The Brno Exhibition Center celebrated 90 years... Brněnské výstaviště slavilo 90 let...

in #cesky11 months ago

So the time is running nicely for us (for people outside of Brno, it's running 😁). The Brno Exhibition Center has already celebrated 90 years. A respectable age. I remember it used to be a great glory when wonderful and spectacular events were held there. The whole world came to Brno, and we who lived behind the curtain just watched with open mouths at how the world looked. Today, when we no longer have anything to exhibit, at least various fun and experiential events take place on the exhibition grounds.
The celebration of the 90s was conceived in the same way, at least for me, and I'm glad for that. I went to see it with Junior and there was a lot to see. The parents had an exhibition of small breweries, while the children had sports activities (demonstrations, hands-on experiences and, last but not least, recruitment to various sports clubs).
There were also demonstrations of the police (I got fed up when I found out what "big brother" could see 😀), the army also showed its equipment, including the one I used to ride in the army and that was for two years..., actually the firemen too so . But it was a nice spectacle, the children could climb everywhere, try everything and Junior was very satisfied, which is important to me.
We didn't have time to see the whole thing, but I rolled into the house (see the first sentence again 😀 ) and so we had to say goodbye. Along the way, we still had time to go to the merry-go-round for a while and thus rounded off a pretty nice day.
I would like to thank BVV and wish them all the best in the coming years.

Tak nám ten čas pěkně valí ( pro mimo brněnské běží 😁). Brněnské výstaviště už oslavilo 90 let. Úctihodný to věk. Pamatuju si , že to bývala velká sláva , když se tam konaly úžasné a velkolepé akce. Do Brna se sjížděl celý svět a my co jsme žili za oponou jsme jen koukali s otevřenou pusou , jak to ve světě vypadá. Dnes , když už nemáme co vystavovat tak se alespoň konají na výstavišti různé zábavné a zážitkové akce.
Oslava 90.let byla alespoň za mě pojata stejně a já jsem za to rád. Byl jsem se podívat s Juniorem a bylo se na co dívat. Rodičové měli výstavu malých pivovarů , děti měli zase sportovní vyžití ( ukázky , vyzkoušení si na vlastní kůži a v neposlední řadě i nábor do různých sportovních klubú ).
Nechyběli ani ukázky policie ( dost mě dostalo když jsem zjistil co všechno " velký bratr " vidí 😀) , vojsko taky ukázalo svoji techniku i tu se kterou jsem ještě já jezdil na vojně a to jsem byl na dva roky..., hasiči vlastně taky tak . Ale byla to pěkná podívaná , děti si všude mohli vlézt , všechno vyzkoušet a Junior byl moc spokojený , což je pro mě důležitý.
Plno jsme si toho nestihli prohlídnout , ale valil jsem do hokny ( viz znovu první věta 😀 ) a tak jsme se museli rozloučit. Po cestě jsme ještě stihli na chvíli kolotoče a tím jsme završili docela pěkný den.
Tímto chci poděkovat BVV a popřát jim hodně pěkného do dalších let.

IMG_20230527_085730.jpg
Posnídat a můžeme vyrazit...Have breakfast and we can go...

IMG_20230527_095837.jpg

první lákadlo , jen se proletět...the first attraction, just to fly through...

IMG_20230527_100145.jpg

velký bratr vidí všechno...big brother sees all…

IMG_20230527_100841.jpg

v tomhle si vozí zadek policejní koně...police horses ride in this...

IMG_20230527_102531.jpg

a v tomhle jsem si kdysi vozil zadek já...and I used to drive my ass in this...

IMG_20230527_102714.jpg

Tak snad bude mít fotky s tankem jen takovéto...So hopefully he will have pictures with the tank only like this

IMG_20230527_103812.jpg

IMG_20230527_103921.jpg

IMG_20230527_104140.jpg

IMG_20230527_104633.jpg

U hasičů...At the fire department...

IMG_20230527_114402.jpg

super zmrzlina...awesome ice cream...

IMG_20230527_114537.jpg

😍

IMG_20230527_121444.jpg

Trocha nostalgie...A bit of nostalgia...

IMG_20230527_131806.jpg

IMG_20230527_135816.jpg

a teď sport...and now sports...

IMG_20230527_140926.jpg

IMG_20230527_141252.jpg

David a Goliáš...David and Goliath...😂

IMG_20230527_153136.jpg

A ještě kolotoče nakonec...And carousels at the end