True story of Bitcoin

in #bitcoin3 years ago

Read the diagram below, which shows the truth.


Bitcoin.jpg
Source: Twitter link


The nature of Bitcoin is such that after the release of version 0.1 its core was carved in stone until the end of its existence. Here's how it was modified over the years since the beginning of Bitcoin and created completely different projects that depart from the original vision of its creator. BCH is created in 2017, saving the original protocol from irreversible change (Segwit). After this update, BTC doesn't have much in common with real Bitcoin. BSV is being created in 2018 to protect the original protocol from further code changes, this time at BCH. Now in 2020, BSV restores the original properties of Bitcoin and continues the vision started in 2008. BTC developers have blocked most of the designed Bitcoin functions. Satoshi wrote in 2010:

The design supports a tremendous variety of possible transaction types that I designed years ago. Escrow transactions, bonded contracts, third party arbitration, multi-party signature, etc. If Bitcoin catches on in a big way, these are things we'll want to explore in the future, but they all had to be designed at the beginning to make sure they would be possible later.


Craig Wright, the creator of BSV and probably also Bitcoin is going to start a legal fight for copyrights to the BTC and BCH database. Craig believes that these designs are based on the original Bitcoin without authorization. It is likely that Wright will seek a court order that BTC should not use the Bitcoin name and be listed as Segwit Coin on the exchanges.

This article is my private thoughts based on the knowledge I gain in the search for the truth about Bitcoin. This is not investment advice.


Thank you for reading!


PL


Prawdziwa historia Bitcoina. Zapoznaj się ze schematem na początku artykułu, który pokazuje prawdę o losach Bitcoina.


Natura Bitcoin jest taka, że po wydaniu wersji 0.1 jego rdzeń został wyryty w kamieniu do końca jego istnienia. Oto jak przez lata od początku powstania Bitcoina modyfikowano go i tworzono zupełnie inne projekty odbiegające od oryginalnej wizji jego twórcy. W 2017 roku powstaje BCH, ratując oryginalny protokół, przed nieodwracalną zmianą (Segwit). Po tej aktualizacji BTC nie ma już wiele wspólnego z prawdziwym Bitcoinem. W 2018 roku powstaje BSV, by uchronić oryginalny protokół przed kolejnymi zminami kodu, tym razem w BCH. Teraz w 2020 roku BSV przywraca oryginalne właściwości Bitcoina i kontynuuje wizje rozpoczętą w 2008 roku. Deweloperzy BTC zablokowali większość zaprojektowanych funkcji Bitcoina. Satoshi napisał w 2010 roku:

Projekt obsługuje ogromną różnorodność możliwych typów transakcji, które zaprojektowałem lata temu. Transakcje depozytowe, umowy celne, arbitraż stron trzecich, podpis wielu stron itp. Jeśli Bitcoin przyniesie duży sukces, są to rzeczy, które będziemy chcieli zbadać w przyszłości, ale wszystkie musiały zostać zaprojektowane na początku, upewnij się, że będą możliwe później.


Craig Wright, twórca BSV i prawdopodobnie również samego Bitcoina ma zamiar rozpocząć sądową walkę o prawa autorskie do bazy danych BTC i BCH. Craig uważa, że projekty te wzorują się na oryginalnym Bitcoinie bez upoważnienia. Prawdopodobnie Wright będzie dążył do sądowego nakazu, by BTC nie mogło używać nazwy Bitcoin i na giełdach widniało jako Segwit Coin.

Artykuł ten to moje prywatne przemyślenia oparte o wiedzę, którą zdobywam w poszukiwaniu prawdy o Bitcoinie. To nie jest porada inwestycyjna.


Dziękuję za przeczytanie!

Sort:  

Congratulations @astromaniak! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 40000 upvotes. Your next target is to reach 45000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Problem w tym, że prawa autorskie do whitepapera Bitcoina ma wiele osób. Bo każdy może je nabyć - nawet ty.

Mnie tam BSV śmieszy z prostego powodu, nawet pominę, że nie będzie działał nigdy na dużą skalę, pominę nawet to, że z powodu centralizacji projektu (która położyła Steem i pozwoliła go wykupić) będzie rozwijać się powoli.

Tylko wielokrotnie pisałeś - hurr durr, Lightning jest zły. Czy przeszkadza ci to, że Craig Wright zapowiedział Lightninga (oczywiście nie mówi, że to LN) w BSV? Przecież "Segwit Coin" to zło wcielone!

https://wiki.bitcoinsv.io/index.php/Payment_Channels

Oczywiście nie oczekuję odpowiedzi. Chyba, że dowiem się "hurr durr, nasze jest lepsze".

BSV się sypie, proces Craiga Wrighta z Irą się właśnie sypie (co pewnie wiesz, bo śledzisz). Sen o kontrolowanej przez rządy kryptowalucie się kończy.

Życie. Tak jak Satoshi Nakamoto stwierdził - słabe forki będą umierać. "Na szczęście" Genesis fork okazał się dla wielu klapą. Spodziewali się zapowiadanego końca Bitcoina, a gdy ten nie nadszedł - odeszli.