Dragon

in Alien Art Hive7 months ago

A mysterious animal, or not!?


I actually think they exist.

2.jpg

Many have seen them from afar and filmed them.

There is a large skeleton in Romania, which can be seen on You Tube.

20231106_151025.jpg

20231106_151050.jpg

I think the dragons have retreated and are in places far away.

20231106_151331.jpg

Marduk had a dragon but his dragon looked more like a dog.

20231106_151422.jpg

Maybe they are dog-like when they hatch. So, perhaps it's the dragon's camouflage!

20231106_151454.jpg

This is the first dragon I painted, without understanding the dragon's way of being. It is acrylic paint on an unstretched canvas.

20231106_151505.jpg

In the entertainment industry, the big ones are called dragons and are hard to beat.

20231106_151522.jpg

So, of course, there is great value in being a dragon.

20231106_151536.jpg

There is an artist called Drake, which in Swedish becomes Dragon.

20231106_151626.jpg

What do I know?, I'm just a novice!

20231106_151654.jpg

Either way, that's all for now folks. Thank you for looking at my artwork.


Swedish Translation

Drake ett mystiskt djur, eller inte!?
Jag tror faktiskt att de finns. Många har sett dem på långt håll och filmat dem.

Det finns ett stort skelett i Rumänien, som kan ses på You Tube.
Jag tror att drakarna har dragit sig tillbaka och är på platser långt borta.

Marduk hade en drake men hans drake såg mer ut som en hund. Kanske är de hundlika när de kläcks. Så, kanske är det drakens kamouflage!
Det här är den första draken jag målade, utan att förstå drakens sätt att vara. Det är akrylfärg på en osträckt duk.
I underhållningsbranschen kallas de stora för drakar och är svåra att slå. Så självklart finns det ett stort värde i att vara en drake.
Det finns en artist som heter Drake, som på svenska blir Dragon.

Vad vet jag?, jag är bara en novis!

Hur som helst, det var allt för nu gott folk. Tack för att du tittade på mitt konstverk.

Sort:  

You are rich in creativity. Well done again for this one!!

Thank you dear!
I believe that everyone possesses creativity, I mean even the animals, give an elephant a brush and he starts to create. However, man is the most creative.

I like it and it's nice to see the details too!

Congratulations @mandragora88! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 4750 upvotes.
Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the October PUM Winners
Feedback from the November Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - October 2023 Winners List

Saludos @mandragora88 qué original trabajo, me encantan los dragones. Excelente arte, enhorabuena.