House for wizards made of glass jars.|Будиночок для чародійників зі скляної банки.

in GEMS8 months ago
✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
Hello everybody. Yesterday, among the boxes, I found a box with my old toys. I wanted to give some toys to my little cousin. When I was picking up the toys, I found four small figures at the bottom. Once, when I was little, such figures stood on my shelf in the sideboard. So, she remembered my childhood and decided to make a home for these figures.Всім привіт. Вчора, серед коробок, я знайшла коробку з моїми старими іграшками. Деякі іграшки я хотіла віддати моїй маленькій двоюрідній сестрі. Коли я відбирала іграшки, то на самому дні знайшла маленькі чотири фігурки. Колись, коли я ще була маленька, то такі фігурки стояли на моїй поличці в серванті. Отак, згадала моє дитинство і вирішила зробити для цих фігурок домівку.

IMG_20210525_102933_251.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
I had a lot of ideas. At first I wanted to make a house out of cardboard, then out of plain paper, then out of plasticine or foam. I thought for a long time and finally decided to make a house out of a glass jar. If you want, you can also create such a product.Ідей в мене було багато. Спочатку я хотіла виготовити будиночок з картону, потім зі звичайного паперу, потім з пластеліну або пенопласту. Довго я думала і нарешті вирішила зробити будиночок зі скляної банки. Якщо ви хочете, то також можете створити такий виріб.

IMG_20210525_083301_636.jpg

For the house I needed:Для будиночку мені знадобилося:
scissors, glueножиці, клей
colored paperколоровий папір
paints, brushesфарби, пензлики
glass jar (can be of any size)скляна банка (можна будь-якого розміру)
everything you might need for scenery.все, що може знадобитися для декорації.

IMG_20210525_083312_203.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
The jar should be turned upside down. To begin with, I cover the jar with plain colored paper. I chose yellow for the base of the house. Leave half a centimeter of loose paper on top. We will attach a roof to it.Банку слід перевернути догоро дном. Для початку я обклеюю банку звичайним кольоровим папіром. Для основи будинку я обрала жовтий колір. Зверху треба залишити пів сантиметру вільного паперу. До нього ми будемо кріпити дах.

IMG_20210525_085344_808.jpg

IMG_20210525_085816_687.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
In order to glue the roof, you need to cut the yellow paper in a circle and bend it slightly. Now we make a roof. To do this, make a paper cone, glue it and attach it to the jar. Places for gluing (cuts on yellow paper) should be well smeared with glue. Attach the roof. Using a stick, press the incisions well to the roof.Для того, щоб приклеїти дах, треба надрізати по колу жовтий папір і трохи його загнути. Тепер робимо дах. Для цього треба виготовити з папіру конус, склеїти його і приєднади до банки. Місця для склеювання (надрізи на жовтому папірі) треба добре намазати клеєм. Приєднуємо дах. За допомогою палички добре притискаємо надрізи до даху.

IMG_20210525_090141_835.jpg

IMG_20210525_090340_881.jpg

IMG_20210525_090504_324.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
Fear not, if the roof came out uneven, it's not scary. There will be decorating ahead and all the bumps will be hidden. To decorate the roof, I decided to use green circles. I cut out figures from green paper and began to paste them on the roof in a circle. I greased the circles with glue only half. This is to keep the bottom edge free. In this way we glue the roof to the end.Не бійтеся, якщо дах вийшов нерівним, то це не страшно. Попереду буде декорування і всі нерівності будуть приховані. Для декорації даху я вирішила використовувати зелені кружочки. З зеленого папіру я вирізала фігурки і почала обклеювати ними дах по колу. Кружочки я намащувала клеєм тільки половину. Це для того, щоб нижній край був вільним. Таким чином ми обклеюємо дах до кінця.

IMG_20210525_091317_292.jpg

IMG_20210525_091623_543.jpg

IMG_20210525_092318_393.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
Here everyone has a different imagination. I decided to cover the roof with green glitter. Some people even make a roof out of plasticine or ice cream sticks. You can use everything you have on hand.Тут вже в кожного різна фантазія. Я вирішила покрити дах зеленим блиском. Деякі люди взагалі роблять дах з пластеліну або з паличок для морозива. Можна використовувати все, що у вас є під рукою.

IMG_20210525_092846_123.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
Finally, I painted windows and doors on the house. At first I did it with a simple pencil, and then I painted with paints. Here you can also do everything in your own way. Door windows can be cut out of cardboard and glued or made of plasticine.На закінчення я намалювала на будиночку вікна та двері. Спочатку я зробила це простим олівцем, а потім розфарбувала фарбами. Тут також ви можете зробити все на свій лад. Вікна двері можна вирізати з картону і приклеїти або зробити з пластеліну.

IMG_20210525_092450_104.jpg

IMG_20210525_093323_280.jpg

✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃✽ ✾ ✿ ✥ ❀ ❁ ❃
Here is my house ready. When the paint dried, I covered everything with purple glitter. Next time I will try to make a country house with various exhibits. But this is when there will be time and inspiration. Thank you all for visiting.Ось мій будиночок готовий. Коли фарба висохла я покрила все фіолетовим блиском. В наступний раз спробую виконати сільський будиночок з різноманітними експонатами. Але це вже коли буде час та натхнення. Всім дякую, що завітали

IMG_20210525_095827_406.jpg

IMG_20210525_102759_271.jpg

Sort:  

Congratulations @camomile! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 100 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Day - June 1st 2021 - Hive Power Delegation
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!