[EN/TR] Interesting Animals - Emperror Tamarin / İlginç Hayvanlar - İmparator Tamarin

in CCH2 years ago (edited)

img_8360.jpg

Hello everyone. In the past months, I have introduced you to many interesting animals. I realized that I haven't made such a promotion for a while, and I decided to introduce you to Emperor Tamarin.

Herkese merhaba. Geçtiğimiz aylarda sizlere birçok ilginç hayvan tanıtmıştım. Bir süredir böyle bir tanıtım yapmadığımı farkettim ve sizlere İmparator Tamarin'i tanıtmaya karar verdim.

img_8156.jpg

It lives in the Amazon region south of Peru in South America. It lives on trees in the forest, feeding on fruit, various plant nectars and insects. Their claws and hands are very developed at catching and holding objects. Thanks to their claws, they break the roots of plants and eat the gum that comes out of them they can eat. They are among the smallest known apes. He has the characteristic long white beard and mustache, which is quite interesting.

Güney Amerika'da Peru'nun güneyinde Amazon bölgesinde yaşar. Ormanda ağaçlar üzerinde yaşayarak meyve, çeşitli bitki nektarları ve böceklerle beslenir. Pençeleri ve elleri cisimleri yakalama ve tutma konusunda çok gelişmiştir. Pençeleri sayesinde bitki köklerini parçalayarak içlerinden çıkan sakızı da yiyebilirler. Bilinen en ufak maymunlar arasında yer alırlar. Oldukça ilgi çekici olan karakteristik uzun beyaz sakal ve bıyıkları vardır.

img_8151.jpg

img_8159.jpg

They live in social groups of 4-20 individuals. The dominant female in the group mates with several different males. At the end of 140-145 days of gestation, the dominant female gives birth to twins. All members of the group assist the mother in caring for and transporting the cubs.

4-20 bireyden oluşan sosyal grup içinde yaşarlar. Grup içerisinde baskın olan dişi birkaç farklı erkekle çiftleşir. 140-145 günlük gebelik sonunda baskın dişi ikiz yavru doğurur. Grubun tüm üyeleri yavruların bakımı ve taşınması konusunda anneye yardımcı olur.

img_8153.jpg

img_8157.jpg

What strikes me most about these animals is that they have long white beards and mustaches, and that they are a matriarchal species, unlike other animals that live in groups.

Benim bu hayvanlarda en dikkatimi çeken noktalar ise uzun beyaz sakal ve bıyıkları ve grup halde yaşayan diğer hayvanlardan farklı olarak anaerkil bir tür olmalarıdır.

img_8155.jpg

See you in a new content. Goodbye ✋

Yeni bir içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın ✋

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @snlbaskurt.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more