Game Of Thrones

in #hede-io3 years ago (edited)

poster
source
Goerge R. R. Martin tarafından kaleme alınan Game of Thrones(Taht Oyunları) fantastik bir romandır. Kitap David ve D.B Weiss tarafından bir diziye uyarlanmıştır. HBO tarafından yayınlanan dizi tüm Dünya'da ilgiyle izlenip,en popüler diziler arasında yerini almıştır.

Dizinin başrollerinde

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)
Jon Snow ( Kit Harington )
Sansa Stark (Sophie Turner )
Arya Stark ( Massie Williams )
Tyrion Lannister ( Peter Dinklage )
Jaime Lannister ( Nikolaj Coster-Waldau)

gibi isimler yer almaktadir.

Dizi, Demir Taht'a oturmak adına savaş verirken asıl tehlikenin kuzeyden,duvarın ötesinden nasıl geldiğini yavaş yavaş hazırladı. 7 sezonun ardından 8. sezon ile final yapacak olan dizi şimdiden 2019'un en çok merak edilenleri arasında. (Daha fazla ayrıntı spoiler içermeye mümkün olduğundan içeriğe fazla değinmemekte fayda var.)


HEDE

Posted on HEDE - A place for sharing knowledge in a friendly way

Read this entry or all entries about gameofthrones.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lastozgur[Turkish | English] from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Beautiful Game...
well done dear friend...

Biz de ailecek bekliyoruz


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Congratulations @lastozgur! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!