein or: The Modern Prometheus" in 1818. In the preface of the first edition she wrote these words:Mary Shelley napisała swoją powieść życia "Frankenstein albo: Współczesny Prometeusz" w roku 1818. W przedmowie pierwszego wydania zamieściła te słowa:
I spent the summer of 1816 near Geneva. It was extremely cold and rainy and in the evenings we gathered by the fireplace, enjoying the German ghost stories. These fairy tales awakened in us the desire to imitate them. Two friends [...] and I decided, each individually, to invent a story based on supernatural phenomena.Spędziłam lato 1816 roku w okolicach Genewy. Było wyjątkowo zimno i deszczowo i wieczorami zbieraliśmy się przy kominku, delektując niemieckimi opowiadaniami o duchach. Te baśnie budziły w nas chęć by je naśladować. Dwoje przyjaciół [...] oraz ja postanowiliśmy, każde z osobna wymyślić historię opartą na fenomenach nadprzyrodzonych.
This summer Mary and her husband Percy Shelley were guests at the Diodati villa on Lake Geneva, accompanied by Lord Byron and his friend and personal physician, the writer John Polidori. German ghost stories are a French edition of the German anthology "Phantasmagorie, or Anthology of Tales about Spectres, Phantoms, Spirits, etc.". As part of her decision to write a story in a similar climate, Mary Shelley developed the outline of Frankenstein and Byron began to write a vampiric novel, which he abandoned, but eventually finished it with Polidori and published it in 1819 ("The Vampyre").Tego lata Mary wraz ze swoim mężem Percym Shelleyem gościła w willi Diodati nad Jeziorem Genewskim w towarzystwie Lorda Byrona oraz jego przyjaciela i osobistego lekarza, pisarza Johna Polidori. Niemieckie opowiadania o duchach to francuskie wydanie niemieckiej antologii "Fantasmagorie, czyli Antologia opowieści o widmach, upiorach, duchach itd." W ramach postanowienia napisania historii w podobnym klimacie Mary Shelley opracowała zarys Frankensteina a Byron zaczął pisać powieść wampiryczną, którą porzucił, ale ostatecznie dokończył ją Polidori i wydał w 1819 roku ("The Vampyre").
I don't know if the anthology could contain a description of the events which, according to the "Ząbkowice theory", influenced Mary Shelley. It could, because they were really horrifying events. It's about the gravediggers' scandal.Nie wiem, czy wspomniana antologia mogła zawierać opis wydarzeń, które według "ząbkowickiej teorii" wpłynęły na Mary Shelley. Mogłaby, bo były to zajścia naprawdę budzące grozę. Chodzi mianowicie o aferę grabarzy.
It took place in 1606. The town of Frankenstein was under the plague. The epidemic claimed more than 2000 lives. Eight gravediggers were accused of bringing it to the city. According to the accusations, they were supposed to steal and desecrate the corpses from which they created a "poisonous powder". This powder was to be scattered on thresholds, placed on handles and knockers to bring death to anyone who came into contact with it. The tortured gravediggers were revealing more and more gruesome details, extracting foetuses from dead women and eating the hearts of dead children. They were also forced to reveal the names of others involved in the whole affair. As a result, 17 people were hanged and burned alive. It is clear that they were probably innocent victims of unfounded accusations.Miała ona miejsce w 1606 roku. Miasto Frankenstein toczyła dżuma. Zaraza pochłonęła ponad 2000 istnień. O jej sprowadzenie na miasto oskarżono ośmioro grabarzy. Według oskarżeń mieli wykradać i bezcześcić zwłoki, z których tworzyli "trujący proszek". Ten proszek miał być rozsypywany na progach, umieszczany na klamkach i kołatkach, aby sprowadzić śmierć na każdego, kto będzie miał z nim styczność. Torturowani grabarze wyjawiali coraz więcej makabrycznych szczegółów, wydobywanie płodów z martwych kobiet i zjadanie serc zmarłych dzieci. Zmuszono ich również do wyjawienia nazwisk innych osób związanych z całym procederem. W wyniku tych zajść powieszono i spalono żywcem 17 osób. Oczywistym jest fakt, że prawdopodobnie były to niewinne ofiary bezpodstawnych oskarżeń.
IMG_20161019_123924.jpgIMG_20161019_124508.jpg

Old cemetery in Ząbkowice Śląskie. / Stary cmentarz w Ząbkowicach Śląskich.

If the anthology did not contain this story, Shelley could hear it from Polidori, after all, he was a doctor and could have known about the plague and its consequences. After the Frankenstein plague ended, the pastor from Ząbkowice gave sermons describing these events and they were printed in Leipzig. Mary, as the daughter of William Godwin, a well-known publicist (and also a former pastor), had the chance to know it two hundred years later. But let's be honest - it was a rather small chance.The only common denominator, apart from the name "Frankenstein", Shelley's novel and the gravediggers' scandal, is the fact of stealing bodies from the cemetery.Jeśli wspomniana antologia nie zawierała tej historii, Shelley mogła ją uslyszeć od Polidoriego, wszak był lekarzem i mógł wiedzieć o tej zarazie i jej nastepstwach. Po zakończeniu zarazy we Frankenstein, w Lipsku wydano drukiem kazania ząbkowickiego pastora, wygłoszone po tych zdarzeniach. Mary, jako córka znanego publicysty ( i też byłego pastora) Williama Godwina, miała szansę dwieście lat później trafić na tą publikację. Ale bądźmy szczerzy – były to raczej małe szanse.Jedynym wspólnym mianownikiem, poza nazwą "Frankenstein", powieści Shelley i afery grabarzy jest tylko fakt wykradania ciał z cmentarza.
"Modern Prometheus" wasn't just a tale of horror to Mary Shelley . The monster created by Frakenstein reveals in himself the similarity to the creator and his imperfection, which is the source of his sense of loneliness. This is a clear metaphor for the relationship between God and man. Comparing this story to a macabre story is a strong flattening."Współczesny Prometeusz" też dla Mary Shelley nie był tylko powiastką grozy. Monstrum stworzone przez Frakensteina odkrywa w sobie podobieństwo do stworcy i swoją niedoskonalość, co jest źrodłem jego poczucia samotności. Jest to jasna metafora relacji bóg - człowiek. Porównywanie tej opowieści do makabrycznej historii jest mocnym spłyceniem.
The more likely inspiration for creating the figure of Dr. Frankenstein is Johann Konrad Dippel, a German alchemist living in Frankenstein Castle near Darmstadt. His fascination with eternal life was expressed in the experiments he supposedly conducted with the use of some dead animals and human remains. His similarity to his literary counterpart is all too obvious.Bardziej prawdopodobną inspiracją do stworzenia postaci dr Frankensteina jest postać Johanna Konrada Dippela,niemieckiego alchemika mieszkającego w zamku Frankenstein w pobliżu miasta Darmstadt. Jego fascynacje życiem wiecznym znalazły wyraz w eksperymentach, jakie ponoć przeprowadzał z użyciem części martwych zwierząt i ludzkich szczątków. Jego podobieństwo do literackiego odpowiednika jest aż nazbyt oczywiste.

castle2480210_1280.jpg

Castle Frankenstein in Darmstadt. / Zamek Frankenstein w Darmstadt.

It is interesting to note that John Polidori, a friend of Shelley's from Geneva, committed suicide by receiving a poison invented by Dippel.Ciekawostką jest fakt, że John Polidori, przyjaciel Shelley z Genewy, popełnił samobójstwo przyjmując truciznę wynalezioną właśnie przez Dippela
Most of the information in my post was shamelessly taken from Wikipedia. Opinions about Ząbkowice Śląskie as my district town are my own. What Mary Shelley and her friends read in the rainy summer of 1816 in Geneva I know from the afterword by Maciej Płaza in "Dracula" by Bram Stoker, the publisher of Vesper (Wyd.I,2011 r.). The inspiration came by itself after watching the biographical film "Mary Shelley" (2017, directed by Haifaa al-Mansour).Większość zawartych w moim poście informacji bezczelnie zaczerpnęłam z Wikipedii. Opinie o Ząbkowicach Śląskich jako moim mieście powiatowym są moje własne. Co Mary Shelley i jej znajomi czytali deszczowego lata 1816 roku w Genewie wiem z posłowia Macieja Płazy w "Drakuli" Brama Stokera wydawnicta Vesper (Wyd.I,2011 r.). Inspiracja przyszła sama po obejrzeniu filmu biograficznego "Mary Shelley" (2017 r., reż Haifaa al- Mansour).
All the pictures in this post are from the public domain, except for the pictures of the Ząbkowice cemetery, which are my authorshipWszystkie zdjęcia w tym poście są z domeny publicznej, poza zdjęciami ząbkowickiego cmentarza, które są mojego autorstwa.
Sort:  

You've been chosen to be featured in @creativecoin's 🔥DAILY BURN🔥 post!

I love this so much! History... pictures of history... all the things! Thank you so much for sharing!
😍@carrieallen

Thank you so much!

Posted using Partiko Android

Gratulacje! Twojej wysokiej jakości treść podróżnicza została wybrana przez @lesiopm, kuratora #pl-travelfeed, do otrzymania 100% upvote, resteem oraz podbicia całym trailem @pl-travelfeed! Twój post jest naprawdę wyjątkowy! Artykuł ma szansę na wyróżnienie w cotygodniowym podsumowaniu publikowanym na koncie @pl-travelfeed. Dziękujemy za to, że jesteś częścią społeczności TravelFeed!

komentarz.png

Dowiedz się więcej o TravelFeed klikając na baner powyżej i dołącz do naszej społeczności na Discord.

Congratulations @holdyourdream! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 250 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 500

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest⁴ commemorative badge refactored
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Gratuluję, Twój post został wybrany do konkursu na najlepszy post podróżniczy tagu #pl-travelfeed, zapraszam do zapoznania się z postami konkurentów i głosowania. Za udział w głosowaniu autor postu konkursowego otrzymuje 3 pkt.


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here