bitcoin moon

in #bitcoin4 years ago

ShapeShift แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตบน Wallet รายงานศึกษาว่า ได้ถูกร้องขอด้านกฏหมายตลอดปี 2018 ถึง 60 ครั้งจากทั่วโลก เมกาประเทศเดียวล่อไป 18 ครั้ง จากหน่วยงานที่ต่างกัน!